5
Paulo analagiza kuhusu magungu
Usidemurire mtumia, ela gomba naye kpwa ishima dza viratu ugombavyo na sowe. Ahendereto barobaro ayao dza viratu ambavyo unahendera nduguzo. Ishimu achetu avyere dza viratu uishimuvyo mayoo, na uaishimu moyo kutsuka achetu marika dza viratu enenu achetu.
Muishimu na mrorome achetu magungu ambao arichwa bila msada. Ela gungu achikala wavyala anae ama ana adzukulu, phahi aho ni atimize wajibu wao wa chidini kpwa kumroroma, dza vyo gungu arivyoarera. Hivi ndivyo Mlungu amendzavyo. Mchetu gungu kpweli asiye na mroromi wala msada wowosi nkumuadamira Mlungu bahi, na nkudinisa kuvoya Mlungu usiku na mutsi ili amterye. Ela gungu ambaye andaishi maisha ga kudzimanya ye mwenye bahi, ni kama avi wafwa hata dzagbwe achere mzima. Nawe lagiza atu alunge mambo higa ili akale bila lawama. Ela mfuasi yeyesi ambaye karoroma atue, haswa atu a mwakpwe nyumbani, iye akakahala kuluphirore, tsona ni mui hata kutsupa mutu asiyemkuluphira Jesu.
Usimuandikishe gungu hadi akale ana zaidi ya miaka mirongo sita, na akale walólwa ni mlume mmwenga. 10 Piya akale anaishimiwa ni atu kpwa mahendoge manono, kpwa mfwano kurera anae vinono, kukaribisha ajeni phakpwe kaya, kuhumikira atu a Mlungu,* 5:10 Kuhumikira atu a Mlungu hipho kare kala ni kuasinga magulu. kuterya atu ario na tabu na kudzilavya kuhenda manono wakati wosi.
11 Ela achetu magungu ambao achere atsanga, msiatiye kpwenye kundi ra magungu, mana tamaa zao za chimwiri zindazidi chadi yao ya kumuhumikira Jesu, nao andalonda kulólwa tsona. 12 Kpwa hivyo andakala akadzirehera hukumu enye, mana andakala akavundza ahadi yao ariyoyiika hipho mwandzo. 13 Zaidi ya hivyo, andakala na tabiya za uvivu achidengereka ovyo ovyo laloni na kusengenya ayawao, kuinjirira mambo gasigoahusu na kugomba mambo gasigofwaha. 14 Phahi nalonda magungu anache alólwe, avyale ana aho na aarereto ili adui wehu Shetani asiphahe nafwasi ya kugomba mai kuahusu. 15 Mana magungu anjina aricha kare kumkuluphira Jesu na vivi anamlunga Shetani. 16 Mchetu ariyemkuluphira Jesu achikala ana nduguze ambao ni magungu, ni lazima aarorome mwenye ili afuasi a Jesu asikale na mzigo hinyo. Kpwa njira iyo andaphaha nafwasi ya kuterya magungu ambao ana shida na taana mutu wa kuaroroma.
Kuishimu vilongozi a afuasi a Jesu
17 Vilongozi ambao analongoza atu vizuri anafwaha aishimiwe na kuriphiwa vizuri, haswa hara ambao anahenda kazi ya kuhubiri na kufundza. 18  5:18 a Kumbukumbu 25:4; b Mathayo 10:10; Luka 10:7Mana Maandiko ganaamba, “Ngʼombe ichikala inawaga mtsere usiifunge mlomo.” Piya Maandiko ganaamba, “Muhendadzi-kazi anafwaha kuphaha mariphoge.” 5:18b Luka 10:7. 19  5:19 Kumbukumbu 17:6; 19:15Usikubali kuphundza mashitaka ga kuhusu chilongozi wa afuasi a Jesu isiphokala gakale gakarehwa ni mashaidi airi au ahahu. 20 Ela vilongozi 5:20 Chiyunani chinaamba hara. anaoenderera kuhenda dambi, ni lazima aonywe mbere za atu osi kpwa rikale fundzo kpwa atu anjina.
21 Nami nakulagiza mbere za Mlungu, Masihi Jesu na nyo malaika a Mlungu ariotsambulwa, ulunge malagizo higa bila ya kubaguwa wala kupendeleya. 22 Usihende upesi wa kutsambula chilongozi na kumuikira mikono, wala usiunge mkpwono mutu ahendaye dambi. Na udzirinde ukale bila lawama.
23 Usinwe madzi bahi, ela nwa uchi mchache wa zabibu ili kuterya ndaniyo na kuphunguza ukongoo wa chila mara.
24 Dambi za atu anjina zinaonekana chingʼangʼa, hata chila mmwenga amanye kala andahukumiwa. Ela anjina dambi zao tazindamanyikana hadi badaye. 25 Vivyo hivyo, mahendo manono ganaonekana chingʼangʼa, na hata gara ambago tagaonekana chingʼangʼa, tagaweza kufwitsika.

*5:10 5:10 Kuhumikira atu a Mlungu hipho kare kala ni kuasinga magulu.

5:18 5:18 a Kumbukumbu 25:4; b Mathayo 10:10; Luka 10:7

5:18 5:18b Luka 10:7.

5:19 5:19 Kumbukumbu 17:6; 19:15

5:20 5:20 Chiyunani chinaamba hara.