Tu Sulat ni Pablo du
Taga Roma
1
Gébwat ye ni Pablo a utusan ni Jesu Cristo. Piniliék na Diyos a maging apostolék, monda magpahayagék ta Mahusay a Baheta na Diyos. 2-3 I éya a baheta éy tungkul to anak na Diyos a tagapagligtas ta tolay. Siya i Panginoon tam a Jesu Cristo. Siya tu nipangako na Diyos to araw, da nipesulat na du purupeta i éya a baheta. I nisulat dia, éy tu kasulatan na Diyos. Siya éy naging tolay, a apo siya ni Hari Dabid. Nagpatunay i Diyos a anak na ti Cristo, da ginamit na Diyos i kapangyarian na a nangbuhay diya to nikate na. Ey ayun ya ta Banal a Espiritu. Dahil ta kapangyarian ni Cristo, éy inatdinanék na Diyos ta tungkulin ko a maging apostolék. Kona sa, monda hatulan ko i meadu a tolay a maniwala ni Cristo, monda ipasakup side diya. Pati sikam a taga Roma, éy inakit kam dén na Diyos a ipasakup kam be ni Jesu Cristo.
Nadid, saye i sulat kua dikam a taga Roma--sikam a étanan a mahal na Diyos. Sikam i pinilia na Diyos a maging tolay na.
Tama tam a Diyos sakay ti Panginoon tam a Jesu Cristo, éy atdinan de kam maka ta biyaya éy ta kapayapaan.
Mégpasalamat Ti Pablo Ta Diyos
Mégpasalamaték pa ta Diyos dahil dikam, da nabaheta dén na étanan a tolay tu péniwala moy. Mégpasalamaték ta pamag-itan ni Jesu Cristo. Pilitén ko a tumulung ta Diyos, a mégpahayagék ta Mahusay a Baheta tungkul to anak na. Ey tukoy na Diyos a ipénalangin ta kam a palagi. 10 Sakay ipanalangin ko be éng maariék maka sina dikam a bumisita, éng pakultadenék na. 11 Da gustu ta kam a bisitaén, monda itoldu ko dikam i kaluub na Banal a Espiritu dikitam, monda patibayén ko i isip moya. 12 I gustu ko a kagin éy monda négtulungan kitam. Tulungan ta kam ta péniwala ko, sakay tulunganék moy be ta péniwala moy.
13 Sikam a tétotop ko, gustu ko a mapospusan moy a nagayakék ta meadu a beses a umangeék sina, monda tulungan ta kam. Pero éwanék nakatulos. Tinulungan ko dén du iba a tolay a éwan Judeo; éy nadid éy gustu ko tulungan ta kam be. 14 Sakén i te karapatan a magtoldu ta maski anya a lahi a tolay. Du tolay a nagadal éy ta éwan nakapagadal éy tolduan ko. 15 Dahil ta éya, éy gustu ko be a itoldu ko dikam sina ta Roma i Mahusay a Baheta.
I Mahusay a Baheta Ey Makapangyarian
16 Ewanék mésanike a méngipahayag ta Mahusay a Baheta tungkul ni Cristo; da saya i kapangyarian na Diyos a méngiligtas ta tolay a méniwala--du Judeo pa, sakay du éwan Judeo. 17 Dahilan i Mahusay a Baheta, éy saya i katunayana a tanggapén na Diyos i tolay a méniwala diya, a ibilang na side a éwan tu kasalanan. Kanya tu tolay a umasa ta Diyos éy tanggapén siya na Diyos, a tulos te buhay siya a éwan tu katapusan. Saya i kagia to kasulatan na Diyos.
Te Kasalanan I Tolay
18 I ingél na Diyos ta langét, éy mehayag dén, a parusaan na a talaga du étanan a medukés a tolay a éwan méniwala diya. Side a mégharang ta katutuhanan dahil ta ugali de a medukés. 19 Parusaan side na Diyos, da nipaliwanag dén na Diyos dide i sarili na, éy napospusan de dén. Pero inidelan de pa. 20 Sapul to pénglalang na Diyos ta mundua, éy nehayag dén i ugali na--i kapangyarian na, éy ta pagkadiyos na. Tukoy dén na tolay i kapangyarian na Diyos, maski éwan de neta, dahil to péglalang na. Kanya éwan side tu katuwiran. 21 Maski tukoy dén na tolay a te Diyos, éy éwan de siya iyégalang, sakay éwan be side mégpasalamat diya. Mégisip san side ta éwan tu kabuluhan, a tulos naloko dén side tu isip. 22 Kagi de a matalinung side, pero luku-luku side a talaga! 23 Inibutan de dén tu péniwala de ta Diyos a éwan mate, a tulos side a sumésamba ta diyos-diyosan a inidsuraan san na tolay. O dikaya sumamba side ta ribultu na manok, éy ta hayup, éy ta ulag.
24 Nadid, da kona sa i kalukoan na tolay, éy pinabayan dén side na Diyos. Ewan na side sawayén a mégimet ta hilig na bégi dia a medukés. Kanya mégpégimet dén side ta makasanisanike. 25 Pinabayan de dén i tunay a Diyos, a tulos naniwala side ta kakabulyan. I sésambaan dia éy du nilalang san na Diyos. Pero i Diyos a naglalang éy inidelan de. Pero siya i dapat purién na tolay, a éwan tu katapusan. Kona sa.
26 Nadid, da kona sa i tolay, éy pinabayan side na Diyos. Ewan na side sawayén a mégimet ta medukés a hilig na bégi dia. Pati i bébe, éy gininanan de dén tu dati a ugali de ta lélake, a tulos inasawa de i kapareho de a bébe. 27 Pati du lélake, gininanan de dén tu dati a ugali de ta bébe, a tulos kapareho de dén a lélake i asawan de. Gégemtén de i bastos a gimet ta kapareho de a lélake. Mékasanisanike ya. Kanya parusaan side na Diyos ta kasalanan de.
28 Nadid, da inidelan dén du tolay i napospusan de ta Diyos, éy pinabayan na be side. Ewan na side sawayén ta medukés a isip de, sakay na éwan tama a ugali. 29 Gégemtén de i étanan a kalase a medukés sakay kalukoan a gimet. Medémot side; méiyamut side; ménaghili side; gustu de a mamuno. Mékelbug side; méngdaya side; mégupos side; 30 méiyamut side ta Diyos; hambug side a mégmalaki side. Mégisip side ta medukés, a éwan de sundin i magulang de. 31 Hangal side, sakay éwan side matapat. Sakay éwan tu kagbi; sakay éwan side mebait. 32 Maski napospusan de dén i utus na Diyos, a dapat mate i étanan a mégimet ta kona sa, éy sigi san side. Ey laloén de pa a dagdagen, da masahat pa side a maketa ta iba a tolay a mégimet ta kona sa.