16
Zezì naìdà
Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ tł'axǫǫ̀ ek'èdaedzęę̀ k'e Mary-Madlę̀, James wemǫ Mary eyıts'ǫ Salome Zezì wekw'ǫǫ̀ segele ha gı̨ı̨wǫ t'à dǫkw'ǫǫ̀ gha yìk'eetł'òo nàgeèhdì. Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ tł'axǫǫ̀ k'omǫǫ̀dǫǫ̀ èhkǫ ts'ǫ̀et'ıì, ts'èko edı̨į̀ Zezì wekw'ǫǫ̀ whetǫǫ sìı ts'ǫ̀ geède. Ełets'ǫ̀ hagedı, “Zezì wekw'ǫǫ̀ kwe yìı whetǫǫ sìı kwe nechàa enìı̨ɂǫ là amìı gogha yı̨ı̨ɂǫ̀ǫ̀ ayį̀į̀là lì?” gedı.
Hanìkò eyı nègı̨ı̨de ekò kwe yìı Zezì wekw'ǫǫ̀ whetǫǫ sìı wets'ǫdaà kwe nechàa enìı̨ɂǫǫ sìı yı̨ı̨ɂǫ̀ǫ̀ wedeèyį̀ı̨ nǫǫ̀. Kwe yìı Zezì wekw'ǫǫ̀ whetǫǫ k'è goyageède ekò nàgòts'ehnèe k'e cheko wheda gıaɂı̨. ɂeh degoo nedèe yìı wheda. Ts'èko gıaɂı̨ ekò sıì dahdzıgı̨ı̨dè.
Eyı cheko ts'èko gots'ǫ̀ hadı, “Dahjı̨-le. Zezì, Nazareth got'ı̨į̀, dechı̨et'aa k'e ełaı̨wo wekak'eaht'į̀ı̨ sìı naìdà ı̨lè! Eyıt'à jǫ wheda-le. Edı̨į̀ wekw'ǫǫ̀ whetǫ ı̨lèe sìı wetł'axǫǫ̀ k'eaht'į̀. Wecheekeè eyıts'ǫ Peter gıts'ǫ̀ naahdè gà dıı hagìahdı, ‘Naxınakweè Galılee nèk'e ts'ǫ̀ ade ha. Hòt'a naxıts'ǫ̀ hadı ı̨lè k'ę̀ę̀ ekǫ weahɂį̀ ha,’ gìahdı,” eyı cheko gots'ǫ̀ hadı.
Eyı ts'èko taı dahdzıgı̨ı̨dè, ts'ehłı̨ laget'ı̨ xè ekǫ gots'ǫǫ̀ natı̨mǫgeèhde. Sıì geejı̨ t'à dǫ wı̨ı̨zìı ts'ǫ̀ hagedı-le.
Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ tł'axǫǫ̀ Zezì naìdà ekò t'akwełǫ̀ǫ̀ Mary-Madlę̀ ts'ǫ̀ wègoèht'į̀. Eyı ts'èko ı̨nìłı̨ı̨ łǫ̀hdı̨ yeyìı gots'ǫ xàdeèzhì ı̨lè. 10 Mary-Madlę̀ dǫ Zezì xè agıat'į̀ı̨ sìı gots'ǫ̀ naèhtła, Zezì ghǫ gıgha dìì xè getse ı̨lè. Wexè dàgòjàa sìı ghǫ gots'ǫ̀ hadı. 11 Zezì naìdà eyıts'ǫ Mary-Madlę̀ yaɂı̨ ghǫ gıìkw'o ekò gıgha ehkw'ı-ahodı-le.
12 Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì gıta ts'ǫ dǫ nàke ts'ǫ̀ eładı̨į̀ k'ę̀ę̀ wègoèht'į̀. Eyı dǫ nàke t'asį̀ı̨ nałegıatłe ı̨lè. 13 Eyıt'à ı̨dè dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ nałegeèhtła, gıxè dànàhòwoo sìı gots'ǫ̀ hagedı, hanìkò ı̨łaà gıgha ehkw'ı-ahodı-le.
14 Nǫǫde wecheekeè hoònǫ-daats'ǫ̀-ı̨łè shègezhe ekò Zezì gota wègoèht'į̀. Zezì naìdà tł'axǫǫ̀ dǫ ts'ǫ̀ wègoèht'į̀ı̨ sìı ı̨łaà gıgha ehkw'ı agedı-le t'à, “Dànìghǫ naxınì nàtso-le?” Zezì gòhdı.
15 Eyıts'ǫ gots'ǫ̀ hadı, “Dıı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ aahde, godı nezı̨ı̨ dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ haahdı. 16 Amìı wegha ehkw'ı-ahodı xè wek'ètaìdzǫǫ sìı edaxàweetè ha, hanìkò amìı wegha ehkw'ı-ahodı-le sìı wegha hoìla ha. 17 Eyıts'ǫ dǫ gıgha ehkw'ı-aehsı̨ı̨ sìı enıìyah hogehtsı̨ ha: Sedahxà ı̨nìłı̨ı̨ xàdegeezhı ha; yatı eładı̨ı̨ xàɂaa k'ę̀ę̀ gogede ha; 18 edılà t'à gòo negıìle ha; nàèdıłı̨ı̨ gedǫ kò wet'à t'asagede ha-le; edılà dǫ eyagı̨ı̨lı̨ı̨ k'e agehɂı̨ nı̨dè k'aàt'ıì agede ha,” Zezì gòhdı.
19 Gots'ǫ̀ K'àowo hanì gots'ǫ̀ goı̨de tł'axǫǫ̀ ı̨dòo yak'e ts'ǫ̀ nıwıìtı̨ eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ gà nàgòts'ehnèe wheda. 20 Eyı tł'axǫǫ̀ wecheekeè godı nezı̨ı̨ t'à dǫ xè gogedo ha hazǫǫ̀ nèk'e ts'ǫ̀ agejà. Gots'ǫ̀ K'àowo goxè eghàlaeda eyıts'ǫ enıìyah łǫ hogèhtsı̨į̀ agohɂı̨ weghàà wegodıì ehkw'ı hǫt'e wek'èhoedzǫǫ̀ ayį̀į̀là.