5
Dǫ ahxee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı edexogııhdı welì
Naxı̨ dǫ ahxee aahłı̨ı̨ sìı seàhkw'ǫ. Naxıxè hoìla agode ha t'à hòtł'ò aahtse. T'asìı hazǫǫ̀ wèdaat'ı̨ı̨ naxıts'ǫ sìı ı̨hjıì ajà, eyıts'ǫ yììda naxıgoht'ǫǫ̀ gı̨ı̨ɂà. Naxıts'ǫ sǫǫ̀mbaekwo eyıts'ǫ sǫǫ̀mba degoo hazǫǫ̀ ek'eèhtsǫ̀ ajà. T'asìı hazǫǫ̀ ek'eèhtsǫ̀ǫ sìı weghàà t'asìı ghǫ aahdı-le ı̨lèe naxık'èhoedzǫ ha. Kǫ̀ t'à naxıkwǫ̀ k'eek'ǫ̀ lanì ha. Nǫǫde dzęę̀ gha t'asìı hazǫǫ̀ xàɂaa nàwhahtsı̨ hǫt'e. Seàhkw'ǫ! Dǫ naxıdèè k'e t'asìı dehshee nàgı̨ı̨htsı̨ı̨ sìı gıts'àɂaahdì-le t'à naxısınìyaetı hǫt'e. Dǫ t'asìı dehshee naxıgha nàgehtsı̨ı̨ sìı yagìtse t'à, gots'ǫ̀ K'àowo t'asìı wegha dìì-le sìı goèhkw'ǫ hǫt'e. Dıı nèk'e dǫ ahxee k'ę̀ę̀ aahda, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ edegha zǫ wet'à-aaht'ı̨. Tıts'aàdìı ełaàgıìhwhıı gha łek'à agehɂı̨ lanì gosınìyaetıı dzęę̀ gha dǫ ahxee edèwhahtsı̨. Dǫ ekǫ-le hogèhtsı̨-le xè naxık'èch'a aget'ı̨-le kò gısınìyaahtı xè ełaàgìahde hǫt'e.
Naxıgha hoìla nı̨dè wexè ts'èwhı̨į̀ daahɂa
Sèot'ı̨ı̨, gots'ǫ̀ K'àowo jǫ anade ts'ǫ̀ ts'èwhı̨į̀ naahɂı̨. Dèè-goehshee-dǫǫ̀ sìı wedèè k'e t'asìı dehshee gha naèhɂı̨ı̨ sìı wedaànıahdè. Łık'è eyıts'ǫ xat'ǫ̀ chǫh agode gha ts'èwhı̨į̀ naèhɂı̨ hǫt'e. Eyı lanì ts'èwhı̨į̀ naahɂı̨ xè naxınì nàtsoò aahwhǫ, gots'ǫ̀ K'àowo whaà-le-t'ıì jǫ ts'ǫ̀ anade ha ne t'à. Sèot'ı̨ı̨, ełek'èch'a goahde-le. Haaht'ı̨ nı̨dè naxısınìyaetı ha. Dǫ-sınìyaehtıı-dǫǫ̀ hòt'a naxısınìyahtı ha nìkw'o!
10 Sèot'ı̨ı̨, ı̨nę̀ę gots'ǫ nakwenàoɂǫǫ sìı gots'ǫ̀ K'àowo wedahxà gogı̨ı̨de k'èxa ts'èwhı̨į̀ dagı̨ı̨ɂà ı̨lè. Eyı lanì ts'èwhı̨į̀ daahɂa ha hǫt'e. 11 Amìı edınì nàtsoò ayį̀į̀hwhǫ xè yeghǫ nat'è-le sìı wexè sìghà hòɂǫ, wek'èahsǫ hǫt'e. Job wegodıì k'èahsǫ sǫnaà; Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ edınì nàtsoò ayį̀į̀hwhǫ, eyıt'à nǫǫde ts'ǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo yexè eładı̨į̀ hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là hǫt'e. Gots'ǫ̀ K'àowo sìı gots'ǫ̀ wedzeè sıì eteèɂı̨ hǫt'e.
12 Sèot'ı̨ı̨, dıı wedaànıahdè: Yak'e wedahxà, dıı nèk'e wedahxà, hanì-le-ı̨dè t'asìı wı̨ı̨zìı dahxà yatı nàtsoo aahtsı̨ ha nıìle. “Hęɂę,” dahdı nı̨dè wek'ę̀ę̀ eghàlaahda, eyıts'ǫ “Į̀le,” dahdı nı̨dè wek'ę̀ę̀ eghàlaahda. Haaht'ı̨-le nı̨dè wek'èxa naxısınìyaetı ha hǫt'e.
Naxıgha ehkw'ı-ahodı k'ę̀ę̀ yaahtı
13 Dǫ wegha hoìla nı̨dè yeghǫ yawehtı. Naxıta dǫ wınà nı̨dè shı̨ t'à Nǫ̀htsı̨ ghàsǫedı welè. 14 Dǫ eyaelı̨ nı̨dè Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gha k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gokayawehtı. Gots'ǫ̀ K'àowo wedahxà degaı-tłeè wek'e agele xè gık'eèyahtı ha hǫt'e. 15 Gınì nàtsoo t'à yagehtı nı̨dè eyı dǫ eyaelı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ k'aàt'ıì ayele ha, eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo k'achı̨ nenaìtłaà ayele ha. Eyıts'ǫ eyı dǫ hołı̨ı̨ hòèhtsı̨ nı̨dè wehołı̨į̀ weghǫ nahoezhe ha. 16 Eyıt'à naxıhołı̨į̀ ghǫ ełets'ǫ̀ hǫdeahdè, eyıts'ǫ ełegha yaahtı, hanì-ı̨dè k'aàt'ıì aahde ha. Dǫ ehkw'ı edaa sìı yahtı nı̨dè weyatıì nàtso hǫt'e, eyıts'ǫ t'asìı gha yahtıı sìı wek'ę̀ę̀ hòɂǫ at'į̀.
17 Nakwenàoɂǫǫ Elıjah goxèht'eè dǫ ı̨lè. Chǫh agode ha-le gha hòtł'ò yaı̨htı t'à taı xo daà-tanı ts'ǫ̀ dèè k'e chǫh wı̨ı̨zìı ajà-le ı̨lè. 18 Eyı tł'axǫǫ̀ k'achı̨ yaı̨htı t'à chǫh ajà, eyıts'ǫ dèè k'e t'asìı naèhshǫ.
19 Sèot'ı̨ı̨, naxıta gots'ǫ dǫ ı̨łè ekǫ-le ajà nı̨dè, eyıts'ǫ dǫ eyıì-le yets'ǫ̀ gode t'à ehkw'ı goòɂà ts'ǫ̀ anayį̀į̀là nı̨dè, 20 dıı yatı wedaànıahdè: Amìı hołı̨ı̨-hohtsı̨ı̨-dǫǫ̀ ehkw'ı edaà anayehɂį̀ı̨ sìı ełaàwı ch'à edaxàyehtè hǫt'e, eyıts'ǫ wehołı̨į̀ łǫ sìı weghǫ nahoezheè ayehɂı̨ hǫt'e.