50
Joseph sıì wegha dìì t'à edetà k'e ts'ǫ̀ edeèghà, yeghǫ etse xè yets'į̀. Eyı tł'axǫǫ̀ Joseph weyatıì k'è nàèdı-k'èezǫǫ Israel wekw'ǫǫ̀ k'e yìk'eetł'òo agį̀į̀là gà sınìgı̨ı̨htı̨. Gınàowoò k'ę̀ę̀ dı̨ènǫ dzęę̀ ts'ǫ̀ yìk'eetł'òo t'à dǫkw'ǫǫ̀ sıìgehɂı̨. Hazǫǫ̀ t'à Egypt got'ı̨į̀ łǫ̀hdı̨ènǫ dzęę̀ ts'ǫ̀ gıghǫ ts'ǫǫ̀gı̨ı̨wǫ.
Ts'ǫǫ̀gı̨ı̨wǫǫ wetehoòwo tł'axǫǫ̀ Joseph k'àowocho Faraoh wecheekeèdeè gots'ǫ̀ hadı, “Eteseahɂı̨ nı̨dè segha k'àowocho Faraoh ts'ǫ̀ goahde, dıı hawèahdı: ‘Setà eładaawı ekò wexè yatı nàtsoo whıhtsı̨į̀ asį̀į̀là ı̨lè, sets'ǫ̀ hadı, “Kanan nèk'e edegha dǫkw'ǫǫ̀ k'è gòɂǫǫ whıhtsı̨ ı̨lèe sìı ekǫ sekw'ǫǫ̀ whetǫ ha,” sèhdı ı̨lè. Eyıt'à ekǫ ası̨ı̨le, ekǫ setà wekw'ǫǫ̀ nèehtį̀ ha, eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè jǫ nǫǫ̀ehtła ha,’ hawèahdı,” Joseph gòhdı.
K'àowocho Faraoh yets'ǫ̀ hadı, “Netà wexè yatı nàtsoo wheęhtsı̨ k'ę̀ę̀ ekǫ wekw'ǫǫ̀ whetǫ anele,” yèhdı.
Eyıt'à Joseph edetà wekw'ǫǫ̀ nìtį̀ ha ekǫ ehtła. K'àowocho Faraoh wecheekeèdeè eyıts'ǫ Egypt gots'ǫ k'aodèe hazǫǫ̀ wexè agejà. Joseph wekǫ̀ gots'ǫ wèot'ı̨, wı̨ı̨de, eyıts'ǫ wetà wekǫ̀ ts'ǫ dǫ gıxè agejà. Gıza eyıts'ǫ gıts'ǫ tıts'aàdìı zǫ Goshen nèk'e ageèhkw'e. Tłı̨cho-behchı̨į̀ łǫ eyıts'ǫ dǫ tłı̨cho t'à k'egedèe goxè agejà. Sıì dǫ łǫ gok'ègeède.
10 Deh Jordan gà dǫ Atad wìyeh wedèè k'e tł'olà sıìgehɂı̨ı̨ k'è nègı̨ı̨de. Eyı nègı̨ı̨de ekò hòtł'ò getse. Joseph, łǫ̀hdı̨ dzęę̀ ts'ǫ̀ wetà ghǫ ts'ǫǫ̀gı̨ı̨wǫ gha dzęę̀ wheɂǫǫ̀ ayį̀į̀là. 11 Kanan got'ı̨į̀ eyı nàgedèe sìı Atad wedèè k'e tł'olà sıìgehɂı̨ı̨ k'è dǫ getse gogıaɂı̨ ekò hagedı, “Egypt got'ı̨į̀ gınàowoò k'ę̀ę̀ dǫ ełaı̨wo gha ts'ǫǫ̀gı̨ı̨wǫ,” gedı. Eyıt'à deh Jordan gà eyı nèk'e Abel-Mızram gòyeh hǫt'e.
12 Eyıt'à Jacob weyatıì k'ę̀ę̀ weza eghàlagı̨ı̨dà. 13 Kanan nèk'e ts'ǫ̀ wekw'ǫǫ̀ geèhchì. Mamer nèk'e gà dèè Makpelah k'e kwe-yìı-gòɂǫǫ yìı wekw'ǫǫ̀ nègı̨į̀tǫ. Abraham eyı kwe-yìı-gòɂǫǫ dèè xè Het got'ı̨į̀ Efron ghǫnàyeèhdì ı̨lè. 14 Joseph edetà wekw'ǫǫ̀ nìı̨htǫ tł'axǫǫ̀ Egypt nèk'e ts'ǫ̀ anajà. Wı̨ı̨de eyıts'ǫ dǫ łǫ wetà wekw'ǫǫ̀ nìtį̀ ha goxè aget'ı̨ı̨ sìı gıxè naèhde.
