15
Sauli anamkosera Mlungu
15:1 1 Samueli 10:1Siku mwenga Samueli wamuambira Sauli, “Mwenyezi Mlungu wanihuma nkutiye mafuha ukale mfalume wa atue Iziraeli, phahi phundza maneno ga Mwenyezi Mlungu. 15:2 Kutsama 17:8–14; Kumbukumbu 25:17–19Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi, ‘Nindaatiya adabu Aamaleki kpwa vira arivyoapiga Aiziraeli wakati ariphokala anatuluka kula Misiri.’ Phahi phiya ukapige Aamaleki na ukabanange tsetsetse vitu vyosi arivyonavyo, wala msiasaze. Olagani alume, achetu, anache na hata ana atsanga aamwao, ngʼombe, mangʼondzi, ngamia na punda.”
Phahi Sauli achiaiha atu na achiaolanga hiko Telaimu, anajeshi elufu magana mairi a kunyendeka na magulu, kuenjereza na atu elufu kumi kula Juda. Sauli wakpwendaotea mudzi wa Amaleki hiko deteni. Akeni anjina kala anasagala pho phephi na nyo Aamaleki, naye Sauli achiambira, “Ukani mdzitenge na Aamaleki sedze nikakuangamizani phamwenga nao, mana mwaahendera Aiziraeli manono, ariphoambuka kula Misiri.” Phahi hinyo Akeni auka, achidzitenga na Aamaleki.
Sauli achiolaga Aamaleki kula Havila hadi Shuri ambayo yakala uphande wa mlairo wa dzuwa wa Misiri. Agagi, mfalume wa Aamaleki wagbwirwa ni Sauli achere moyo na atue osi achiangamizwa kpwa upanga. Ela Sauli na atue taamuolagire Agagi, piya taolagire mangʼondzi ga kunona, ngʼombe za kunona, ana ngʼondzi na ana ngʼombe a kunona na chochosi chirichokala chinono taayalonda kuchiangamiza. Aangamiza vira virivyokala vii na visivyo mana.
Mwenyezi Mlungu anamrema Sauli
10 Ndipho Mwenyezi Mlungu achigomba na Samueli achiamba, 11 “Najuta nrivyomuhenda Sauli akale mfalume mana akaricha kunilunga na kahenda ninagomlagiza.” Samueli wasononeka, achimririra Mwenyezi Mlungu usiku kucha. 12 Samueli warauka Ligundzu chiti ili akaonane na Sauli. Ariphofika hiko, waambirwa kukala Sauli akaphiya Karimeli, achadzidzengera mnara wa kumbukumbu, chisha badaye achiphiya vyakpwe Giligali. 13 Samueli wamlunga Sauli kuko, naye ariphomuona, Sauli achimuamba Samueli, “Ubarikiwe ni Mwenyezi Mlungu. Nikatimiza malagizo ga Mwenyezi Mlungu.” 14 Samueli achiamba, Chino chiriro cha mangʼondzi na ngʼombe nachosikira mwangu masikironi, manage nini? 15 Sauli achiamba, “Iyo ni mifugo ichiyorehwa ni nyo atu kula kpwa Aamaleki; mana atu taolagire mangʼondzi na ngʼombe nono, ili edze aalavye sadaka kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlunguo ela zo zanjina hukaziangamiza tsetsetse.” 16 Chisha Samueli achimuambira Sauli, “Hebu nyamala nkuambire gochigoambirwa ni Mwenyezi Mlungu usiku huno.” Naye achiamba, “Haya, gomba.” 17 Phahi Samueli achiamba, “Dzagbwe unadziona mdide ela wahendwa kukala chilongozi wa mbari za Iziraeli. Naye Mwenyezi Mlungu wakutiya mafuha ukale mfalume wa Iziraeli. 