Tu Sulat ni Pablo ni
Pilimon
1
Gébwat ye ni Pablo a pihesu alang-alang ni Cristo Jesus. Sikame ti Timoteo i nanulata ta éye. Saye i sulat mia ni Pilimon, tu mahal me a katulung me ta tarabaho tam. Sulatan me be ti Apia a top tam, sakay ti Arkipo a katulung tam ta kalaban tam, sakay du iba sina a méniwala a te sakup du mégsimba ta bile moy.
Tama tam a Diyos sakay ti Panginoon tam a Jesu Cristo, éy atdinan de kam maka ta biyaya sakay ta kapayapaan.
Mégpasalamaték ta Diyos a palagi, dahil diko, Pilimon, a alélahanén ta ka ta panalangin ko. Dahilan éy nabaheta ko dén i pégmahal mo du étanan a méniwala, sakay nabaheta ko be a matibay dén tu péniwala mo ni Panginoon Jesus. Ménalanginék a mapospusan maka du tolay i mahusay a dumemét dikitam a gébwat ni Cristo. Mapospusan de maka ya dahil ta péniwala mo a ipahayag mo. Tu péngmahal mo du iba a tolay, Wadeng, éy saya i nagpasayaa diyakén, da pinatibay mo kan i isip du étanan a méniwala ta Diyos.
Kanya nadid, Pilimon, éy te kaginék diko. Pero éwan ko gamitén i kapangyarian ko a gébwat ni Cristo a mangpilit diko a mangtupad ta gustu kua. Engˈwan, alang-alang ta pégkasuyu taa, éy mékiohonék san diko. Maski lakayék a nepihesu alang-alang ni Cristo, éy éwan ta ka pilitén. 10 I pékiohon ko sana diko, Pilimon, éy alang-alang ni Onesimo. Dahilan éy bilang anak ko dén siya a tunay, da tinolduan ko siya a ipasakup ni Jesus ta kinepihesuan kuae. 11 To éya éy éwan ka tu pakinabang ni Onesimo. Pero nadid, éy te pakinabang ka dén diya; sakay sakén éy te pakinabangék be, da inagumanék na.
12 Nadid, Kadimoy, éy pasolién ko dén nadid diko ti Onesimo, maski magamwawék diya. 13 Gustu ko maka a gipusén ko pa se siya a kaguman ko, monda siya maka i mégebégi mo a tumulung se diyakén ale ko a pihesu. 14 Pero éwan, da mésanikeék a gamitén tu utusan mo éng éwan mo pakultaden. Ewan ta ka pilitén éng éwan mo isuul diyakén.
15 Kanya wade nehiwalay diko ti Onesimo a sandali a panahun, éy monda maging kaguman mo siya a huway habang buhay. 16 Ey éwan dén siya nibilang a utusan mo san nadid, éngˈwan higit pa ta utusan, da naging top mo siya nadid ta péniwala. Sakén éy gustu ko siya a tahod. Pero siko, éy mas mahigit i pénggustu mua diya a talaga, da te utusan ka man dén, sakay te top ka be dén a méniwala ta Panginoon tam.
17 Kanya Pilimon, éng magkadimoy kita a talaga, éy tanggapén pad ti Onesimo a kona maka be ta pénanggap mo diyakén. 18 Eng te kasalanan siya diko, o éng te utang diko, éy sakén i bahala. 19 Tandaan mo, sakén a mismo, éy pirmaan ko dén i sulatae, monda maniwala ka a sakén i bahala a magbayad ta utang na. Pero, Pilimon, diyan mo be kaleksapan a te utang a luub ka be diyakén, da sakén i néngipaliwanaga diko ta buhay a éwan tu katapusan. 20 Kanya, Wadeng, éy umayun ka pad ta pékiohon ko a éye diko dahil ta péniwala ta ta Panginoon. Pakasayaénék pad, da patwadi kita dén ta péniwala. 21 Mégkompiyansaék diko, Pilimon, da tukoy ko a sundin mo i pékiohon kua diko ta sulatae. Tukoy ko a gemtén mo i mas mahigit ta gustu ko. 22 Maghanda kam be ta demtan ko, da umasaék a paluwasénék de ta pégpihesuanae, dahil ta panalangin moya diyakén, a tulos bumisitaék dikam.
23 I kaguman ko a éye a ti Epapras, éy mékikumusta diko. Nipihesu be siya dahil ta péniwala na ni Cristo Jesus. 24 Sakay du katulung ko a iba ta tarabaho ko, a ti Markos, ti Aristarko, ti Demas, ti Lukas, éy mékikumusta be side diko.
25 Kagbian kam maka na Panginoon tam a Jesu Cristo. Ewan dén. Pablo.