I Mahusay a Baheta tungkul ni Jesu Cristo a nisulat ni
Lukas
1
Mahal ko a Teopilo: Meadu dén i tolay a néngisulat tungkul to ginimet ni Jesus, to pégiyan na dikitam ta mundua. I nisulat dia éy tu nibaheta du kakaguman ni Jesus dikitam. Side du minaketa to ginamet ni Jesus, a tulos néngipahayag side ta éya a Mahusay a Baheta.
Kanya nadid, Apo Teopilo, éy inisip ko a mahusay éng isulat ko nadid diko i tama a baheta tungkul ta éya, da sakén éy inadal ko i éya sapul to sapul na. Kanya isulat ko nadid i éye diko, monda mapospusan mo ta mahusay i buu a katutuhanan tungkul to nabaheta mo dén a ginimet ni Jesus.
Nihula No Anghel a Ienak Ti Juan
Nadid, to panahun ni Hari Herod ta Israel, éy te esa a padi, a ti Sakarias i ngahen naa. Sakup siya du padi a ngéngahinan de a Abias. Tu asawa na éy ti Elisabet, a lahi be siya du padi, da apo be siya ni Padi Aron to araw. Mahusay a ugali ta mata na Diyos diden ya a pasawa, a sésundin de ta mahusay i utus na Diyos. Pero éwan side tu anak, da baug dén ti Elisabet, sakay matanda dén side a pasawa.
Nadid, to esa a aldew, éy te nanyari ni Sakarias. Ta éya a aldew, éy édse dén siya ta Templo, a ginamet na i tarabaho na padi, da kalewas siya no kagurupu na a tagapanalangin ta éya. Ey nadid, ayun ta ugali du padi, éy nagpalabunutan side éng ti ésiya dide i somdépa ta Templo a mégsuub ta Diyos. Ey ta éya a aldew, éy ti Sakarias i nakabunuta. Kanya siya dén i sinomdépa. 10 Ey du iba a tolay, éy nawahak side ta luwas, a nanalangin side ale ni Sakarias a mégsuub ta lubuk.
11 Nadid, mégsuub pabi ti Sakarias, éy pinumeta diya i esa a anghel a gébwat ta Diyos, a te taknég siya ta giled no lamesa a pégsuuben. 12 To péketa ni Sakarias to anghel, éy inumanteng siya. 13 Pero kinagi diya no anghel, a “Diyan ka méganteng, Sakarias. Nabati dén na Diyos tu panalangin mo diya. Mangilog a talaga tu asawa mo, a magenak siya ta lélake. Ey ta kéenak na, Sakarias,” kagi na, “éy ngahinan mo siya ni Juan. 14 Siya i kasahatan moya, sakay te meadu be a iba a tolay a masaya diya! 15 Siya i maging memahal a lélake ta mata na Diyos,” kagi no anghel. “Ey kailangan éwan siya maginom ta maski anya a kélasing. Ey sapul ta kéenak na, éy édse diya i Banal a Espiritu. 16 Siya éy pasolen na i meadu a Judeo ta Panginoon de a Diyos. 17 Utusan siya na Diyos, Sakarias,” kagi na, “a te kapangyarian siya a kapareho ni Purupeta Elias to araw. Pagkasunduén na du patena, sakay pagbaguén na i isip du masuwayin, monda umaheg side du tolay a mahusay. Mégdetol siya ni Cristo, a paghandaén na du tolay ta demtan na.”
18 “Pakodyan ko a mapospusan éng katutuhanan i éya a kinagi mo,” kagi ni Sakarias, “da lakayék dén, sakay bakés be dén tu asawa ko?”
19 “Ti Gabrielék,” kagi no anghel. “Kagumanék na Diyos, a siya i nagpaangea se diyakén a mégkagi diko ta éya a mahusay a kagi. 20 Pero siko, Sakarias, da éwan ka méniwala diyakén, a matupad a talaga i éya a kinagi ko, éy maging bulol ka dén nadid, a hanggan ta kédemét na éya a nipangako ko diko, a magenak tu asawa mo.”
21 Nadid, habang édse ti Sakarias to lubuk no Templo, éy mégéuhayén du tolay ta luwas, éng bakit minale siya. 22 Mamaya-maya, kéluwas na, éy éwan siya makakagi. Basta lingguwahe san i kagi naa dide. Kanya tukoy du tolay a te nipeta i Diyos diya to lubuk.
