13
Sauli anamkosera Mwenyezi Mlungu
Sauli wakala na umuri wa miaka kadhaa* 13:1 Tafusiri chache za Chiyunani zinaamba Sauli kala ana miaka mirongo mihahu ela kulengana na tafusiri ya Chieburania taumanyikana. hipho ariphoandza kutawala. Naye waitawala Iziraeli miaka kadhaa. 13:1 Phapha taimanyikana Sauli watawala kpwa muda gani. Sauli watsambula atu elufu tahu Aiziraeli ambao katika hinyo, elufu mbiri akala phamwenga na Sauli hiko Mikimashi na hiko mwango wa Betheli. Elufu mwenga achiaika phamwenga na Jonathani hiko Gibeya ya Benjamini. Hinyo atu ariosala waaruhusu chila mmwenga auye kpwakpwe hemani. Jonathani waturya iyo ngome ya Afilisti yokala hiko Gibeya nao Afilisti achiphaha habari hizo. Sauli walagiza gunda ripigbwe, naro richipigbwa tsi yosi kuno anaamba, “Aeburania sikirani.” Aiziraeli osi achisikira habari ya kukala Sauli akaturya iyo ngome ya Afilisti na kukala Aiziraeli akaatsukiza Afilisti. Phahi hinyo atu achikusanyika phamwenga kuungana na Sauli hiko Giligali.
Nao Afilisti akusanyana ili apigane na Aiziraeli, magari ga kuvwehwa ni farasi elufu mirongo mihahu, apandadzi-farasi elufu sita na atu anji dza mtsanga wa pwani. Hinyo aambuka, achipiga kambi yao hiko Mikimashi, uphande wa mlairo wa dzuwa wa Bethi-Aveni. Aiziraeli ariphoona kukala a kpwenye shida, (mana atu aogopha), ndipho achidzifwitsa mapangoni, vitsakani, myambani, madibwani na mabirikani. Anjina aho a Aeburania avuka Joridani achiinjira tsi ya Gadi na Giliadi. Ela Sauli kala achere hiko Giligali na jeshire rosi ramlunga kuno rinakakama kpwa wuoga.
13:8 1 Samueli 10:8Sauli wagodzera siku sabaa, kulengana na muda urioikpwa ni Samueli. Ela Samueli kayakpwedza Giligali nao atu achiandza kutsamukana achimricha Sauli. Kpwa hivyo Sauli achiamba, “Nreherani sadaka ya kuochwa na sadaka za amani!” Naye achiilavya yo sadaka ya kuochwa. 10 Mara tu ariphomala kuilavya iyo sadaka ya kuochwa, Samueli achitsoloka. Naye Sauli achituluka kumchinjira na kumlamusa. 11 Samueli achimuuza, “Ukahendadze we?” Naye Sauli achijibu achiamba, “Nchiphoona kukala atu ananiricha anatsamukana nawe kpwedzere siku zoambwa, nao Afilisti kala akakusanyika hiko Mikimashi; 12 phahi nkaona hivi sambi Afilisti anaweza kunivamia hadi Giligali kabila sidzangbwevoya chibali cha Mwenyezi Mlungu. Kpwa hivyo ikanibidi nlavye sadaka ya kuochwa.” 13 Naye Samueli achimuamba Sauli, “Ukahenda uzuzu kusagbwira amuri ya Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, kpwa mana kala ukaigbwira, Mwenyezi Mlungu angeahenda atu a chivyazicho akatawala Iziraeli hata kare na kare. 14  13:14 Mahendo 13:22Ela vivi ufalumeo taundaenderera siku nyinji. Mwenyezi Mlungu akadziendzera mutu anayehamira moyowe. Naye akamuamuru kukala mkpwulu wa atue, kpwa sababu uwe kukarigbwira nenore arirokulagiza.”
15 Phahi Samueli wauka, achiambuka kula Giligali hadi Gibeya iriyo tsi ya Benjamini. Naye Sauli waaolanga atu ariokala phamwenga naye, phachikala phana atu kama magana sita. 16 Sauli na mwanawe Jonathani na atu ariokala phamwenga nao, asagala hiko Geba 13:16 Geba na Gibeya inawezekana kukala ni dzina ra mudzi mmwenga. iriyo tsi ya Benjamini. Ela Afilisti akutana hiko Mikimashi. 17 Nao avamizi atuluka kula kambi ya hinyo Afilisti, vikosi vihahu. Chikosi cha kpwandza chagbwira njira iphiyayo Ofura hadi tsi ya Shuali. 18 Chikosi cha phiri chagalukira njira iphiyayo Bethi-Horoni na cha hahu chichigbwira njira ya muphakani ielekeyayo Dete ra Seboimu uphande wa jangbwani.
19 Phahi, taayaona msanadzi yeyesi kpwenye tsi yosi ya Iziraeli, kpwa mana Afilisti kala akaamba, “Aeburania asidzitengezere mapanga au mafumo.” 20 Aiziraeli osi kala nkutserera kpwa Afilisti, ili kunola chila mutu jembere, phangare, mbadzoye na sururuye. 21 Bei ya wembe wa jembe ra ngʼombe na jembeshoka kala ni dza giramu nane za feza. Kunorera mbadzo na tsimbiro kala ni kama giramu ne za feza. 22 Hivyo siku ya viha taphayaonekana upanga wala fumo mkpwononi mwa mutu yeyesi, yekala phamwenga na Sauli na Jonathani isiphokala iye Sauli na mwanawe. 23 Na chikosi cha jeshi ra Afilisti chatuluka kpwendarinda mwanya wa Mikimashi.

*13:1 13:1 Tafusiri chache za Chiyunani zinaamba Sauli kala ana miaka mirongo mihahu ela kulengana na tafusiri ya Chieburania taumanyikana.

13:1 13:1 Phapha taimanyikana Sauli watawala kpwa muda gani.

13:8 13:8 1 Samueli 10:8

13:14 13:14 Mahendo 13:22

13:16 13:16 Geba na Gibeya inawezekana kukala ni dzina ra mudzi mmwenga.