Tu Ikaduwa a Sulat ni Pablo du
Taga Korinto
1
Gébwat ye ni Pablo a apostol ni Cristo Jesus ayun ta kaluuben na Diyos, sakay ti Timoteo a top tam. Saye i sulat mia du sakup na simbaan ta Korinto sakay du étanan a tolay na Diyos a édse ta Akaya. Tama tam a Diyos sakay ti Panginoon tam a Jesu Cristo, éy atdinan de kam maka ta biyaya sakay ta kapayapaan.
Pégpasalamat Ni Pablo
Purién tam i Diyos, a Ama no Panginoon tam a Jesu Cristo. Diyos i mangagbi ta tolay. Siya i mégpatibay ta isip na tolay. Siya i mangtulunga dikitam ta kahirapan tam, monda makatulung kitam be du iba a te hirap. Maari me a tulungan du te hirap, dahil ta péngtulung dikitam na Diyos. Eng dikél i hirap tam a kona to hirap ni Cristo to araw, éy dikél be i péngtulung na dikitam. Ey sikame éy naghirap kame, monda tulungan me kam, a tulos meligtas kam. Kanya tinulungan kame na Diyos, éy monda tulungan me kam be. Patibayén me i isip moya, monda makapagtiis kam éng madanasan moy be i hirap a kona ta nagdanasan me. Umasa kame dikam ta mahusay. Tukoy me, éng madanasan moy i hirap a kona dikame, éy te kabahagi kam be dikame ta tulung na Diyos.
A tétotop ko, ibaheta me dikam i kahirapan me a dinanas me ta Asia. Dikél a tahod i hirap me ta éya, hanggan talaga kame a mate. Akala me éy dinumemét dén i oras me a mate. Pero nanyari ya monda éwan kame umasa ta sarili me, éng éwan ta Diyos. Siya i mégpabuhaya ta pate a huway. 10 Inagaw na kame to tiyak a ikate me. Ey umasa kame diya, a agawén na kame a huway. 11 Sakay sikam, éy aguman moy kame be ta panalangin moy. Eng meadu i méngipanalangin dikame, éy pansingén na Diyos i panalangin dia, a tulos aguman na kame. Eng kona sa, éy meadu be i magpasalamat ta Diyos ta gimet na dikame.
Nabagu Tu Gayak Ni Pablo
12 Saye i kasayaan mia. Tukoy me dén a mahusay dén i ugali mia. Ey lalo dén dikam. Matapat kame. I ugali mia éy éwan kona ta ugali na tolay, éngˈwan gébwat ta tulung na Diyos. 13-14 Ewan kame manulat dikam ta éwan moy maari a mapospusan. Ey nadid, éng mapospusan moy i kalahati san, éy umasaék a mapospusan moy i étanan. Eng kona sa, éy purién moy kame, sakay purién me kam be ta aldew a késoli na Panginoon Jesus.
15-16 Nadid, da inumasaék dikam, éy naisip ko éy talagaék pa dikam a bumisita, baguék tumulos ta Masedonia. Ey nadid éy talagaék maka be a sumibel dikam to késoli ko a gébwat ta Masedonia, monda patulusénék moy ta penduwa; sakay péglakadénék moy maka be ta Hudea. 17 Ey nadid, da éwanék nakatulos, éy makay kagi moy a mégsalawahanék. Pero éwan. Diyan moy kékagin a mégbagu-bagu i gayak ko, a kona du iba a tolay a éwan matapat. 18 Maari kam a magkatiwala ta kagi ko. Ewanék mégbulibuli. Matapat i Diyos, sakay matapat be i kagi ko. 19 Sikame ti Silbano sakay ti Timoteo, éy nagpahayag kame dikam ta anak na Diyos, a ti Jesu Cristo. Ey éwan tu kakabulyan dia. Palagi siya a matapat. 20 Ti Jesu Cristo i méngtupada ta étanan a pangako na Diyos. Dahil diya, éy méniwala kitam ta pangako na Diyos. Saya i péngpuri tama ta Diyos. 21 Diyos i nagpatibaya dikitam ni Cristo. Sakay pati éy pinili na kitam, a inatdinan na kitam ta tungkulin tam. 22 Tinandaan na kitam a sikitam i koo na, a inatdinan na kitam ta Espiritu. Saya i katunayana a tupadén na i pangako na dikitam.
23 Sistigu ko i Diyos a éwanék mégbulibuli. Kanya éwanék sina dikam bumisita ta Korinto, éy sala ko a paginglan ta kam ta kasalanan moy. 24 Ewan ko gustu a laluan ta kam ta péniwala, da matibay dén i péniwala moy. Engˈwan, gustu me a tumulung dikam monda masaya kam.