23 Nadid, kétapos no panahun ni Sakarias a mégtarabaho to Templo, éy nagsoli dén siya to bile de. 24 Ey ta éya éy nangilog dén ti Elisabet a asawa na. Lima a bulan a éwan siya linumwas to bile. 25 “Kinagbianék dén na Diyos,” kagi na, “a inibutan na dén tu sanike ko, da mabuktiték dén.”
Nihula No Anghel a Ienak Ti Jesus
26 Nadid, to ikaéném dén a bulan no buktet ni Elisabet, éy i Diyos éy pinaange na ti Anghel Gabriel ta Bariyo Nasaret ta Galilea. 27 Pinaange na siya ta esa a madiket ta éya a i ngahen naa éy ti Maria. I éya a madiket, éy éwan pabi inadenean na lélake. Pero sinakad dén no lélake, a ti Hose i ngahen na, a apo siya ni Hari Dabid. 28 Ey tu anghel, éy inumange siya ni Maria, a kinagi na diya, a “Maria, édse diko i Diyos, a kagbian na ka.”
29 Ey ti Maria, pékabati na to kagi no anghel, éy métageg siya, a mégéisipén siya éng anya wade i kahulugina na éya a kinagi na. 30 Ey kinagi no anghel diya, a “Diyan ka méganteng, Maria, da mahal ka na Diyos. 31 Gemtén na Diyos a mangilog ka, a tulos magenak ka ta lélake. Ey ta kéenak na, Maria,” kagi na, “éy ngahinan mo siya ni Jesus. 32 Siya éy maging mataas, a dulawén de siya a anak na mataas a Diyos. Ey i Panginoon Diyos,” kagi no anghel, “éy gemtén na a maging hari siya, a kona to apo na a Hari Dabid to araw. 33 Sakay maghari siya du Judeo a éwan tu hanggan. Ey éwan tu katapusan i péghari naa!”
34 “Ey pakodya ye,” kagi ni Maria, “da éwanék pabi tu asawa?”
35 “Umange diko i Banal a Espiritu,” kagi no anghel, “sakay umédse diko i kapangyarian na Diyos. Kanya tu ienak mo, éy dulawén de a banal a anak na Diyos. 36 Ey entan mo ti dada mo a Elisabet, Maria. Kagi de a baug kan siya. Pero nadid, maski bakés dén siya, éy mabuktet dén siya. 37 Da makagimet i Diyos ta maski anya.”
38 “Ey maari,” kagi ni Maria, “da utusanék na Panginoon, éy tanggapén ko i kaluuben na diyakén.” Nadid, pégkagi ni Maria ta éya, éy gininanan siya no anghel.
Bumisita Ti Maria To Dada Na
39 Nadid, ta éya a panahun, éy inumange ti Maria to esa a banuwan ta buked ta Hudea, 40 a bumisita siya to dada na a Elisabet. Ey kédemét na to bile de, éy sinomdép siya a binati na tu dada na. 41 Ey ti Elisabet, pékabati na to boses ni Maria, éy bigla a linuminés tu anak na ta tiyan na, éy tulos inumasék i Banal a Espiritu ni Elisabet. 42 Tulos kinagi na ni Maria ta medegsén, a “Masuwerte ka, Anéng, ta maski ti ésiya a bébe, da tu anak mo, éy siya i mahaléna na Diyos! 43 Salamat ta Diyos,” kagi ni Elisabet, “da bumisita dén diyakén tu ina na Panginoon ko! 44 Da entan mo, Maria,” kagi na, “to pékabati ko diko, éy linuminés tu anak ko ta tiyan kua, dahil ta kasahatan naa. 45 Masuwerte ka dén, Anéng, da naniwala ka dén to kinagi diko na Panginoon!”
Purién Ni Maria I Diyos
46 Nadid, kinagi ni Maria i kona se: “Purién ko i Diyos ta isip kua! 47 Mésayaék, da Diyos i tagapagligtas kua. 48 Sakén i utusan na a mababa, éy pinansingék dén na Diyos. Sapul nadid, éy dédulawénék na tolay a masuwerteék, 49 dahil ta memahal a gimet na mataas a Diyos diyakén. Siya i banal. 50 Kékagbian na du umanteng diya, ta maski nikésiya a panahun. 51 Sakay gemtén na i kapangyarian na a ibutan na du palalo a tolay, a patahantaén na i gayak dia. 52 Pinababa na dén du mataas, sakay pinataas na dén du mababa. 53 Du mégalép éy atdinan na side ta kanén de, sakay du mayaman éy paibutén na side a éwan side tu kébil a kanén.
