21
Daudi anachimbirira Nobu
21:1 Mathayo 12:3–4; Mariko 2:25–26; Luka 6:3Phahi Daudi waphiya Nobu kpwa mlavyadzi-sadaka yeihwa Ahimeleki. Ahimeleki waphiya kpwendamchinjira Daudi kuno anakakama kpwa wuoga, achimuuza, “Mbona ukedza hiku macheyo kuna myao?” Daudi achimjibu mlavyadzi-sadaka Ahimeleki achimuamba, “Mfalume akanihuma shuuli, akaniamba, ‘Shuguli hino nchiyokuhuma na hiri neno ninarokuamuru, risimanywe ni mutu yeyesi,’ ndipho nkaalagiza atu angu hukakutane phatu fulani. Sambi una chitu chani phano? Nipha mikahe mitsano, au chochosi urichonacho.” Phahi yuya mlavyadzi-sadaka achimjibu Daudi achiamba, “Taphana mikahe ya kawaida, ela mikahe mitakatifu. Unaweza kuhala napho hinyo atuo taadzangbwelala na achetu vi dzuzi-dzuzi.” Naye Daudi achimuambira mlavyadzi-sadaka, “Kpwa kpweli tahukalala na achetu hizi siku tahu. Tauhenda hivyo napho hunaphiya shuuli ya kawaida, phahi hino ya rero ambavyo ni malumu hukadziika atakatifu zaidi.” 21:6 Alawi 24:5–9Phahi ye mlavyadzi-sadaka achimupha iyo mikahe mitakatifu; kpwa mana takuyakala na mikahe isiphokala iyo mikahe ya kuikpwa mbere za Mlungu, nayo ikauswa kula mbere za Mwenyezi Mlungu, ili itiywe mikahe ya moho ya siku hiyo.
Siku iyo phakala na mtumishi mmwenga wa Sauli, yekala anatimiza ada za chidini pho mbere za Mwenyezi Mlungu, dzinare ni Doegi, Muedomu, yekala mkpwulu wa arisa a Sauli. Chisha Daudi achimuuza Ahimeleki, “Kuna fumo au upanga phano? Kpwa mana sedzere na upanga wala silaha zangu zanjina kpwa kukala hino shuuli ya mfalume ikakala ya wangbwi-wangbwi.” 21:9 1 Samueli 17:51Yuya mlavyadzi-sadaka achiamba, “Upanga wa Goliathi yuya Mfilisti uriyemuolaga Dete ra Ela, ndio urio phapha, ukafungbwa ndani ya nguwo nyuma ya chisibao. Ichikala unalonda kuuhala, haya hala, mana hipha taphana wanjina isiphokala uho tu.” Daudi achiamba, “Nipha mana takuna wanjina mnono dza uho.”
Daudi anachimbirira Gathi
10 Phahi Daudi wachimbira siku hiyo, kpwa kumuogopha Sauli, achiphiya kpwa Akishi, mfalume wa Gathi. 11  21:11 1 Samueli 18:7; 29:5Maafisa a mfalume Akishi achiuza, “Dze! Yuno siye yuya Daudi, mfalume wa iyo tsi yao? Avi yuno ndiye ambaye Aiziraeli amuimbira kpwa kuvumikizana kuno anamuvwinira kpwenye ngoma zao achiamba,
‘Sauli akaolaga maelufuge,
Daudi naye akaolaga makumige ga maelufu.’ ”
12  21:12 Zaburi 56Daudi waririkana higo maneno ambago kala ganagombwa na gachimuhenda aogophe sana Akishi mfalume wa Gathi. 13  21:13 Zaburi 34Phapho hipho mbere za atu osi wabadilisha tabiyaye, achidzihenda ana koma ariphokala mwao mikononi. Achikuna-kuna mbao za mryango, kuno akarichira nyuhe zinachunjurika dzulu ya cheruche. 14 Ndipho hiye Akishi achiaambira higo maofisaage, “Munaona kukala hiyu mutu ana koma, namwi mkamreha kpwangu? 15 Mnanirehera mutu wa koma anionyese komaze phapha. Haya yuyu kandainjira mwangu nyumbani. Kpwani nahaja ya atu a koma?”

21:1 21:1 Mathayo 12:3–4; Mariko 2:25–26; Luka 6:3

21:6 21:6 Alawi 24:5–9

21:9 21:9 1 Samueli 17:51

21:11 21:11 1 Samueli 18:7; 29:5

21:12 21:12 Zaburi 56

21:13 21:13 Zaburi 34