Tu Ikaduwa a Sulat ni Pablo ni
Timoteo
1
Gébwat ye ni Pablo a apostol ni Cristo Jesus ayun ta kaluuben na Diyos. Inutusanék na Diyos a méngibahetaék to pangako na tungkul ta buhay a éwan tu katapusan. Saya i édsea du nipasakup ni Cristo Jesus. Saye i sulat kua ni Timoteo a bilang anak ko.
Tama tam a Diyos sakay ti Panginoon tam a Cristo Jesus, éy atdinan de ka maka ta biyaya, sakay kagbian de ka maka, sakay atdinan de ka maka ta kapayapaan.
Mégpasalamaték ta Diyos, a mégtarabahoék diya ta tapat, a kapareho du apo ko to araw. Mégpasalamaték diya dahil diko, Timoteo, sakay palagi ta ka a alélahanén éng manalanginék diya. Naala-ala ko be tu pakasangi-sanget mo, Timoteo, to péghiwalay ta, sakay gustu ko a tahod a tahod a meta ta ka, monda malowas i isip kua. Naala-ala ko be i péniwala mua ni Jesus a matapat. Kona be sa tu péniwala no apo mo a Loida. Sakay kona be sa tu péniwala nena mo a Yunise. Tukoy ko a kona be sa nadid i péniwala mua.
Kanya, Timoteo, éy ipaala-ala ko diko a sipagen mo i tungkulin mo a niatéd na Diyos diko sapul to péngitupu ko diko ta kamét kua. Da tandaan mo, i Espiritu a niatéd na Diyos dikitam, éy éwan na kitam pakasanikién. Engˈwan, saya i mégpatibaya ta isip tama. Sakay atdinan na kitam ta pégmahal tam ta iba, sakay ta pégtipid tam ta sarili tam. Kanya éy diyan ka mésanike a magpatunay tungkul ta Panginoon. Sakay diyanék mo be ikésanike, da pihesuék alang-alang diya. Sakay diyan ka alanganin a magtiis ta hirap alang-alang ta Mahusay a Baheta tungkul ni Jesus. Diyos i mégpatibaya ta isip mua. Niligtas kitam na Diyos, a pinili na kitam a sakup na a tolay. Bakén a dahil to gimet tam a mahusay, éngˈwan niligtas na kitam dahil ta kagbi na dikitam sakay ta kaluuben na. Saya i nihanda na dikitam bagu nilalang i mundua. Ey ti Cristo Jesus, siya i nangtupada ta éya a nihanda na. 10 Ey nadid éy nepaliwanag dén dikitam tu nihanda na Diyos, sapul to kédemét se no mégligtas dikitam a ti Cristo Jesus. Siya i nagpaliwanaga ta buhay a éwan tu katapusan to pégpahayag na ta Mahusay a Baheta. Siya i néngibuta ta kapangyarian na kamatayan tam.
11 Ey nadid, éy ginimiték na Diyos a apostol sakay maistu, a inutusanék na a mégpahayag ta Mahusay a Baheta. 12 Kanya méghirapék a nepihesuék. Pero maski, éwanék mésanike, da tukoy ko i pagkatiwalaan kua. Sakay tukoy ko be a agumanék na ta pégtoldu ko a nikatiwala na diyakén, hanggan ta aldew a késoli na se a maghukum. 13 Nadid, Timoteo, sugsugén mo i tunay a kagi a nitoldu ko diko. Sakay manatili ka be ta péniwala tam, sakay mahalén mo du kaguman mo; da saya i ugalia na mékiagum ni Cristo Jesus. 14 Diyan mo pébayan tu tunay a pégtoldu a nikatiwala diko na Diyos. I Banal a Espiritu a mégiyan dikitam, éy aguman na ka.
15 Tukoy mo dén a gininananék du étanan a méniwala ta Asia. Pati ti Pigelio sakay ti Hermogenes, éy gininananék de be. 16 Pero ti Onesiporo, éy éwan. Kagbian maka na Diyos de Onesiporo a mététena, da inagumanék na ta meadu a beses. Maski pihesuék éy éwanék na ikésanike, 17 éngˈwan to kédemét na se ta Romaae, éy piniliték na a inahayok hanggan éwanék na neta. 18 Sakay natandaan mo wade be tu péngtulung na diyakén ta Epeso to araw. Maano maka kagbian siya na Panginoon ta aldew na péghukum.