I Mahusay a Baheta tungkul ni Jesu Cristo a nisulat ni
Marcos
1
Saye i Mahusay a Baheta a tungkul ni Jesu Cristo, a anak na Diyos. To pégtoldu ni Juan a Mégbinyag, éy saya i sapul na éya a baheta a kinumalat. Ti Juan i nangtupada to dati a kagi na Diyos to anak na, a nisulat ni Isayas. “Tandaan moy,” kagi na Diyos to anak na, “te lélake a pégdetulén ko diko, monda paghandaén na du tolay ta demtan mo.” Ti Juan i pinégkagiana ni Purupeta Isayas to nipégkagi na, a “Te magpahayag ta ilang a lugar, a i kagi naa du tolay éy dapat maghanda side ta kédemét na Panginoon, a husayén de be i péglakaden na.”
Nadid, dinumemét ti Juan ta ilang a lugar, a mégtoldu siya du tolay a dapat magsisi side ta kasalanan de, a tulos ipabinyag side, monda pagpasensiyaan side na Diyos ta kasalanan de. Ey du étanan a tolay ta Hudea sakay ta Jerusalem, éy inumange side ni Juan. Ey nipagtapat de i étanan a kasalanan de, a tulos bininyagen side ni Juan ta dinuma na Hordan.
Nadid, i badua ni Juan, éy ginamet ta buk na hayup. Sakay tu sinturon na éy katat. I kékanén na éy pésah sakay pitukan. To pégtoldu na du tolay, éy kinagi na, a “Te lélake a ménegipo diyakén a dumemét. Eng iparehoék moy diya,” kagi na, “éy éwanék tu pasa, da mataas siya diyakén. Sakén éy binyagen ta kam ta dinom. Pero siya éy binyagen na kam ta Banal a Espiritu.”
Bininyagen Ni Juan Ti Jesus
Nadid, to panahun a éya, éy dinumemét ti Jesus a gébwat ta Nasaret, Galilea; éy bininyagen siya ni Juan ta dinom ta Hordan. 10 Ey to kéahawas ni Jesus to dinom, éy neta na a minapilak i langet, a tulos dinumibi diya i Espiritu na Diyos a koman i dagalan. 11 Ey tulos négkagi nadid i boses ta langet, a “Siko i anak ko a mahal, éy mésayaék diko.”
12 Nadid, tu Espiritu, éy niange na ti Jesus ta ilang a lugar. 13 Ey édsa sa siya ta épat a pulu a aldew, a tétokson siya ni Satanas ta éya. Ey te hayup be sa a mealiyas. Ey inaguman siya du anghel ta éya.
Inakit Ni Jesus Du Alagad Na
14 Nadid, to péngipihesu de ni Juan, éy nagsoli ti Jesus ta Galilea. Ey nagpahayag siya ta Mahusay a Baheta na Diyos ta éya. 15 “Oras dén na Diyos a maghari,” kagi na. “Magsisi kam dén, a ibutan moy du kasalanan moy, sakay maniwala kam ta Mahusay a Baheta.”
16 Nadid, to péglakad ni Jesus to digdig na diget na Galilea, éy neta na de Simon a patwadi ti Andres, a ménggila side. 17 Ey kinagi na dide, a “Kumuyoyog kam diyakén a maging alagad ko. Sapul nadid, éy éwan kam dén mangalap ta ikan, éng éwan i alapén moya éy tolay a para diyakén.” 18 Ey pékabati du éduwa ta éya, éy basta gininanan de tu gila de, a kinumuyog side ni Jesus.
19 Ey to pémaybay de man dén ta kétihék, éy neta de de Santiago éy ti Juan a patwadi, a anak side ni Sebedeo. Te eknud side to abeng de, a mégayoma side to rambat de. 20 Ey dinulawan side ni Jesus; éy agad gininanan de tama de to abeng, sakay du iba sa a mégtarabaho, a kinumuyog be side ni Jesus.
Tu Lélake a Hinayup
21 Nadid, inumange side ta Kapernaum. Ey to aldew a pangilin, éy inumange ti Jesus to kapilya de ta éya. Ey nagtoldu siya du tolay sa. 22 Ey du tolay, éy mégpégtaka side a tahod to pégtoldu na, da éwan siya mégtoldu a kona du maistu ta rilihiyon de, éngˈwan neta de a te kapangyarian siya ta pégtoldu na.
