Tu Sulat ni Pablo ni
Tito
1
Gébwat ye ni Pablo a utusan na Diyos, sakay apostol ni Jesu Cristo. Inutusanék na a monda patibayén ko i péniwala du pinili na Diyos a tolay na, monda ipaliwanag ko dide i katutuhanan ayun ta péniwala tama. I katibayan na péniwala tam éy tu kéasa tam ta buhay a éwan tu katapusan. Saya tu nipangako na Diyos bagu na nilalang i mundua. Ey éwan mégbuli-buli i Diyos. Ey nadid, kédemét na takda na a oras, éy nipaliwanag na tu nipangako na. Sakay nipagkatiwala na diyakén a sakén i magpahayaga ta kagi na ayun ta utus na Diyos. Siya i tagapagligtas tama.
Saye i sulat kua ni Tito, a tunay a anak ko ta péniwala tam. Tama tam a Diyos sakay ti Cristo Jesus a tagapagligtas dikitam, éy atdinan de ka maka, Tito, ta biyaya sakay ta kapayapaan.
Tu Katungkulan Ni Tito Ta Kreta
Kanya niwahak ta ka ta Kreta, Tito, éy monda husayén mo i étanan a bagay ta ina a éwan pabi mahusay du simbaan ta ina; sakay monda pilién mo du tagapamahala du simbaan ta bawat banuwan sina, a atdinan mo side ta tungkulin de. Tandaan mo tu nibilin ko diko: Du matétanda a tagapamahala ta simbaan, éy kailangan a éwan side tu kapintasan, sakay isesa san i asawa de, sakay méniwala be du anak de, sakay éwan side manggugulo. Kailangan a éwan tu kapintasan i tagapamahala ta simbaan, da side i bahala ta tarabaho na Diyos. Kailangan a éwan side palalo, éwan side maiyamutin, éwan side méglélasing, éwan side manggugulo, sakay éwan side tu démot ta kuhata. Engˈwan, dapat a ugali de, éy patulusén de ta mahusay du bisita de, sakay mahusay i ugali de, sakay tipidén de i sarili de, sakay mékidiyos side ta mahusay. Kailangan be a sugsugén de a palagi i tunay a pégtoldu, monda maari de ya a gamitén ta péghatul de ta tolay. Sakay sawayén de du tolay a kontara ta éya a pégtoldu.
Du Mégtoldu Ta Mali
10 Da entan mo, Tito, te meadu a tolay a mekétog tu isip, a pagkamalién de du iba ta pégtoldu dia a éwan tu pasa. Kona be sa i meadu a Judeo a méniwala ni Jesus. 11 Kailangan a masaway side agad, da pinagkamali de dén i péniwala na meadu a mététena. Monda san éy maketa side ta kuhata, kanya mégtoldu side ta mali. 12 Entan mo, tu kinagi no purupeta de a esa éy, “Du taga Kreta kan, éy palagi side a mégbuli-buli; koman kan side i hayup a metamad side, sakay medémot side.” 13 Ey tama ngani ya. Kanya, Tito, éy pégkagian mo side ta mahigpit, monda tumibay i péniwala dia ni Jesus, 14 monda éwan de sugsugén i sari-sari a lagip a gébwat du Judeo to araw, sakay monda éwan de sundin du tolay a inumidel ta katutuhanan. 15 Melinis i étanan a bagay éng melinis ka be tu isip. Pero du medukés a tolay a éwan méniwala, éy éwan side tu mahusay a gimet, da mehupet a tahod i isip dia. 16 I kékagin dia, éy tukoy de i Diyos, pero éwan. Da i gimet dia, éy éwan umayun ta kagi dia. Medukés side a tahod, sakay masuwayin side. Ewan side makagimet ta maski anya a mahusay.