Luk
2
6-7 Ga banhalayam banha Bithiliyamma dhupalim Meriyum ga Djawutjipthum ŋangawulnha bitjuwayiŋ mungurrma ŋunhuŋ maḻŋ’thuman maḻŋ’thuman, bala dhupal banha gayŋiyinam ŋunhalan wäyinguran waŋgalaŋa banha gayŋan wäyingu mala ŋatha mala ŋalthunmin. Nyenanan dhupal ŋarran bala nhan Meriyum waŋgala-wuyaŋinan yothunham, ga garrpiyan nhan nhanany manydjarrka’yu, bala nhan nhanany yorrkuwanan banhambalayan mumumiḻin bala’palaḻi.
Ga yaka wikarra, bilanyamiyuya ḻinygu munhayu ŋunhal bala mä galki nhawun yolŋu warra nyin ḏäpthuwan wäyingu bimbiwu dhanal gayŋan dharray. Bitjanam yolŋu mala dhanaliŋgu waythuwan dhäwumi djiwarr’ŋuru bala gayŋan djingaryuwanan. Ga djarraṯawundhum dhanaliny banha monyguwanan bala dhanal biyaṉiyinan. 10 Ga nhanmam banha dhäwumim bitjanan garruwan gam’, “Ŋangawul Ŋangawul warra biyaṉiyiya, dhaŋu ŋaya nhumaliŋgu dhäwu gutjparruwan ŋuwakurru,….nhumaliŋgu ga bukmakku yolŋuwu warrawu dhaŋu ḏämbu-ḻiw’yuman gayŋa nyena dhaŋu munatha’ŋa waŋgalaŋa.
11-12 Dhaŋu djinaŋ djunama munhayu baṯamiyu waŋgala-wuyaŋin yothuny ŋunhaya Bithiliyam, ŋunhaya buŋgawawuḻ yäkuwuḻ Daybitkuḻ waŋgalaŋa. Gatjuy maŋgarran warra rangaŋan nhangu ga maḻŋ’thumanma nhuma ŋarru banha yothunham nhan ŋarru nyin gayŋiya garrwi’yunda manydjarrka’mi. Ga gayŋiyam nhan gayŋa banha wäyingura ŋathamiŋa bala’palaŋam. Bala nhuma ŋarru marŋgiyin banha dhaŋum dhäwu gulitjŋu yana. Nhännha ŋarru banha djinaŋuyan yolŋunham warrany wälŋakuŋ. Dhuwaniyan nhan banha Christ-ma Maŋutji-dhunupayumandam God-Waŋarrwuŋum dhawu’-nhinathuŋganda, dhaŋu nhan yänguwanan nhanany rälin nhan ŋarru nhumaliŋgu barka-warrundamin yolŋu.”