Baruwa ya kpwandza ya Paulo yoandikira
AKORINTHO
Tanga mbere
Paulo kala akaandzisha kundi ra afuasi a Jesu hiko mudzi wa Korintho wakati wa charoche cha phiri cha kueneza habari nono kuhusu Jesu. Ela mambo gakala mai sana bada ya iye kuuka hiko, phahi waona baha aandikire kuhusu matatizo manji garigodzilavya. Atu anjina arema kukala Paulo ni mtume wa kpweli, alumbana kuhusu kurya nyama chiyolavirwa sadaka vizuka, aishi maisha ga kuzinga, arema ukpweli kuhusu atu kufufulwa, na ganjinage. Paulo ariphoona matatizo higa, wahala jukumu ra kugashuulikira ili kundi ra afuasi hiko Korintho risedze rikaangamika. Anaphoshuulikiya matatizo higa, Paulo anaeleza misingi ya mafundzo ga kuhusu Jesu.
Lengo kulu ra baruwa hino, Paulo walonda kuika sawa makosa ga wazi gokala ganayuga afuasi a Korintho. Waonyesa vira afuasi a Jesu anavyolondwa kuishi. Taitosha mutu kudziamba ni mfuasi bahi, ela tabiyaze ni zikale zinaigana na za Jesu. Piya Paulo anasisitiza kukala Jesu anatosha kpwa haja zosi za hara anaomkuluphira. Mutu achimkuluphira Jesu nkuhendwa akakala mswafi, mtakatifu, tsona anayekubalika mbere za Mlungu.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Mwadzo 1:1–9
Tatizo ra afuasi kuganyana hiko Korintho 1:10—4:21
Matatizo kuhusu umalaya na ndowa 5:1—7:40
Matatizo kuhusu kuabudu vizuka 8:1—11:1
Afuasi anavyolondwa kuabudu 11:2—14:40
Habari za atu kufufulwa 15:1–58
Malagizo ga mwisho 16:1–24
1
Baruwa hino ila kpwangu mimi Paulo. Nátsambulwa nikale mtume wa Masihi Jesu kama Mlungu arivyomendza.
Mimi na mfuasi myangu Sositene, 1:2 Mahendo 18:1hunakuandikirani mwimwi afuasi a Jesu hiko mudzi wa Korintho. Mwatengbwa mkale bila lawama kpwa kuungana na Masihi Jesu namwi mwaihwa mkale atakatifue, phamwenga na atu osi aabuduo kpwa kuhumira dzina ra Bwana wehu Jesu Masihi. Iye ni Bwana wehu na wao.
Baba Mlungu na Bwana Jesu Masihi naakujaliyeni na mkale salama.
Shukurani
Namshukuru Mlungu chila wakati kpwa jinsi arivyokujaliyani kpwa kuungana na Jesu Muokoli. Mana wakutajirishani na chila chitu, wahupha uwezo wa kuhubiri nenore na kuelewa marifwa gosi. Higa gana kuhakikishirani kukala hurigokufundzani kuhusu Jesu kala ni ga kpweli. Kpwa hivyo tamuna hata chipawa chimwenga cha Roho Mtakatifu ambacho munakosa wakati munagodzera kpwa hamu kulu kuuya kpwa Bwana wehu Jesu Masihi. Andakutiyani nguvu hadi mwisho ili mkale bila lawama hadi Bwana wehu Jesu Masihi ndiphouya kutawala. Mlungu ni muaminifu, naye ndiye yekuihani mkale na umwenga na mwanawe Bwana wehu Jesu Masihi.
Kuganyana kpwa afuasi
10 Enehu, kpwa ajili ya mamlaka nrigohewa kula kpwa Bwana wehu Jesu Masihi, nakuambirani mphahane, tsona msihehe, ela unganani katika nia zenu na maazo genu. 11 Mana násikira na atu fulani a nyumbani kpwa Kiloe kukala tamuphahana. 12  1:12 Mahendo 18:24Yani manage ni hivi. Chila mmwenga anagomba chivyakpwe, mmwenga anaamba, “Mino ni mfuasi wa Paulo”, wanjina, “Mino ni mfuasi wa Apolo,” wanjina naye, “Mino ni mfuasi wa Kefa,” na bado wanjina naye anaamba, “Mino ni mfuasi wa Jesu.” 13 Dze, Jesu waganywa? Dze, Paulo wakotwa msalabani kpwa sababu yenu? Chisha nakuuzani, mwabatizwa kpwa dzina ra Paulo? Hata chidide! 