2
Tungkul Du Mégtoldu Ta Mali
Pero te mebuli be a purupeta to araw a nagtoldu du Judeo ta kakabulyan. Ey kona be sa nadid, te umange be dikam a talaga a tolay a mebuli, a mégtoldu ta kamalian. I pégtoldu dia, éy makay makasida ta péniwala moya. Sakay pati, éy idelan de tu Panginoon de a néngiligtas dide. Kanya bigla a dumemét dide i kapahamakan de. Sakay pati, éy meadu a tolay du simbaan a umaheg ta ugali de a bastos. Ey nadid, dahil ta éya, éy mapintasan na tolay i péniwala tam. Diden ya a mégtoldu ta mali, éy linlangén de kam ta sari-sari a uhon de, monda maalap de i kuhata moy. Pero nakahanda dén a dati i maghukuma dide.
Mara, entan moy du anghel a iba a nagkasala. Ewan side pinatawad na Diyos, éngˈwan nibut na side ta impiyerno, a nipihesu na side ta mediklém a lugar. Sakay ginapus na sa side ta kadena a hanggan ta aldew na péghukum. Sakay du tolay to araw a nagkasala, éy pinabihéng na Diyos i mundua a hanggan da minapuksa side. Basta i niligtas na sana éy de Noe a mététena, a walu side. Ti Noe a nagtoldu ta mahusay a ugali. Sakay du banuwan na Sodoma sakay Gomora, éy pinarusaan side na Diyos a pinuksa na side ta apoy. Ey saya i tandaa para ta étanan a tolay, a hukumén na Diyos a talaga du medukés. Basta i niligtas na sana ta éya, éy ti Lot, da mahusay siya. Ti Lot, éy mélungkut a mélungkut ta medukés a ugali diden ya a bastos a tolay. Dahilan to pégiyan ni Lot dide, éy neta na aldew-aldew i ugali de a medukés. Kanya mélungkut siya.
Nadid, i kahulugina na éya a étélo a halimbawa, éy monda meta moy i ugali na Panginoon a méngagaw du mékidiyos a tolay ta hirap de. Sakay ugali na be a méngipihesu du medukés a tolay a hanggan ta aldew na péghukum. 10 Ey lalo i parusa na du tolay a sundin de san i kalayaan na bégi dia a bastos, sakay du mégidel ta tagapamahala dide.
Nadid, diden ya a mégtoldu ta mali, éy kona be sa i péngparusa naa dide. Side éy méngahas, sakay palalo side. Sakay éwan side gumalang du anghel ta langet, éngˈwan dustaén de side. 11 Pero du anghel, maski mataas side diden ya a mégtoldu ta mali, éy éwan de side iabla ta harap na Panginoon. 12 Pero side a mégtoldu ta mali, éy sugsugén de san tu katétubu de a ugali a medukés. I isip dia éy koman san i isip na mealiyas a hayup a linalang na Diyos a monda bunon na tolay. Dustaén de be i maski éwan de tukoy. Pero mate side a koman i mealiyas a hayup. 13 Saya i kabayadena no gimet de a medukés. Maski aldew dén éy sundin de san i kabastosan de a ikésaya de. Sakay éng mékidipon side dikam ta pégmiting moy, éy kapintasan tu péngan moy. Mésaya side ta péngloko de dikam a pégtoldu de. 14 Ewan side tu iba a ahayukén, éngˈwan bébe a kasayaan de. Ewan side mégsawa ta gégemtén de a kasalanan. Pagkamalién de du tolay a mehina san tu péniwala de. Namihasa side a medémot. Pero nisumpa dén side na Diyos. 15 Diden ya a mégtoldu ta mali, éy pinabayan de dén i tunay a péniwala, a tulos naibut dén side. Inaheg de tu ugali ni Balam a anak ni Bosor to araw. Ey anya tu ugali ni Balam, éy nagimet siya ta medukés monda maketa siya ta kuhata. 16 Pero to talaga na a pagkasala, éy sinaway siya no kabayo na, a pinégkagian na siya ta boses na tolay, dahil to gimet na a medukés.
17 Side a mégtoldu ta mali, éy koman side i bukal a natian, da éwan dén side tu pasa. Kuman side i kuném a nianod na pahés. Ey nadid, éy nipaghanda dén side na Diyos ta mediklém a lugar a medukés. 18 Isip de matalinung i pégkagi dia, pero éwan tu pasa a talaga a kagi. Mara du tolay a bigu a méniwala ni Jesus, éy talaga a ginanan de i kaguman de a medukés. Pero diden ya a mégtoldu, éy tétatangguan de side. I nipangtatanggu dia dide, éy éwan kan bawal i gustu na bégi dia a kabastosan. 19 I pégtoldu dia, éy maging malaya kam kan éng ipasakup kam dide. Pero side, éy éwan side malaya, da gégipusén side na ugali de a méngipahamak dide. Bakit, éwan de wade tukoy a matalo i tolay ta ugali de a medukés?
20 Entan moy, éng makalégsew i tolay ta ugali a medukés ta mundua, da tukoy de ti Panginoon Jesu Cristo, éy mahusay. Pero nadid, éng madikép man dén side na ugali ta mundua, éy lalo a medukés i lagay dia kesira to neditol. 21 Maigi maka san dén éy éwan napospusan na kona sa a tolay i péniwala tam, kesira ta tinanggap de, sakay tulos pinabayan de. 22 Eng kona sa, éy tupadén de tu lagip, a “Ugali na aso, maski i ota na kan, éy kanén na be a huway. Sakay tu babuy kan, maski digusén mo, éy sumoli san ta putik.”
Tu Pangako Ni Jesus
Tungkul Ta Késoli Na