54-55 “Nadid, éy inaguman na Diyos i katulung na a Israel. Ewan na naleksapan tu pangako na du apo-apo tam, a mangagbi dikitam. Kinagbian na ti Abraham. Sakay kagbian na be sikitam a apo-apo na, a éwan tu katapusan.”
Saya i katapusana no kinagi ni Maria. 56 Ey kétapos na éya, éy tinumulos ti Maria to bile no dada na ta manga étélo a bulan, bagu nagsoli siya to bile na.
Nienak Ti Juan a Mégbinyag
57 Nadid, kédemét na oras, éy nagenak ti Elisabet ta lélake. 58 Ey du tétotop na sakay du karatig na, pékabaheta de a nagenak dén, éy mésaya side diya, da kinagbian dén siya na Diyos. 59 Ey nadid, to ikawalu dén a aldew a idad no anak, éy dinumulug side to bile de Elisabet, a monda bugitén de tu anak, sakay ngahinan de. Talaga de a ngahinan siya ni Sakarias, da saya tu ngahen no ama na. 60 Pero “Ewan,” kagi no ina na. “Maigi pa éy ngahinan tam siya ni Juan.”
61 “Ey bakit,” kagi de. “Ewan ka tu top a maski isesa a te ngahen ta kona sa!” 62 Tulos nisenyas de ni Sakarias éng anya i gustu na a ngahen no anak na. 63 Ey nihalimbawa ni Sakarias dide a atdinan de siya ta panulatan na. Ey to péngiatéd de diya, éy nisulat na i ngahen a Juan. Ey péketa du tolay ta éya, éy nagtaka side.
64 Nadid, bigla a nakapégkagi agad ti Sakarias, a tulos nagpasalamat siya ta Diyos. 65 Ey inumanteng dén du karatig na, éng anya i kahulugen na éya. Ey i éya a nanyari, éy nabahibaheta dén ta lebuta na éya a lugar ta Hudea. 66 Ey du étanan a nakabaheta, éy mégéisipén side ta éya a anak, éng maging anya siya. Da neta du tolay a édse diya i kapangyarian na Diyos.
Tu Pénghula Ni Sakarias
67 Nadid, ti Sakarias a ama no anak, éy édse diya i Banal a Espiritu, éy naghula siya. 68 “Salamat ta Panginoon,” kagi na. “Siya i Diyos a péniwalaan du tolay a Israel! Da inumange se siya a méngiligtas du tolay na. 69 Paangen na dén se i tagapagligtas dikitam, a lahi siya no katulung na a Dabid.
70 “Ey nadid,” kagi ni Sakarias, “saye tu kinagi na Diyos to araw, to nipahula na du mahusay a purupeta na: 71 I nipangako na Diyos, éy agawén na kitam du kalaban tam, a iligtas na kitam du méiyamut dikitam. 72 Nangako siya a kéagbian na du apo-apo tam, a éwan na kaleksapan tu nipangako na dide to araw. 73 Nipangako na be to apo tam a Abraham, 74 a agawén na kitam du kalaban tam, a monda éwan kitam méganteng a méniwala ta utus na. 75 Ibilang na kitam a tolay na, sakay ibilang na kitam a éwan tu kasalanan, monda makaadene kitam diya a palagi.”
76 Nadid, pinégkagian ni Sakarias tu anak na, a saye tu kinagi na: “Siko a anak ko,” kagi na, “éy ngahinan de ka a purupeta na mataas a Diyos. Siko, Duduy, éy meditol ka ni Cristo a magtoldu, a siko i magpahanda du tolay ta demtan na. 77 Siko i magbahetaa du tolay, a iligtas side na Panginoon, a pagpasensiyaan na side ta kasalanan de. 78 I Diyos a péniwalaan tam, éy mebait siya, a kagbian na i tolay. I kédemét na a gébwat ta langet éy koman i sikat na bilag. 79 Matalo na i diklém, da tanglawan na du mégiyan ta diklém a mamakate dide, a monda igiya na side a mékiagum ta Diyos.” Saya tu kinagi ni Sakarias.
80 Nadid, tu anak de Sakarias, éy ti Juan i ngahen naa. Ey dinumikél siya ta mahusay, a natutu be siya tu isip. Ey tu diniklan na éy ta melawa a ilang a lugar. Saya i pégiyanan na a hanggan éwan dinumemét tu oras na a umange nagpahayag du tolay a Israel.