Tu Purumeru a Sulat ni Pablo du
Taga Tesalonika
1
Gébwat ye ni Pablo, sakay ti Silas sakay ti Timoteo. Saye i sulat mia du sakup na simbaan ta Tesalonika. Sikam a nipasakup Nama tam a Diyos sakay ni Panginoon Jesu Cristo. Edse maka dikam i biyaya na Diyos sakay ta kapayapaan.
I Ugali Du Taga Tesalonika
Mégpasalamat kame ta Diyos a palagi dahil dikam, sakay panalangin me kam be a palagi. Dahilan, bagay ménalangin kame ta Diyos, éy méala-ala me tu mahusay a ugali moy a gébwat ta péniwala moy; sakay méala-ala me tu péngtulung moy du iba da mahal moy side; sakay méala-ala me tu kéasa moy a matibay ni Panginoon Jesu Cristo. Sikam a tétotop me, tukoy me a mahal kam na Diyos, sakay pinili na kam dén a sakup na. Dahilan to pégpahayag me dikam ta Mahusay a Baheta, éy éwan san na éya a kagi me i nagpatunaya dikam, éngˈwan pati i kapangyarian na Banal a Espiritu. Siya i nagpatunaya dikam a katutuhanan tu pégpahayag me. Sakay tukoy moy be a mahusay tu ugali me to kétulos me dikam, monda makatulung kame dikam ta mahusay.
Inaheg moy kame, sakay ta Panginoon, da sapul to pénanggap moy ta Mahusay a Baheta, éy nagdanas kam be ta meadu a hirap. Pero maski kona sa, éy inatdinan kam na Banal a Espiritu ta kasayaan moy. Kona sa i péngaheg moya dikame. Nadid, ta éya a ugali moy, éy ahigén kam be du étanan a méniwala ta Masedonia sakay ta Akaya. Pero éwan san Masedonia sakay ta Akaya i nakabahetaa ta kagi na Diyos dahil dikam; éngˈwan linumaganap dén ta maski ahe i péniwala moya ta Diyos. Ewan kame tu kailangan a magbaheta dide, da tukoy de dén, a side dén i mégbahetaa éng pinakodya moy a nananggap dikame, sakay kékagin de be a inibutan moy kan tu péniwala moy ta diyos-diyosan, a tulos méniwala kam kan nadid ta tunay a Diyos. 10 Kagi de be a umasa kam kan ta kédemét na anak na Diyos a gébwat ta langet. Ti Jesus siya, a binuhay na Diyos a huway. Siya i méngiligtasa dikitam ta parusa a dumemét.