Baruwa ya phiri yoandikpwa ni
PETERO
Tanga mbere
Baruwa ya phiri kula kpwa Petero yaandikpwa kupinga alimu a handzo na mafundzo gao mai ganagohendesa afuasi a Jesu kulunga tamaa za mwiri. Jibu ra mashaka higa rinaphahikana kpwa kummanya Mlungu na mafundzo ga Jesu Masihi. Higa mafundzo kala gakatangazirwa afuasi ni mitume, atu ambao nyo enye amuona Jesu, na achisikira mafundzoge. Petero anapinga mafundzo ga handzo kukala Jesu kandauya tsona. Anaamba kala kuuya kpwa Jesu kunakaizwa kpwa sababu Mlungu “kamendze mutu yeyesi afwe ela amendzavyo iye ni chila mmwenga atubu dambize.” (3:9)
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Mwadzo 1:1–2
Petero anaambira afuasi azidi kukuluphira 1:3–15
Ujumbe kuhusu nguma ya Jesu 1:16–21
Alimu a handzo 2:1–22
Jesu andauya kama arivyolaga 3:1–13
Malagizo ga mwisho 3:14–18
1
Baruwa hino ila kpwangu mimi Simoni, ambaye dzina ranjina ni Petero. Mimi ni mtumishi na mtume wa Jesu Masihi.
Nakuandikirani mwimwi mosi munaomkuluphira Jesu dza hurivyo swiswi, na kuluphiro rehu ni ra mana kpwa sababu Jesu, Mlungu na Muokoli wehu, ni wa haki.
Mlungu naazidi kukujaliyani kpwa mbazize akupheni amani kpwa sababu mnamanya iye na Bwana wehu Jesu Masihi.
Petero anaambira afuasi a Jesu
kuhusu kusagala vinono
Jesu, kpwa nguvu arizophaha kula kpwa Mlungu, wahupha chila chitu ambacho chinahuterya kuishi maisha gamhamirago Mlungu. Naswi huna mambo higa kpwa sababu hunammanya ariyehuiha ili hushiriki utukufu na unonowe. Kulengana na mambo manono ambago Mlungu wahuhendera ni kpwamba, wahuikira ahadize nono za chilagane. Huchiziphokera moyo kutsuka, hunaweza kudzitivya na tamaa mbii za dunia zinazohenda atu afwe chiroho, na hundakala anono dza ana a Mlungu.
Kpwa utu hinyo, msikolwe na kuko kumkuluphira Mlungu bahi, ela enjerezani kuishi maisha manono. Muchikala munaishi maisha manono enjerezani kummanya Mlungu zaidi. Dzulu ya kummanya Mlungu, dzikanyeni, na zaidi ya kudzirinda kpwenu enjerezani kuvumirira shida. Na dzulu ya kuvumirira shida, ishini maisha gamhamirago Mlungu. Na zaidi ya kuishi maisha ganagomhamira Mlungu, amendzeni afuasi ayawenu. Na zaidi ya gago mendzani atu osi. Muchikala mundakula chiroho kpwa njira hino, mambo gosi mmanyago kuhusu Bwana wehu Jesu Masihi, gandagaluza maisha genu gakale ga fwaida. Ela yeyesi asiye na togo zizo ni dza mutu ariye na matso na kaona mana kaelewa mambo ga chiroho, tsona akayala kukala Mlungu wamswamehe dambize zosi arizohenda pho kare. 10 Phahi enehu, hendani chadi zaidi ya kuishi maisha manono ili chila mmwenga aone kukala Mlungu wakutsambulani na achikuihani. Muchihenda hivyo enehu, tamundaricha kumkuluphira Jesu bii, 11 na vivyo vindakuhendani mphokerwe vinono ko kuriko Bwana na Muokoli wehu Jesu Masihi, ambaye andatawala hata kare na kare.
12 Hata dzagbwe munagamanya higo malagizo nrigokuandikirani, namwi mkadina kulunga ukpweli muriofundzwa, ela mino naenderera kukutambukizani vivyo. 13 Naona ni vinono kpwangu mimi kpwenderera kukutambukizani maneno higa, wakati nchere moyo, 14 mana siku zangu za kukala hipha duniani zi phephi na kusira, kama Bwana wehu Jesu Masihi arivyonionyesa. 15 Ndahenda niwezavyo, niike mambo higa wazi kpwenu ili mgatambukire bada ya kukala nkafwinya matso.
Maneno ga kuhusu ukulu wa Jesu
16 Tahuyakuambirani adisi za handzo kpwa werevu, wakati huriphokuambirani kukala Bwana wehu Jesu Masihi andauya kpwa nguvu za Mlungu. Ela hwaona ukuluwe na matso gehu enye. 17-18  1:17–18 Mathayo 17:1–5; Mariko 9:2–7; Luka 9:28–35Mana hwakala hu phamwenga na Jesu dzulu ya Mwango wa Mlungu ariphohewa nguma na utukufu kula kpwa Baba Mlungu. Wakati hinyo-hinyo hwasikira sauti kula mlunguni, sauti ya Mlungu ariye mkpwulu kuriko vyosi. Ichiamba, “Hiyu ni mwanangu, nammendza naye ananihamira sana.”* 1:17–18 Mathayo 17:5.
19 Kpwa hivyo hunaamini zaidi maneno gotangazwa ni manabii na indakala vinono mchiphundzato. Maneno higo ni sawa na taa ilavyayo mwanga wakati wa jiza. Ela, dza viratu nyenyezi ya ligundzu ionyesavyo kukala ni siku yanjina, ndivyo Jesu naye andakpwedza angʼale mioyoni mwehu. 20 Ela kulengana na unabii urio Maandikoni manyani hivi: takuna mutu auelewaye na marifwage mwenye. 21 Sababu hata aho manabii arioandika, taayagafikiriya kula mwao achilini kulengana na atu amendzavyo, ela alongozwa ni Roho Mtakatifu kugomba manenoge.

1:17-18 1:17–18 Mathayo 17:1–5; Mariko 9:2–7; Luka 9:28–35

*1:17-18 1:17–18 Mathayo 17:5.