14  1:14 Mahendo 18:8; 19:29; Arumi 16:23Namshukuru Mlungu kpwa sababu siyabatiza mmwenga wenu isiphokala Kirisipo na Gayo, 15 kpwa hivyo takuna yeyesi ndiyeamba mino nábatizwa kpwa dzina ra Paulo. 16  1:16 1 Akorintho 16:15(Piya che nayala, nábatiza atu a nyumba ya Stefano, na sitambukira ichikala nábatiza mutu wanjina.) 17 Mana Jesu kayanihuma nedze nibatize atu, ela nakpwedzatangaza habari nono kumuhusu. Tsona siyafundza na marifwa ga anadamu, ili chifo cha Jesu phara msalabani chisedze chikakosa nguvuze.
Jesu ndiye nguvu na marifwa
ga Mlungu
18 Ujumbe wa kuhusu chifo cha Jesu msalabani ni upuzi kpwa atu arioangamika, ela ni nguvu za Mlungu kpwehu swiswi huokolwao. 19  1:19 Isaya 29:14Mana Maandiko ganaamba:
“Nindabananga ikima ya enye ikima,
na nindarema ufahamu wao wosi.”
20  1:20 Ayubu 12:17; Isaya 19:12; 33:18; 44:25Kpwa hivyo huambedze kuhusu hara ambao ni alachu? Tsona huambedze kuhusu hara ambao anadziamba anamanya sana shariya za Chiyahudi, au atu a wakati hinyu ambao ni alachu a kugomba? Mlungu wahuonyesa kukala atu ambao ni alachu kulengana na ikima ya dunia hino ni ajinga kpweli. 21 Mana kulengana na ikima ya Mlungu, atu a dunia hino taaweza kummanya hiye kpwa kutsapira ikima zao. Ela wahamirwa kuokola hara anaomkuluphira Jesu kpwa kutsapira hura unaoihwa upuzi wa ujumbe hunaotangaza. 22 Ayahudi analonda kuonyeswa vilinje, nao Ayunani analonda ikima, 23 ela swino hunafundza kuhusu Jesu yeolagbwa msalabani. Ujumbe hinyu ni chikpwazo kpwa Ayahudi, na kpwa atu asio kala Ayahudi ni upuzi. 24 Ela atu ambao Mlungu waatsambula, akale ni Ayahudi ama sio Ayahudi, kpwao aho Jesu ni nguvu na ikima ya Mlungu. 25 Kpwa mana hura unaoonekana ni uzuzu wa Mlungu ni werevu kuriko ikima ya mwanadamu, na hura unaoonekana ni unyonje wa Mlungu una nguvu kushinda nguvu za mwanadamu.
26 Enehu, hebu fikiriyani vira kala murivyo Mlungu ariphokuihani. Anji enu kala tamuna ikima kulengana na vira anadamu anavyoona, tsona anji enu kala tamuna uwezo, wala sio anji alao nyumba za atu amanyikanao. 27 Ela Mlungu watsambula hara aonekanao ni apumbavu ili aaibishe erevu, na achitsambula hara aonekanao ni anyonje ili aaibishe enye uwezo. 28 Watsambula atu arioberwa na kutsekpwa ni atu a dunia hino, yani atu aonekanao avi si chitu, ili aahende atu adzionao kukala ni a samani, akale si chitu. 29 Mlungu wahenda hivyo ili mutu yeyesi asihende ngulu mbereze. 30 Wakuunganishani na Jesu Muokoli, naye wahupha marifwa ga Mlungu mwenye. Jesu anahuhenda hukale na haki, na kpwa sababuye hwakombolwa na huchitengbwa kpwa kazi ya Mlungu. 31  1:31 Jeremia 9:24Kpwa hivyo Maandiko ganaamba, “Anayedzikarya, naadzikarye kpwa gara gahendwago ni Bwana.”

1:2 1:2 Mahendo 18:1

1:12 1:12 Mahendo 18:24

1:14 1:14 Mahendo 18:8; 19:29; Arumi 16:23

1:16 1:16 1 Akorintho 16:15

1:19 1:19 Isaya 29:14

1:20 1:20 Ayubu 12:17; Isaya 19:12; 33:18; 44:25

1:31 1:31 Jeremia 9:24