Joseph edı̨ı̨de ts'ǫ̀ nezı̨į̀ gode
15 Gıtà ełaı̨wo tł'axǫǫ̀ Joseph wı̨ı̨de hagedı, “Joseph gots'ǫ̀ wınì-le nı̨dè wets'ǫ̀ hoìla eghàlats'ı̨ı̨dà k'èxa ek'èt'à gots'ǫ̀ hoìla eghàlaeda ha sǫnı,” gedı. 16 Eyıt'à Joseph danatıgı̨ı̨ɂǫ, hagıìhdı, “Gotà ełaàwı kwe dıı hagòhdı ı̨lè: 17 ‘Joseph wets'ǫ̀ dıı haahdı nǫǫ̀, gòhdı ı̨lè: Nı̨ı̨de dànì nets'ǫ̀ hoìla eghàlagı̨ı̨dàa sìı gıhołı̨į̀ gıghǫ nahoı̨le,’ hanèts'edı ha gòhdı ı̨lè. Eyıt'à goxı̨ netà Wenǫ̀htsı̨ wecheekeè ats'ı̨ı̨t'ee sìı gohołı̨į̀ goghǫ nahoı̨le gha neghǫnàdats'eetì,” gıìhdı. Yatı hanıı Joseph danègı̨ı̨ɂǫ ekò Joseph wegha dìì agòjà t'à ı̨ı̨tsè.
18 Wı̨ı̨de Joseph ts'ǫ̀ nègı̨ı̨de ekò wets'ǫ̀ nàgògı̨ı̨hgè xè hagedı, “T'aats'ǫǫ̀ negha eghàlats'eedaa-dǫǫ̀ ts'ı̨ı̨lı̨ ha,” gıìhdı.
19 Hanìkò Joseph gots'ǫ̀ hadı, “Sets'àahjı̨-le. Nǫ̀htsı̨ wetł'axǫǫ̀ whıhda nıìle. 20 Sets'ǫ̀ hoìla eghàlaahda gha aaht'ı̨ ı̨lè, hanìkò wet'à gogha nezı̨į̀ hòɂǫ gha Nǫ̀htsı̨ ayį̀į̀là, dǫ łǫ edaxàgole gha ayį̀į̀là. 21 Eyıt'à t'asìı ghǫ dahjı̨-le. Naxık'èhdì ha eyıts'ǫ naxıza sı gık'èhdì ha,” gòhdı. Joseph hanì yatı nezı̨ı̨ t'à gıdzeè nàtsoò agǫ̀ǫ̀là.
Joseph ełaı̨wo
22 Joseph, wetà wèot'ı̨ xè Egypt nèk'e nàgı̨ı̨dè. Įłèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-hoònǫ xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà. 23 Efrayım wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ taı ts'ǫ̀ ełek'èdaà gı̨ı̨de goaɂı̨. Eyıts'ǫ Manaseh weza Makır weza gıgǫ̀hłı̨ ekò eyı sı dagoehte ı̨lè.
24 Eyı tł'axǫǫ̀ Joseph edı̨ı̨de gots'ǫ̀ hadı, “Hòt'a ełaehwhı ha nìkw'o. Hanìkò Nǫ̀htsı̨ naxıts'àdı ha hǫt'e. Jǫ nèk'e ts'ǫ xànaxeewa ha, Kanan nèk'e ts'ǫ̀ anaxele ha. Abraham, Isaac eyıts'ǫ Jacob xè yatı nàtsoo whehtsı̨ı̨ sìı k'ę̀ę̀ eghàlaeda ha,” gòhdı. 25 Joseph, Israel weza yatı nàtsoo gèhtsı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là, hadı, “Nǫ̀htsı̨ ekǫ nèk'e ts'ǫ̀ xànaxeèwa nı̨dè sekw'ǫǫ̀ jǫ nèk'e gots'ǫ edexè ahłe gha naxıyatıì seghàahɂà,” gòhdı.
26 Eyıt'à Joseph ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-hoònǫ (110) weghoò ekò ełaı̨wo. Yìk'eetł'òo t'à wekw'ǫǫ̀ segı̨į̀la gà Egypt nèk'e wekw'ǫǫ̀ whetǫ agı̨į̀là.