Tu Sulat ni
Santiago
1
Gébwat ye ni Santiago a utusan na Diyos, sakay ta Panginoon Jesu Cristo. Saye i sulat kua du étanan a tolay na Diyos a mégiyan ta iba-iba a parti na munduae. Mékikumustaék dikam. A tétotop ko, i hatul kua dikam, éy dapat masaya kam éng te dumemét dikam a hirap. Dahilan éy tukoy moy dén a lalo a tumibay tu péniwala moy éng tiisén moy ta mahusay tu hirap moy. Kanya tiisén moy san tu hirap moy, monda maging mahusay tu péniwala moy ta Diyos, monda éwan kam kulang tu isip. Pero éng te esa dikam a éwan makapospos ta mahusay a gemtén na, éng manalangin siya ta Diyos, éy atdinan na siya ta tama a isip na. Da i ugalia na Diyos éy mebait, sakay méngatéd siya. Pero éng manalangin kam ta Diyos, éy kailangan a méniwala kam a aguman na kam. Diyan kam mégalanganin diya. Dahilan tu mégalanganin, éy kapareho na tagmék ta diget a pasoli-soli, éng mabati na i pahés. I Diyos, éy éwan na atdinan a talaga i kona sa a tolay a mégalanganin diya, da éwan siya mégkatiwala ta Diyos, éng éwan, pasoli-soli san tu isip na.
Du Mayaman Sakay Du Mahirap
Nadid, du kaguman tam a mahirap, éy dapat masaya side, da mahal side na Diyos. 10 Sakay du kaguman tam a mayaman, éy dapat masaya be side éng maging mababa side. Dahilan du mayaman a tolay, éy malipas san side a koman i bulaklak 11 bagay mabati na tu pasi na bilag. Da késikat na bilag a mepasi, éy malanés i bulaklak a hanggan mate. Pati tu kemahal de, éy maibut be. Nadid, kona be sa i mayaman a tolay, a mate be side a ginanan de tu kayamanan de.
Anya I Mangtokso Ta Tolay
Ta Ipagkasala Na?
12 Masuwerte ngani i tolay éng éwan na ibutan tu péniwala na ta Diyos, éng dumemét diya i hirap na. Da kélipas na péngpuhuba na Diyos diya, éy atdinan na siya ta gantimpala na a nipangako na a para du tolay a mégmahal diya---buhay a éwan tu katapusan.
13 Nadid, éng mabati na tolay a te méngtokso diya ta ipagkasala na, éy diyan siya mégkagi a “Tinoksoék na Diyos.” Ewan! Da éwan méngtokso i Diyos ta tolay, éy éwan be tu makapagtokso ta Diyos ta ipagkasala na. 14 Engˈwan, tu gustu na tolay a medukés, éy saya i méngtoksoa dide ta ipagkasala de. 15 Nadid, tu gustu na tolay a medukés, éy tulos na a mangatéd dide ta ipagkasala de. Ey nadid tu ginimet de a kasalanan, bagay meadu dén, éy siya dén ya i mamakatea dide. 16 Kanya, a tétoptop ko, diyan kam magkamali ta éya.
17 Tandaan moy ye: i étanan a dumédemét dikitam a mahusay, éy Diyos i méngatéda dide. Siya i naglalanga du medemlag ta langet. Ey side a medemlag ta langet, éy mabagu, da éng mensan éy mehina tu demlag de. Pero i Diyos, éy éwan mébagu, maski nikésiya. 18 Sakay ginimet kitam na Diyos a anak na, da saya i kaluuben naa. Ginimet na ya to pégpaliwanag na dikitam ta tunay a baheta. Ginimet na ya da gustu na éy mataas kitam du iba a linalang na a tolay.
Sugsugén Moy I Kagi Na Diyos
19 Nadid, a tétotop ko, tandaan moy ye: maigi pa éy sipagen moy a mégbati ta kagi na Diyos. Pero diyan kam méseplot a mégkagi, at sakay mégingél. 20 Dahilan éng meingél i tolay, éy éwan de masugsug i kaluuben na Diyos dide.
21 Kanya ibutan moy i étanan a ugali moy a medukés. Magpasakup kam ta Diyos ta mahusay, a tanggapén moy i kagi na a nipaliwanag na dén ta isip moya. Da saya i méngatéda dikam ta kaligtasan moy. 22 Pero éng isip moy a tama dén tu gimet moy éng baten moy san tu kagi na, éy magkamali kam! Kailangan sundin moy be. 23 Dahilan, tu mégbati san ta kagi na Diyos, sakay éwan na sundin, éy mali siya! Mara kuman siya i esa a tolay a entan na tu mudet na ta salaming. 24 Pero kéhektat na éy kaleksapan na agad tu mudet na. 25 Pero i utus na Diyos éy tama, a maari a mégpalaya ta tolay. Kanya éng sugsugén moy ina ta mahigpit, a éwan moy kaleksapan, éy atdinan kam na Diyos ta suwerte moy ta maski anya a gemtén moy.
26 Anya, makay sakali éy te tolay sina dikam a isip na éy mékidiyos ta mahusay? Pero tandaan moy, éng éwan na matipid tu dila na a mégkagi, éy éwan tu pasa tu pékidiyos na. 27 I tunay a mékidiyos éy tu mégalaga ta ulila sakay ta bilo a bébe ta hirap de. Sakay éwan siya umaheg ta ugali ta mundua a medukés. Saya i tunay a mékidiyos ta mata Nama tam.