23 Nadid, sinomdép to kapilya i esa a lélake a hinayup. Dinumulaw siya a négkagi, a 24 “Jesus, siko a taga Nasaret, anya i pékialam mua dikame? Bunuén mo kame wade a manga hayup? Natenggi ta ka a siko i tiniyak na Diyos a tagapagligtas!”
25 Ey ti Jesus, éy sinaway na tu hayup, a kinagi na, a “Tama dén! Umibut ka dén ta ina a lélake!”
26 Nadid tu medukés a hayup, pékabati na ta éya, éy pinagkaramre na tu lélake. Ey nagkélanget siya, a tulos inumibut dén to lélake. 27 Ey du tolay sa, éy mégpégtaka side, a kinagi de, a “Anya wade i lélakeae? Iba i pégtoldu naa. Utus na san, éy sumunud du medukés a hayup diya!”
28 Ey dahil ta éya, éy nabaheta agad du étanan a tolay ta éya a lugar i tungkul ni Jesus.
29 Nadid, hinumektat ti Jesus to kapilya, a inumange siya to bile de Simon a patwadi, a kaguman na be ti Santiago sakay ti Juan. 30 Ey tu manugeng ni Simon éy te katidug sa siya, a mepalang siya to ladu na. Ey kinagi de ni Jesus a méladu siya. 31 Ey kembilan ni Jesus tu kamét na a pinaégkat, éy naibut tu palang na, a tulos nagasikaso siya dide.
32 Nadid, to kélép a éya, a giapon dén, éy niange de ni Jesus i étanan a te ladu, sakay du hinayup. 33 Ey du étanan a tolay ta éya a banuwan, éy dinumulug side ta harap na éya a bile. 34 Ey pinahusay ni Jesus i meadu a te ladu, sakay pinaibut na i meadu a dimonyo. Ey sinaway na du dimonyo a mégkagi, da tukoy de siya, a siya i gébwata ta Diyos.
35 Nadid, to gagabi pabi a tahod, a mediklém pabi, éy inumikat ti Jesus a linumwas to bile. Ey inumadeyo siya dudu bile sa, a monda manalangin. 36 Pero de Simon éy tinumagubet side diya, a inahayok de siya. 37 Ey péketa de diya éy kinagi de, a “Maistu, éahayukén ka man dén du tolay a étanan.” 38 Pero kinagi ni Jesus dide, a “Kitam dén. Umange kitam du iba a bariyo. Kanyaék se inumange éy magpahayagék be du tolay ta iba-iba a bariyo.”
39 Kanya naglebut ti Jesus ta étanan a Galilea, a nagtoldu siya du tolay du kapilya de, sakay pinaibut na i meadu a dimonyo.
Ginamot Ni Jesus Tu Te Saket a Ketong
40 Nadid, te esa a lélake a te saket a ketong a inumadene ni Jesus. Linumuhud siya diya a mékiohon. “Eng maari,” kagi na, “éy pahusayénék pad.” 41 Ey ti Jesus, éy kinagbian na siya, éy kembilan na, a kinagi na, a “Maari, maghusay ka dén.” 42 Ey to pégkagi na ta éya, éy bigla a naibut tu ladu na, a mahusay dén siya. 43 Ey pinéglakad siya ni Jesus, a kinagi na diya ta mahigpit, 44 a “Diyan mo kékagin i éye ta maski ti ésiya; éngˈwan umange ka pa pumeta ta padi, a mahusay ka dén. Da mahusay ka dén,” kagi na, “éy atdinan mo tu padi ta péngiatang na diko, a kona to niutus ni Moises. Saya i pagpatunay mua ta tolay a mahusay ka dén.”
45 Pero tu lélake, to péglakad na dén, éy basta binébahetaan na i bawat meta na ta nanyaria diya, hanggan éwan nabaheta na étanan a tolay ta éya a lugar. Kanya ti Jesus éy éwan dén siya maari a pumeta ta tolay maski ta ahe a banuwan. Basta tumétulos siya ta adeyo ta banuwan. Pero maski adeyo siya, éy palagi a dumédulug diya i meadu a tolay.