16
Naxıxè sìghà welè
Gòet'ı̨ Phoebe ts'èko nezı̨ı̨ elı̨ı̨ sìı wek'èahsǫ ha dehwhǫ. Kǫ̀ta Cenchrea Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gota eghàlaeda. Naxıts'ǫ̀ nììtła nı̨dè gots'ǫ̀ K'àowo wedahxà nezı̨į̀ wets'ǫ̀ naahɂa ha naxeehwhǫ. Dànì Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ gıts'ǫ̀ k'ehots'eɂaa sìı k'ę̀ę̀ wets'ǫ̀ k'ehoahɂa. T'asìı wegha whìle nı̨dè, wets'àahdı nǫǫ̀, ededı̨ dǫ łǫ ts'àı̨dì ne t'à eyıts'ǫ sı̨ sı sets'àı̨dì hǫt'e.
Aquıla eyıts'ǫ wets'èkeè Prıscılla segha, “Naxıxè sìghà welè,” gìahdı. Sexè Zezì-Krı gha eghàlageedaa-dǫǫ̀ agı̨ı̨t'e. Gıweè ha kò sexè eghàlagı̨ı̨dà ı̨lè. Sı̨ zǫ masì geehwhǫ nıìle, hanìkò Nǫ̀htsı̨ wecheekeè Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e-le sìı eyı sìı masì gogı̨ı̨hwhǫ hǫt'e.
Prıscılla eyıts'ǫ Aquıla gıkǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè ełègehdèe sìı, segha “Naxıxè sìghà welè,” gìahdı.
Eyıts'ǫ seàgı̨ą Epenetus eyı sı hawèahdı. Eyı dǫ sìı Asıa nek'e gots'ǫ ededı̨ t'akwełǫ̀ǫ̀ Zezì-Krı yegha ehkw'ı adıì ajà ı̨lè.
Mary naxıgha hòtł'ò eghàlaedaa sìı segha, “Nexè sìghà welè,” wèahdı.
Sèot'ı̨ Andronıcus eyıts'ǫ ts'èko Junıyas ededı̨ sı hagìahdı. Eyı nàke sìı sexè dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ geke ı̨lè. Nǫ̀htsı̨ wecheekeèdeè nezı̨į̀ goghǫ gogede eyıts'ǫ sekwe-t'ıì Zezì-Krı gıgha ehkw'ı-ahodı ı̨lè.
Amplıatus, gots'ǫ̀ K'àowo wedahxà weghǫneehtǫǫ sìı, “Nexè sìghà welè,” wèahdı.
Urbanus goxè gots'ǫ̀ K'àowo gha eghàlaedaa-dǫǫ̀ elı̨ eyıts'ǫ seàgı̨ą Stakus eyı sı, “Naxıxè sìghà welè,” gìahdı.
10 Apelles, eyı dǫ Zezì-Krı gha wınì nàtsoo k'ę̀ę̀ eda hotıì wek'èhoedzǫǫ sìı, eyıts'ǫ Arıstobulus eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ wekǫ̀ agı̨ı̨t'ee sìı ededı̨ sı gıts'ǫ̀ segha, “Naxıxè sìghà welè,” gìahdı.
11 Sèot'ı̨ Herodıon ededı̨ sı hawèahdı.
Narcıssus wekǫ̀ dǫ hazǫǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo gıgha ehkw'ı adıı sìı segha, “Naxıxè sìghà welè,” gìahdı.
12 Tryphena eyıts'ǫ Tryphosa, eyı ts'èko nàke gots'ǫ̀ K'àowo gha hòtł'ò eghàlagı̨ı̨dàa sìı segha, “Naxıxè sìghà welè,” gìahdı.
Eyıts'ǫ seàgı̨ą Persıs eyı ts'èko sı gots'ǫ̀ K'àowo gha hòtł'ò eghàlaı̨dàa sìı segha, “Nexè sìghà welè,” wèahdı. 13 Rufus, gots'ǫ̀ K'àowo yìhchıı sìı, segha, “Nexè sìghà welè,” wèahdı. Eyıts'ǫ wemǫ, semǫ lanì ı̨lèe sìı, eyı sı hawèahdı.
