8
Ushindi wa Daudi
(1 Nyakati 18:1–13)
Bada ya gago Daudi washinda Afilisti na achihala mudzi wa Methegi-Ama* 8:1 Methegi-Ama ni dzina ranjina ra Gathi. kula utawala wa Afilisti.
Chisha achishinda Amoabu, na achialaza photsi mlolongo, achiapima na mkowa. Ariphopima ure wa nyo mkowa kano mbiri, kundi hiro raolagbwa, na ariphopima kano ya hahu, kundi hiro rarichwa moyo. Na Amoabu achikala tsini ya Daudi nao achikala anamripha kodi.
Daudi piya wampiga Hadadezeri mwana wa Rehobu, mfalume wa Zoba, ariphokala akaphiya kudziuyizira tsona mamlakage hiko seemu ya muho Yufurati. Iye wamfuta asikari a kupanda farasi elufu mwenga magana sabaa, asikari a kunyendeka na magulu elufu mirongo miiri. Alafu achiakata kano farasi osi a kuvweha magari, ela achisaza farasi gana mwenga.
Aaramu kula Damasikasi ariphokpwedzamterya Hadadezeri mfalume wa Zoba, Daudi waolaga Aaramu elufu mirongo miiri na mbiri. Ndipho Daudi achiika vikosi vya anajeshi a kula ufalume wa Aaramu ko Damasikasi. Phahi Aaramu achikala tsini ya ufalume wa Daudi, nao achikala anamripha kodi. Mwenyezi Mlungu wamupha ushindi Daudi chila arikophiya kupigana.
Daudi wahala ngao za zahabu zokala zichitsukulwa ni atumishi a Hadadezeri, achizireha Jerusalemu. Chisha mfalume Daudi wahala shaba nyinji sana kula Beta na Berothai, midzi yokala ya Hadadezeri.
Mfalume Toi wa Hamathi ariphosikira kukala Daudi akashinda jeshi rosi ra Hadadezeri, 10 wahuma mwanawe Joramu kpwa mfalume Daudi kpwendamjambosa na kumtogola kpwa kumshinda Hadadezeri, kpwa mana Hadadezeri kala achipigana na Toi mara kpwa mara. Naye Joramu wamrehera miyo ya feza, ya zahabu na ya shaba. 11 Miyo iyo mfalume Daudi waitenga kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, phamwenga na feza na zahabu ariyoihala kula mataifa ganjina gosi arigogashinda. 12 Nago ni Edomu, 8:12 Chieburania chinaamba Aramu. Moabu, Amoni, Filisti, Amaleki na zewe za Hadadezeri mwana wa Rehobu, mfalume wa Zoba.
13  8:13 Zaburi 60Phahi Daudi wamanyikana sana ariphouya kula kuaolaga Aedomu elufu kumi na nane ko Dete ra Munyu. 14 Tsona Daudi waika vikosi vya majeshi ko Edomu. Nao Aedomu achikala tsini ya ufalume wa Daudi. Mwenyezi Mlungu wamupha Daudi ushindi kosi arikophiya.
Maofisaa ga Daudi
(1 Nyakati 18:14–17)
15 Phahi Daudi watawala atu osi a Iziraeli, achiaamulato na kuahendera haki atue osi. 16 Joabu mwana wa Seruya kala ndiye mkpwulu wa jeshi naye Jehoshafati mwana wa Ahiludi kala ni muiki wa vitabu vya kumbukumbu. 17 Sadoki mwana wa Ahitubu na Ahimeleki mwana wa Abiathari kala ni alavyadzi-sadaka na Seraya kala ni muandishi. 18 Benaya mwana wa Jehoyada waimirira Akerethi na Apelethi, 8:18 Akerethi na Apelethi kala ni arindzi a mfalume. nao ana a Daudi achikala alavyadzi-sadaka.

*8:1 8:1 Methegi-Ama ni dzina ranjina ra Gathi.

8:12 8:12 Chieburania chinaamba Aramu.

8:13 8:13 Zaburi 60

8:18 8:18 Akerethi na Apelethi kala ni arindzi a mfalume.