Tu Sulat ni Pablo du
Taga Galasia
1
Gébwat ye ni Pablo a apostol. Bakén a tolay i nangatéda diyakén ta tungkulin ko a naging apostol, éngˈwan ti Jesu Cristo, sakay Tama na a Diyos. Siya i nangbuhay ni Cristo a huway. Pati du tétotop tam ta péniwala ta éye, éy kaguman ko side a nanulat ta éye dikam. Saye i sulat mia du sakup du simbaan ta Galasia.
Tama tam a Diyos sakay ti Panginoon Jesu Cristo, éy atdinan de kam maka ta biyaya sakay ta kapayapaan. Niatéd ni Cristo i buhay na dahil ta kasalanan tam, monda maagaw na kitam ta medukés ta munduae. Saya i kaluuben Nama tam a Diyos. Purién maka siya na tolay a éwan tu katapusan. Kona sa.
I Tunay a Mahusay a Baheta
Nadid, sakén éy mégtakaék dikam, éng bakit agad moy pinabayan i Diyos. Nangakit siya dikam dahil ta kagbi ni Cristo. Ey nadid, éy bakit inumagton kam dén ta iba a rilihiyon? Pero éwan tu iba a tunay a rilihiyon. Kanya san éy te méngligalig dikam ta ina, éy pilitén de a baguén i Mahusay a Baheta tungkul ni Cristo. 8-9 Pero tandaan moy ye: saye tu kinagi ko to éya: maski ti ésiya a magtoldu dikam ta éwan kapareho no nitoldu me dikam to éya, éy parusaan siya na Diyos! O ngani. Maski sikame, maski anghel a gébwat ta langet, éy parusaan na Diyos a talaga. Kanya maski ti ésiya i magtoldu dikam ta kontara ta Mahusay a Baheta, éy parusaan na Diyos.
10 Anya, akala moy wade éy tolay i suyuén kua? Ewan. Diyos i suyuén kua. Eng mékisuyuék pabi ta tolay, éy éwanék utusan ni Cristo.
Eng Kodya Naging Apostol Ti Pablo
11 Gustu ko a mapospusan moy, a tétotop ko, a éwan gébwat ta tolay i nipahayag kua a Mahusay a Baheta. 12 Da éwan ya gébwat ta tolay. Ewan be tolay i néngitoldua diyakén ta éya. Engˈwan, ti Jesu Cristo a mismo i néngipaliwanaga diyakén ta éya a baheta.
13 Nabaheta moy dén tu dati a ugali ko, to péniwala ko pabi ta rilihiyon na Judeo. Tukoy moy dén éng pinakodya ko a nipaparusa du méniwala ni Cristo. Sakay pilitén ko side a sidaén. 14 Mesipagék du kaanakan ko a Judeo a ménugsug ta rilihiyon me. Sakay dikél i pégmalasakit ko ta ugali du ninuno me a Judeo.
15 Pero maski nagkunaék sa, éy kinagbianék dén na Diyos. Baguék nienak, éy piniliék na, monda atdinanék na nadid ta tungkulin ko a sakén i utusan na. 16 Ey kédemét na takda na a oras, éy nipaliwanag na diyakén i anak na, da kaluuben na éy ipahayag ko siya du éwan Judeo a tolay. Nadid, to nanyari a éya, éy éwan ko nipakelagip ti Jesus ta maski ti ésiya. 17 Sakay éwanék be inumange ta Jerusalem a néngisiyasat du neditol diyakén a apostol ni Jesus. Engˈwan, inumangeék san ta Arabia. Sakay kétapos na éya, éy nagsoliék dén ta Damasko. 18 Nadid, kélipas na étélo a taon, éy inumangeék ta Jerusalem, a nakipagketaék ni Pedro. Ey nagkaguman kame sa ta sapulu éy ta lima a aldew. 19 Pero éwanék sa tu mineta a apostol a iba, éngˈwan ti Pedro san, sakay ti Santiago a top no Panginoon tam. 20 Tutuhanan ye a kagi ko ta sulatae. Tukoy na Diyos a éwanék mégbuli-buli.
21 Nadid, kétapos na éya, éy inumangeék ta Siria sakay ta Silisia. 22 Kanya éwanék pabi mineta du méniwala ni Cristo ta Hudea. 23 Basta nabaheta de san dén, a “Tu lélake a dati a nagpaparusa dikitam, a ti Pablo, éy méngipahayag kan dén nadid ta rilihiyon tam a gustu na ibutan to araw.” 24 Kanya nagpuri side ta Diyos, dahil diyakén.