Tu Purumeru a Sulat ni Pablo ni
Timoteo
1
Gébwat ye ni Pablo a apostol ni Cristo Jesus. Inutusanék na Diyos a magbaheta ta tolay. Siya i méngiligtasa dikitam. Sakay sakén éy inutusanék ni Cristo Jesus. Siya i asaan tama.
Saye i sulat kua ni Timoteo a tunay ko a anak ta péniwala tam. Tama tam a Diyos sakay ti Panginoon tam a Cristo Jesus, éy atdinan de ka maka ta biyaya, sakay kagbian de ka maka, sakay atdinan de ka maka ta kapayapaan.
Mangilag Ka Ta Mali a Pégtoldu
Nadid, Timoteo, diyan mo ginanan i Epeso. Da saya tu nibilin ko diko to éya, to péglakad ko ta Masedonia. Te tolay kan sina nadid a mégtoldu side ta mali, éy siko i bahala a mangsaway dide. Hatulan mo side a diyan dén side mégéisipén ta sari-sari a lagip, sakay diyan side mégadal du listaan du matétanda to araw. Du mégadal ta kona sa, éy pinégsuwayén de du kaguman de a talaga. Nadid, éng kona sa i gemtén du tolay mo sina, éy éwan side makasunud ta kaluuben na Diyos, da kulang i péniwala dia diya.
Kanya gustu ko éy hatulan mo du tolay sina, Timoteo, monda négmahalan side ta mahusay. Ewan kitam maari a négmahalan éng éwan kitam pa méniwala ta mahusay, sakay éng éwan matapat i isip tama. Pero te sénganya sina a tolay a pinabayan de dén i éya a nisulat ko diko. I gustu de sana éy négpasupasuway side ta éwan tu pasa a kagi. Gustu de éy side i magtoldu ta utus na Diyos. Isip de éy tama tu pégkagi de, pero éwan de tukoy a talaga i kahulugina no pégtoldu de.
Nadid, mapospusan tam a mahusay i utus na Diyos, éng gamitén na tolay ta mahusay. Pero tandaan mo ye: i utus na Diyos, éy éwan para du mahusay a tolay; éng éwan, i gimet na utus na Diyos éy para matolduan du medukés a tolay. Ginamet ya para du éwan méniwala, sakay du éwan mékidiyos, sakay du te kasalanan, monda meta de tu kasalanan de. Sakay ginamet be ya para du mémuno ta ina de éy ta ama de, sakay du mégbuno ta iba a tolay. 10 Ginamet be ya para du méngibébi sakay du méngilélake, sakay du bakla. Sakay para be du mégkidnap ta tolay, sakay du mégbuli-buli. Kanya i utus na Diyos, éy para du tolay a mégimet ta maski anya a bawal ta tunay a pégtoldu. I éya éy para dide, monda meta de a te kasalanan side. 11 I éya a pégtoldu éy gébwat ta Mahusay a Baheta a tungkul ta Diyos. Ey sakén éy inutusanék na Diyos a méngibaheta ta éya a pégtoldu.
Mégpasalamat Ti Pablo Ta
Kagbi Na Diyos Diya
12 Mégpasalamaték ni Cristo Jesus a Panginoon tam, da pinatibay na i isip kua. Purién ko siya, da sakén be i pinili naa a mégtarabaho diya. Tinanggapék na, 13 maski linapastangan ko siya to araw. Pinékialaman ko du naniwala diya, a pinahirapan ko side. Pero kinagbianék na Diyos, da éwan ko pabi tukoy a medukés tu ginamet ko, da éwanék pabi méniwala diya. 14 Nadid éy mebait diyakén a tahod i Panginoon tam. Binagu na dén i isip kua, monda maniwalaék diya, sakay monda mahalén ko be du iba a tolay. Ey gébwat ya ni Cristo Jesus.
15 Nadid, Timoteo, tandaan mo i kagi ko a éye, da tunay ya. Maniwala maka ta éye i étanan a tolay: “Inumange ti Cristo Jesus ta mundua a monda méngiligtas ta tolay a te kasalanan.” Ey sakén i medukésa dide, da dikél i kasalanan ko. 16 Pero kinagbianék na Diyos, da gustu na a magpatunay ta tolay a makapagpasensiya siya ta maski medukés a tahod a lélake. Kanya sakén i halimbawaa na Diyos du tolay a éwan pabi méniwala, monda umabut be side ta buhay a éwan tu katapusan. 17 Purién tam maka dén i hari tam a Diyos. Ewan tu katapusan i péghari naa. Buhay siya a hanggan, a éwan tu naketa diya. Siya ya i Diyusa a tunay. Kéye diya i kapurian a éwan tu katapusan.
18 Nadid, Anéng, tandaan mo tu nihula diko du matétanda, a siko kan i maging tagapamahala du méniwala. I hula a éya, éy magpasipag maka diko a mékipaglaban. 19 Patibayén mo tu péniwala mo sakay tu isip mo a matapat. Te tolay a nagkamali. Maski tukoy de a medukés tu gimet de, éy sigi san side, tulos naibut dén tu péniwala de ta Diyos. 20 Kabilang de pati ti Himeneo sakay ti Alehandro. Kanya pinabayan ko side ni Satanas, monda tolduan maka side na kahirapan de a diyan side méglapastangan ta Diyos.