14 Asyncrıtus, Phılegon, Hermes, Patrobas, Hermas eyıts'ǫ gòet'ı̨ eyıì-le goxè agı̨ı̨t'ee sìı segha, “Naxıxè sìghà welè,” gìahdı.
15 Phılologus, Julıa, Nereus eyıts'ǫ wedè, Olympas eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ hazǫǫ̀ goxè agı̨ı̨t'ee sìı segha, “Naxıxè sìghà welè,” gìahdı.
16 Nàowo degaı k'ę̀ę̀ ełeahts'į̀ xè, “Nexè sìghà welè,” ełèahdı. Zezì-Krı wecheekeè hazǫǫ̀, “Naxıxè sìghà welè,” naxègedı.
17 Sèot'ı̨ı̨, hotıì edexoahdı, dǫ eyıì-le ełek'èch'a anaxegehɂı̨ xè ekǫ-le anaxegehɂı̨ı̨ sìı gıch'à kexoahdı. Hòt'a ayìı hoghànaxeètǫǫ sìı eyı k'èch'a hoghànaxegeehtǫ nı̨dè gıxè aaht'ı̨-le. 18 Hanıı dǫ sìı gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı gha eghàlageeda nıìle, hanìkò edek'ę̀ę̀ zǫ eghàlageedà aget'ı̨. Nezı̨į̀ gogede xè dǫ ghǫ nezı̨į̀ agedı t'à, nàhotì-le dǫ gha ehkw'ı agedıı sìı goghǫyageeɂà aget'ı̨ hǫt'e. 19 Dǫ hazǫǫ̀ godı nezı̨ı̨ k'èaht'ee sìı ghǫ gıìkw'o hǫt'e, eyıt'à sıì naxıghǫ sınà hǫt'e. Hanìkò ayìı nezı̨ı̨ sìı wet'à goahsǫ ha naxeehwhǫ, eyıts'ǫ hołı̨ı̨-nàowoò wedę aahłe.
20 Nǫ̀htsı̨ ts'èwhı̨į̀ wehòhɂǫǫ sìı whaà-le-t'ıì naxıt'ǫ̀ǫ̀ wehłı̨ı̨ dıhohtsı̨ ha. Zezì-Krı wesǫnıwǫ naxıxè welè.
21 Tımothy sexè eghàlaedaa sìı, “Naxıxè sìghà welè,” naxèhdı, eyıts'ǫ Lucıyus, Jason eyıts'ǫ Sosıpater, xàè sèot'ı̨ agı̨ı̨t'ee sìı, “Naxıxè sìghà welè,” gedı.
22 Sı̨ Tertıyus, Paul wegha dıı nı̨htł'è dek'enìıhtł'èe sìı gots'ǫ̀ K'àowo wedahxà, “Naxıxè sìghà welè,” naxèehsı̨.
23 Gaıus, sı̨ eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè hazǫǫ̀ wekǫ̀ gots'ǫ̀ enìxàı̨tǫ t'à weghǫ masì ts'ı̨ı̨wǫǫ sìı, “Naxıxè sìghà welè,” naxèhdı.
Erastus, kǫ̀ta gha sǫǫ̀mba k'èdìı elı̨ eyıts'ǫ gòet'ı̨ Quartus, “Naxıxè sìghà welè,” naxègedı.
24-25 Zezì-Krı wegodıì nezı̨ı̨ naxıghàehɂǫǫ sìı wet'à Nǫ̀htsı̨ naxınì nàtsoò ayele ha dìì-le hǫt'e. Eyı godı nezı̨ı̨ sìı ı̨nę̀ę whaà gots'ǫ dǫ ts'ǫ̀ deɂı̨į̀ wheɂǫ ı̨lè, 26 hanìkò dıì sìı Nǫ̀htsı̨ welǫ whìle ts'ǫ̀ wehòhɂǫǫ sìı wedahxà nakwenàoɂǫǫ egı̨ı̨tł'è t'à wek'èhoedzǫǫ̀ adlà hǫt'e. Hanì-ı̨dè dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ gıgha ehkw'ı-ahodı xè gık'èı̨t'e ha. 27 Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ ededı̨ zǫ gǫǫzǫǫ̀ wehòhɂǫǫ sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ weghàsǫts'eedı welè! Amen.