2
Iyu gayod, nalabot to kabogbogan din no imbuhoy to otow su natodu-on iyan na-angodan now to nangkamatoy kow on su nalinop kow to saà aw paglapas now to kasugu-an to Diyus su tahan now no kadodoog sikan. Kandà no timpu, to ka-ugpà now, angod dà to tahan no kadodoog to otow dini to babow to kalibutan no na-unug-unug dan to pagbo-ot ni Satanas no nakasakup to aw-awanan so-idi kalibutan no tahan mado-ot iyan no katuusan no ogkasunud kunto-on to mgo otow no konà ogtuman to kasugu-an to Diyus. Itanow no mgo otow, agad Hudiyu aw konà, angod dà iyan natodu-on su iyan dà natuman ta to ita dà no nadomdoman aw na-unug-unug ta to ibog to lawa aw domdom ta no wadà pad ka-usab. Tibò kinow, pighimu no kasoko-anan to Diyus su katahani ta angod dà to katahani to duma no mgo otow dini to kalibutan.
Dì Diyus, dakoo to pagka-at din aw paglogon din lagboy ita. Su agad mangkamatoy kinow dà su nakalapas kinow man iyan to kasugu-an to Diyus, dì angod to pigbuhoy kinow din dà no natampuhan ta man lagboy si Jesu-Kristu. Kalipwasanan ta, iyan niglikat to kabo-ot to Diyus. Hognà pad pigpahalin ki din diyà to pigsakupan diyà to langit no natampuhan ta si Jesu-Kristu aw paso-inga ki din diyà ki Jesu-Kristu awos to kaugayan, ogka-aha-an dini ita to kahungyaman din ita no wadà nakasokod no niglikat to kabo-ot din no pigka-atan kinow din no natampuhan ta si Jesus no Imananan to Ka-otawan.
Iyu gayod, to kalipwasanan now, kabo-ot dà to Diyus to piglikatan no wadà now pa-abuta dì pinabayà iyan to pagtu-u now ki Jesus. Dì agad pagtu-u now, wadà likat iyu. Dì kabo-ot gayod to Diyus to piglikatan to pagtu-u now. Agad dow pighimu now, madoyow dì wadà gayod tuguti to Diyus to ogkahimu sikan no piglikatan to kalipwasanan now su dagow masayà now to iyu tu-un no lawa. 10 Diyus, pighimu ki din no sakup din no na-uyunan ni Jesus no Imananan to Ka-otawan su tahan kid pigbo-otan to Diyus to igpahimu din ita kanunoy to madoyow.
11 Kaling man, konà now ogkalingawan to iyu, natodu-on pighimu kow to mgo Hudiyu no wadà labot now to Diyus su wadà kow pa-indan to lawa no pagmatu-ud to pagpasakup to Diyus. 12 Ogdomdoman now gayod ton wadà kow pad pasakup ki Jesus, wadà labot now to Imananan to Ka-otawan, aw wadà labot now gayod to sinakupan to Diyus no mgo Isrili. Wadà kow gayod kalabot to impanahad to Diyus.
Dini to babow to kalibutan, wadà og-imanon now no madoyow aw wadà labot now to Diyus no sobu-ukon no tùtu-u no ampu-onon.
13 Dì kunto-on no natampuhan now on si Jesus no Imananan to Ka-otawan, agad namakadiyù kow on natodu-on, dì pigpadani kow on kunto-on to Diyus su nigpakimatoy iyu si Jesu-Kristu no nigpataug to langosa din du-on to kinurus.
14 Itanow tibò, agad Hudiyu aw konà, si Jesus to ingkahidaag ta no daduwa no panon aw nakapagtibò ita. Piggawang din gayod to aad no naka-oot ita no ingkakablang ta natodu-on 15 su nagawang din kan no aad no iyan tahan no kasugu-an bahin to mgo udyu-on. To inggawang, pagpakimatoy din ita awos itanow no daduwa no panon, Hudiyu aw konà, no na-uyunan din, pighimu din no pigsobu-uk no otow no bayà su nagawang din to paghikablang ta. 16 To pagkablang ta gayod du-on to Diyus, nahusoy no nahimu ki no pigsobu-uk su sobu-uk dà to piglikatan to kinabuhì ta. To ingkasobu-uk ta, pagpakimatoy itanow tibò ni Jesus diyà to kinurus aw kagawang din to paghikablang ta no Hudiyu aw konà. 17 Ita no daduwa no panon, agad madani to Diyus aw madiyù, pig-andinihan kid on ni Jesus su pigpasabut ki to Madoyow no Tutuwanon no piglikatan to kalinaw. 18 Mano pigpagsobu-uk kinow on ni Jesus, ogpakapadani kid on to Diyus no Amoy su pig-alladan ki to Ispiritu Santu, no kandin, soobù dà.
19 Kaling man iyu kunto-on, konà kow on no angod to bugtì no mgo otow dini kanami no Hudiyu su nighiduma kid on likat to pagpasakup ta ki Jesus su tibò kid on, mgo anak to Diyus. 20 Ko pananglitan, ita no tumutu-u, pigpagsaboka to Diyus aw iyu, iyan na-angodan now to mgo ga-ad no igkalindog to ugpa-anan to Diyus no impamotang no tugdok no impang-anad to mgo tumutubus ni Jesus aw mgo maglilikwaday to Diyus. Aw si Jesu-Kristu to sinaligan no batu no pig-ukdangan 21 no pigpamotangan to tibò no pighisusukmuwan to kasuukan to baoy tibò no nangkabogkot on aw ogkahimu kinow on no abutanan lagboy to Diyus su natampuhan ta to Magbobo-ot ta. 22 Iyu gayod no konà no Hudiyu, nalabot kow to sinakupan to Diyus no nahimu no ugpa-anan din no pinabayà to pagsood gayod iyu to Ispiritu Santu.