Tu Gimet du Apostol
1
Mahal ko a Teopilo: Nisalaysay ko dén to libru ko a esa i étanan a ginimet ni Jesus, sakay tu nitoldu na, a hanggan to aldew a niontok na ta langet. Pero bagu siya inumontok, éy nibilin na pa du lélake a pinili na a apostol na. Hinatulan na side ta pamag-itan na kapangyarian na Banal a Espiritu na Diyos. Kélipas no hirap na, a nabuhay man dén, éy pinumeta siya dide ta meadu a beses, a pinatunayan na dide a buhay siya. Pinumeta siya dide ta lubuk na épat a pulu a aldew, sakay négkagi siya dide tungkul ta péghari na Diyos ta tolay. Habang kakaguman de pabi siya, éy nibilin na dide a “Diyan kam pa huméhektat ta Jerusalem,” kagi na, “éngˈwan uhayén moy pa tu nipangako Nama ko, a kinagi ko dén dikam tungkul ta Espiritu na Diyos. Natandaan moy, tu tungkulin ni Juan, éy bininyagen na du tolay ta dinom. Pero nadid,” kagi ni Jesus, “éy éwan dén male éy mabinyagen kam ta Banal a Espiritu.”
To Kéontok Ni Jesus Ta Langet
To esa a aldew, a kapisan de ti Jesus, éy kinagi de diya, a “Anya wade, Panginoon? Panahun wade dén nadid a mapaibut mo du mégmayor dikame a dayuan, monda libri man dén i banuwan na Israel?” Ey kinagi ni Jesus dide, a “Tama ko san i méngitakdaa ta panahun na panggimet na. Ey éwan dén kailangan a mapospusan moy éng nikésiya ya. Pero sikam, ta kéogsad dikam na Banal a Espiritu, éy égse dén dikam i kapangyarian na Diyos. Tulos magpatunay kam diyakén ta Jerusalem, sakay ta Hudea, sakay ta Samaria, a hanggan ta buu a mundu.” Nadid, to pégkagi na dén ta éya, éy inumontok dén siya ta langet. Ey du alagad na, habang te tangaden de pabi siya, éy nataklében siya na kuném.
10 Nadid, te tangaden de pabi, éy basta bigla i éduwa a lélake a te badu a melatak a tinumaknég ta giled dia. 11 “Sikam a taga Galilea,” kagi de, “bakit égsina kam san sina a te tangad ta langet? Ti Jesus éy kaya dén ta langet. Pero ta esa a panahun éy sumoli man dén se siya,” kagi de. “Ey késoli na éy kona be to nipaketa moy diya to niontok na.”
12 Nadid, nagsoli dén du alagad ta Jerusalem, a gébwat ta éya a buked na Olibo. I kaadeyo na banuwan to buked éy manga esa a kilumetro. 13 Diden ya éy de Pedro, Juan, Santiago, Andres, Pelipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago a anak ni Alpeo, ti Simon a metapang, sakay ti Hudas a anak ni Santiago. Nagsoli dén side to kuwarto ta ontok no bile a tinulusan de ta Jerusalem. 14 Ey kaguman sa du bébe, sakay ti Maria a ina ni Jesus, sakay du top ni Jesus. Ey aldew-aldew éy pisan sa side a ménalangin.
Tu Kalewas Ni Judas
15 Nadid, nakalipas i sénganya a aldew, éy nagpisan dén i meadu a méniwala ni Jesus. Manga sandaan éy ta duwapulu side. Ey tinumaknég ti Pedro ta harap dia a mégkagi dide. 16 “A tétotop ko,” kagi na, “kailangan a matupad i te sulat ta kasulatan a kinagi na Banal a Espiritu ta pamag-itan ni Dabid. Da nihula ni Dabid ti Hudas, a méngigiya siya du manikép ni Jesus. 17 Kabilang ti Hudas dikame a alagad,” kagi ni Pedro, “da pinili be siya ni Jesus a kaguman me. 18 Ti Hudas éy namugtong ta esa a sukat a luta to nibayad de diya a néngitokyon ni Jesus. Ey minate sa siya, a tulos pinomtak tu tiyan na, a tulos newadwad tu bituka na. 19 Ey nabaheta dén ya na étanan a mégiyan ta Jerusalem. Kanya nginahinan de i luta a éya a Akeldama. I kahulugina na éya éy Medige a Uma. 20 Nadid, te kagi ta libru na Manga Kanta, a ‘Maibutan maka ta tolay tu bile na, sakay diyan dén sa mégiyan i maski ti ésiya.’ Sakay, ‘Te lumewas maka a iba to tungkulin na a para ta Diyos.’
21-22 “Kanya nadid,” kagi ni Pedro, “éy dapat kitam a magpile ta kalewas ni Hudas, monda te kaguman kame a magpatunay a nabuhay dén ti Panginoon Jesus. Kailangan éy pilién tam i esa du kaguman me sapul to péngkuyoyog dikame ni Jesus, sapul to nipangbinyag diya ni Juan a hanggan éwan siya inumontok ta langet.”
23 Nadid, pékabati de ni Pedro ta éya, éy namili side ta éduwa a lélake: ti Matias sakay ti Hose (i palayaw ni Hose éy ti Barsabas Hustu). 24 Ey nanalangin side, a kagi de, a “Panginoon, siko i makapospusa ta isip na tolay a étanan. Itoldu mo pad dikame i pinili mo a lélake ta éduwa a éye 25 a maging apostol. Ti ésiya i pinili mo, Panginoon, a lumewas to tungkulin ni Hudas, da gininanan dén ni Hudas tu tungkulin na, a inumange dén siya ta impiyerno.” 26 Nadid, kétapos de a ménalangin, éy nagpalabunutan side éng ti ésiya i pilién de. Ey ti Matias i naalap dia. Siya i nedagdag ta labindalawa a apostol.