Tu Sulat ni Pablo du
Taga Epeso
1
Gébwat ye ni Pablo. Apostolék ni Cristo Jesus ayun ta kaluuben na Diyos. Saye i sulat kua du sakup ni Cristo ta Epeso, side a méniwala ni Cristo Jesus.
Tama tam a Diyos sakay ti Panginoon tam a Jesu Cristo, éy atdinan de kam maka ta biyaya sakay ta kapayapaan.
Purién Tam I Diyos
Purién tam i Diyos, a Ama no Panginoon tam a Jesu Cristo. Inatdinan na kitam ta étanan a kagbi na a gébwat ta langet, dahilan ta pékiagum tam ni Cristo. Bagu nilalang i mundua, éy pinili kitam dén na Diyos a sakup na, dahil to gimet ni Cristo. Pinili na kitam monda maging banal kitam a éwan tu kapintasan ta harap na. Dahilan a gustu kitam na Diyos, éy kanya tiniyak na kitam to éya pa a maging anak na, dahil ta gimet ni Jesu Cristo. Saya i kaluuben na sapul to sapul. Purién tam siya dahil to memahal a kagbi na dikitam. Kagbian na kitam da sakup kitam no anak na a mahal na.
Siya i nipanubus naa dikitam tu digi na to nikate na. Eng kona sa, éy pinagpasensiyaan kitam dén na Diyos ta kasalanan tam. Kona san dén sa i kabaitan na dikitam, da kinagbian na kitam a tahod. Sakay inatdinan na kitam ta tama a isip tam. Ey nadid, éy ginimet dén na Diyos tu tiyak a gemtén na, a nipaliwanag na dén dikitam tu lihim a plano na, da ti Cristo i nangtupada ta éya. 10 I plano na Diyos, éy du étanan a édse ta langet éy ta luta, éy ipasakup na side ni Cristo. Ey tupadén ya na Diyos ta kédemét na takda na a panahun.
11 Dahilan i étanan a gemtén na Diyos éy ayun ta takda na a plano na. Tiniyak na a te kabahagi kitam ta gantimpala na a para du tolay na. 12 Kanya sikame a Judeo a neditol a inumasa ni Cristo éy pinili na kame monda purién me i kapangyarian na.
13 Pati sikam a éwan Judeo, sapul to pékabaheta moy ta Mahusay a Baheta a iligtas kam na Diyos, éy naniwala kam dén ni Cristo. Ey nadid, i katunayana a sakup na kam dén éy tu Banal a Espiritu a mégiyan dikam. Tu Espiritu a nipangako na dikitam, 14 éy saya i katibayana a maalap tam i gantimpala tam a nipangako na Diyos para du sakup na. Kanya mégkompiyansa kitam a iligtas na kitam a talaga. Purién tam i kapangyarian na Diyos.
Ménalangin Ti Pablo
15 Nadid, dahil ta éya, sapul to pékabaheta ko ta péniwala moy ni Panginoon Jesus, sakay ta pégmahal moy du étanan a sakup na Diyos, 16 éy éwan tu tahan i pégpasalamat kua ta Diyos dahil dikam. O, panalangin ta kam a palagi 17 ta Diyos na Panginoon tam a Jesu Cristo. Siya éy Tama tam a kamahalan. I panalangin kua, éy atdinan na kam ta karunungan moy, sakay ipahayag na maka dikam i kaluuben na, monda mapospusan moy siya. 18 I panalangin kua, éy paliwanagen na Diyos i isip moya, monda mapospusan moy i nipagakit naa dikam a alapén moy; monda mapospusan moy be éng kodya i kamahal na gantimpala moy a nipangako na a para du sakup na a tolay. 19 Sakay panalangin ko a mapospusan moy be éng kodya i kadikél na kapangyarian na a édse du méniwala diya. I éya a kapangyarian a édse dikitam, éy séˈ be ya i 20 ginamit na a kapangyarian to nipamuhay na ni Cristo a huway, a tulos kaguman na siya ta langet a méghari. 21 Nadid, éy méghari sa ti Cristo, a te kapangyarian siya du étanan a hari sakay du iba pa a te kapangyarian. Siya i mataasa nadid, sakay ta panahun a dumemét, a éwan tu katapusan. 22 Sakay nipasakup dén na Diyos i étanan diya. Sakay nidéton na dén a ti Cristo i Pangulu na étanan, alang-alang du méniwala diya. 23 Ey du méniwala diya, mara side i bégi ni Cristo; kanya side i mangganap diya. Ey siya i namamahala ta étanan.