18 Chisha Mwenyezi Mlungu wakuhuma achiamba, ‘Phiya ukapigane na Aamaleki enye dambi, hata uaangamize osi.’ 19 Kpwa utu wani kuyaitii sauti ya Mwenyezi Mlungu, ela waziurukira zewe na kuhenda garigo mai matsoni pha Mwenyezi Mlungu?” 20 Sauli achimuamba Samueli, “Kpwa kpweli mino nkaitii sauti ya Mwenyezi Mlungu, nami nkamreha Agagi, mfalume wa Aamaleki, chisha nkaangamiza Aamaleki tsetsetse. 21 Ela atu ahala zewe, mangʼondzi na ngʼombe nono, vitu ambavyo kala viangamizwe, kusudi avilavye sadaka kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, hiko Giligali.”
22 Naye Samueli achiamba,
“Kpwani ye Mwenyezi Mlungu anahamirwa sana ni sadaka za kuochwa na sadaka zanjina,
hebu nkuhamirwa ni mutu wa kulunga sautiye?
Lola, kumuogopha iye ni vinono kuriko sadaka,
Na kusikira iye ni bora kuriko marunya ga turume.
23 Mana kusatii Mwenyezi Mlungu ni dza dambi ya kupiga mburuga,
na kusamuogopha Mwenyezi Mlungu ni dza kuvoya vizuka.
Na kpwa kukala ukarirema neno ra Mwenyezi Mlungu,
Iye naye akakurema usikale mfalume.”
24 Phahi Sauli achimuambira Samueli, “Nkahenda dambi mana nkakosera amuri ya Mwenyezi Mlungu na manenogo, kpwa mana náaogopha hinya atu na nchiphundza arigolonda. 25 Phahi nakuvoya uniswamehe dambi yangu. Uya phamwenga nami, niphahe kpwendamuabudu Mwenyezi Mlungu.” 26 Samueli achiamba, “Sindauya phamwenga nawe, kpwa kukala ukarema neno ra Mwenyezi Mlungu, naye Mwenyezi Mlungu akakurema usikale mfalume wa Iziraeli.” 27  15:27 1 Samueli 28:17; 1 Afalume 11:30–31Naye Samueli ariphogaluka kuphiya vyakpwe, Sauli wagbwira pindo ra vwazi ra Samueli, naro richikpwanyuka. 28 Ndipho Samueli achimuamba, “Rero Mwenyezi Mlungu akakufuta ufalume wa Iziraeli naye akaupha Muiziraeli myao, ariye mnono kuriko uwe. 29 Chisha iye Mwenyezi Mlungu, ambaye ndiye Nguvu ya Iziraeli kagomba handzo, wala kagaluza niaye, mana siye mwanadamu hata agaluze nia.” 30 Sauli achiamba, “Nkakosa ela nakuvoya uniishimu mbere za atumia a atu angu na mbere za Aiziraeli. Sambi uya phamwenga nami, nikamuabudu Mwenyezi Mlungu, Mlunguo.” 31 Phahi Samueli wauya, achilungana na Sauli naye Sauli wamuabudu Mwenyezi Mlungu.
32 Ndipho Samueli achiamba, “Nreherani hipha Agagi, mfalume wa Aamaleki.” Phahi Agagi waphiya kuno akahererwa, mana waamba, “Bila shaka utsungu wa chifo ukaniukira.” 33 Ela Samueli wamjibu, “Vyo upangao urivyohenda achetu kufwererwa ni ana ao, ndivyo mayoo ndivyofwererwa kahi za achetu.” Phahi Samueli wamkata Agagi vipande mbere za Mwenyezi Mlungu hiko Giligali.
34 Na bada ya higo Samueli waphiya vyakpwe hiko Rama; naye Sauli waambuka kuuya kpwakpwe kaya hiko Gibeya ya Sauli. 35 Wala Samueli kayaphiya tsona kpwendaonana na Sauli hata Samueli achifwa vivyo. Ela Samueli kala achimririra Sauli naye Mwenyezi Mlungu wajuta kumuhenda Sauli akale mfalume wa Iziraeli.

15:1 15:1 1 Samueli 10:1

15:2 15:2 Kutsama 17:8–14; Kumbukumbu 25:17–19

15:27 15:27 1 Samueli 28:17; 1 Afalume 11:30–31