18
Daudi ariphomala kugomba na Sauli tu, Daudi na Jonathani achikala asena akulu, Jonathani wammendza Daudi dza arivyodzimendza ye mwenye. Kula siku iyo Sauli wamuhala Daudi wala kayamricha tsona auye kpwa ise. Jonathani na Daudi aikirana chilagane kpwa kukala Jonathani wammendza dza arivyodzimendza ye mwenye. Ndipho Jonathani achivula joho arirokala akarivwala, achimupha Daudi. Achimupha phamwenga na mavwazige ga viha, upangawe, uhawe na mkandawe. Daudi wahenda vinono chila chitu arichohumwa ni Sauli, ndipho Sauli achimuika mkpwulu wa anajeshi. Dzambo hiri rahamira atu osi na vilongozi ariokala tsini ya Sauli.
Sauli anamuonera chidzitso Daudi
Atu ariphokala anauya kaya bada Daudi kumuolaga yuya Mfilisti, achetu kula chila mudzi wa Iziraeli akpwedzamchinjira mfalume Sauli. Apiga njerejere kuno anaimba mawira ga furaha na tamburini na zeze. 18:7 1 Samueli 21:11; 29:5Na hinyo achetu aimba na achivumikizana kuno anavwina achiamba,
Sauli akaolaga maelufuge,
Daudi naye akaolaga makumige ga maelufu.
Phahi maneno ga wira huno gamtsukiza sana Sauli achiamba, “Akamupha Daudi makumi ga maelufu na mino akanipha maelufu tu; kuna utu wani chisha awezao kuphaha napho sio ufalume?” Hangu siku iyo Sauli wamuonera chidzitso Daudi.
10 Siku ya phiriye, Mlungu waruhusu roho mbii ichimuinjira Sauli kpwa nguvu naye achikala avi ana koma himo nyumbani. Phahi Daudi mwenye kala anapiga ngephephe dza irivyokala kawaidaye naye Sauli kala ana fumo mwakpwe mkpwononi. 11 Phahi Sauli wamtsuphira rira fumo; mana waaza mwakpwe moyoni achiamba, “Ndamtsuphira fumo Daudi hadi nimdunge na chambaza.” Sauli wamjeza Daudi kano mbiri, ela kano mbiri zizo, Daudi wazihepa na achiphiya vyakpwe.
12 Sauli wamuogopha Daudi mana Mwenyezi Mlungu kala a phamwenga na kala akamricha Sauli. 13 Kpwa hivyo Sauli wamuusa asikale phephi naye, achimuhenda akale mkpwulu wa asikari elufu. Naye Daudi watuluka na achilongoza vikosi vya viha vinono. 14 Chila ariphophiya vihani, Daudi wauya na ushindi mana Mwenyezi Mlungu kala a phamwenga naye. 15 Sauli ariphoona vira Daudi arivyoongokerwa wazidi kumuogopha. 16 Ela atu osi a Iziraeli na Juda ammendza Daudi, kpwa kukala waalongoza vinono vihani.
Daudi anamlóla Mikali
17 Chisha Sauli wamuambira Daudi, “Hipha phana hiyu mwanangu mvyere mchetu Merabu, nindakulóza tu napho undanihumikira kpwa usujaa, na upigane viha vya Mwenyezi Mlungu.” Mana Sauli waaza chimoyo-moyo, “Mkpwono wangu usimuolage, ela naakaolagbwe ni Afilisti.” 18 Naye Daudi achimuambira Sauli, “Mino si rorosi na mryango wangu si chochosi himu Iziraeli. Ndawezadze kukala mtsedza wa mfalume?” 19 Ela wakati uriphofika kukala Daudi alózwe Merabu, mwana mchetu wa Sauli, ye Merabu walózwa Adirieli wa kula mudzi wa Mehola.
20 Ela Mikali, mwana mchetu wanjina wa Sauli, kala anammendza Daudi, nao atu ariphomuambira Sauli, dzambo hiro ramuhamira sana. 21 Ndipho Sauli achiamba chimoyo-moyo, “Mino ndadzihenda nalonda Daudi alóle Mikali, ela andakala chambo ili akaolagbwe ni Afilisti.” Phahi Sauli achimuambira Daudi kano ya phiri, “Vivi undakala mtsedza wangu.” 22 Naye Sauli waalagiza atumishie abishe na Daudi kpwa siri amuambe, “Lola, mfalume wakutsunuka na atumishie osi anakumendza. Haya mbona kumuambira mfalume akakulóza mwanawe Mikali?” 23 Na hinyo atumishi a Sauli ariphomuambira maneno higo, Daudi wajibu achiamba, “Dze! Mwino munaona kukala ni dzambo dide ra mutu mchiya na asiyemanyikana dza mimi kukala mtsedza wa mfalume?” 24 Hinyo atumishi a Sauli achimuuyizira vira Daudi arivyojibu, 25 Sauli waamba, “Muambireni Daudi hivi, ‘Mfalume kalonda hunda rorosi, ela alondaro ni masunyu gana mwenga ga Afilisti, ili mfalume adziriphize chisasi kpwa avihae.’ ” Phahi Sauli waona achihenda vivyo, Daudi andaolagbwa ni Afilisti.
26 Atumishi a Sauli ariphomuambira Daudi maneno higo, iye wahamirwa sana kukala mtsedza wa mfalume. Kabila ya siku ya mbara kufika, 27 Daudi wauka phamwenga na atue achendaolaga Afilisti magana mairi. Masunyu gao wagareha, achimupha mfalume isabu kamili, ili akale mtsedza wa mfalume. Kpwa hivyo Sauli achimlóza Daudi mwanawe mchetu, Mikali.
28 Ela Sauli ariphomanya kukala Mwenyezi Mlungu a phamwenga na Daudi na mwanawe Mikali, anammendza, 29 phahi wazidi kumuogopha. Naye Sauli wakala adui wa Daudi maishage gosi.
30 Phahi akulu a jeshi ra Afilisti chila mara ariphopigana na Aiziraeli, Daudi waphaha ushindi zaidi kuriko atumishi osi a Sauli, kpwa hivyo dzinare rakala na nguma kulu.

18:7 18:7 1 Samueli 21:11; 29:5