2
Afuasi a Jesu anaphokera Roho Mtakatifu
2:1 Alawi 23:15–21; Kumbukumbu 16:9–11Siku ya Pentekosti* 2:1 Pentekosti ni sikukuu ya Ayahudi ya kusherekeya mavuno ga nganu siku mirongo mitsano bada ya Pasaka. iriphofika, afuasi osi a Jesu kala akakusanyika phatu phamwenga. Phahi, kpwakala na mvumo gafula kula mlunguni kama wa phuto kali. Hura mvumo uchiodzaza nyumba yosi yokala afuasi asegere. Alafu mura chumbani mwatsembuka vilinje vya moho vyokala vinaaka, vichidziganya na vichigbwerera chila mmwenga. Na Roho Mtakatifu wainjira mwao mioyoni na chila mmwenga achiandza kugomba na luga tafwauti-tafwauti kama Roho Mtakatifu arivyoajaliya.
Phahi hiko Jerusalemu kala kuna Ayahudi amuogophao Mlungu, kula tsi zosi dunia ndzima. Ariphosikira hinyo mvumo, umati mkpwulu wa atu wakpwedza na uchitezeka mana chila mmwenga wasikira higo gagombwago kpwa lugaye. Aona vituko na achitezeka sana, chisha achiamba, “Dze, hinya osi huasikirao kugomba si ni enyezi a Galilaya? Ikaandzadze hata hosi hunaasikira anagomba kpwa luga zehu za chienyedzi? Mana hipha phana makabila manji: phana Aparithi, Amedi, Aelamu, na anjina ni a kula Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Ponto, Asia, 10 anjina ala Firigia, Pamfilia, Misiri na seemu za Libiya phephi na Kirene. Anjina ni ajeni kula Rumi, 11 (Ayahudi na atu anjina ambao sio Ayahudi ela ahendainjira dini ya Chiyahudi), piya phana Akirete na Arabu. Naswi hunaasikirani anagomba luga zehu enye, vituko vikulu vya Mlungu ahendavyo!” 12 Atu osi atezeka na achikala na wasiwasi, kuno anauzana, “Mambo gano manage nini?” 13 Ela anjina achikala anaachania anaamba, “Hinya atu akalewa!”
Petero anabisha na umati wa atu
14 Ndipho Petero achiunuka phamwenga na hara mitume anjina kumi na mwenga, achigomba kpwa sauti na hura umati, achiamba, “Ayahudi ayangu na mwimwi mosi mkalao Jerusalemu, phundzani vinono nkusemurireni mana ya mambo higa. 15 Atu hinya taakalewa kama mfikiriyavyo, mana bado ni saa tahu tu za ligundzu. 16 Ela mambo higa gagombwa hipho kare ni nabii Joeli achiamba:
17  2:17 Joeli 2:28–32‘Mlungu anaamba:
Siku za mwisho anadamu osi nindaarehera Roho wangu.
Ana enu, alume kpwa achetu andatangaza ujumbe kula kpwangu.
Barobaro enu andaona ruwiya, nao atumia andaloha ndoso.
18 Ehe! Hata atumishi angu, alume kpwa achetu,
nindaarehera Roho wangu siku hizo,
nao andalavya unabii.
19 Nindahenda mambo ga kuangalaza ko dzulu mlunguni,
na ko duniani,
kundakala na milatso, moho na maingu ga mosi.
20 Kabila ya kufika siku iyo kulu muhimu ya Mwenyezi Mlungu,
dzuwa rindagbwirwa rikale jiza na mwezi nao undagbwirwa ukale kundu dza mlatso.
21 Ela mutu yeyesi ndiyemririra Mwenyezi Mlungu andaokolwa.’ ”
22 Petero waenderera kuaambira atu, “Enehu Aiziraeli, phundzani! Mosi mnamanya kukala Jesu wa Nazareti wahenda vilinje na ishara kahi zenu. Na higa ganaonyesa wazi kukala watsambulwa ni Mlungu. 23  2:23 Mathayo 27:35; Mariko 15:24; Luka 23:33; Johana 19:18Mutu hiyu warehwa kpwenu ni Mlungu kpwa uamuziwe kama arivyopanga. Ela mwamuolaga kpwa kumlavya na atu asiomanya Shariya za Mlungu, nao achimkota misumari msalabani. 24  2:24 Mathayo 28:5,6; Mariko 16:6; Luka 24:5Ela Mlungu wamfufula, na achimuusira utsungu wa chifo kpwa sababu kala taiwezekana asale lufu. 25  2:25 Zaburi 16:8–11Kpwa mana hipho kare Mfalume Daudi wagomba kumuhusu, achiamba:
‘Namanya Mwenyezi Mlungu a phephi nami na ananirinda wakati wosi;
nguvuze nkuniika salama wakati wa tabu.
26 Kpwa hivyo moyo wangu unahererwa,
tsona napiga njerejere.
Nami hata dzagbwe nindafwa
ela naishi na matumaini.
27 Kpwa sababu kundaricha roho yangu mbirani,
wala kundaricha mtumishio muaminifu uriyemtsambula aole.
28 Wanifundza njira za kuishi vinono,
nindahamirwa sana ni uwe kukala phephi nami.’ ”
29 “Enehu, nakuhakikishirani kuhusu mkare wehu Daudi. Iye wafwa, achizikpwa na mbiraye i mumu hata rero. 30  2:30 Zaburi 132:11; 2 Samueli 7:12,13Ela Daudi kala ni nabii, na wamanya kukala Mlungu wamlaga na achimuapira kukala mmwenga wa chivyaziche mwenye, kpwenye chihicho cha endzi. 31 Daudi watabiri kuhusu kufufuka kpwa Masihi, ariphoamba kukala, rohore tariyarichwa mbirani, wala mwiriwe kuola. 32 Sambi, swiswi hosi hu mashaidi kukala Mlungu wamfufula kpweli hiyu Jesu. 33 Phahi, Jesu wahalwa kuphiya mlunguni, asegere mkpwono wa kulume wa Mlungu, phatu pha ishima kulu sana, na waphokera Roho Mtakatifu kula kpwa Baba Mlungu ambaye kala akamlaga, naye wahupha swiswi ye Roho. Mambo higa mgasikirago na kugaona ganahakikisha maneno higa. 34  2:34 Zaburi 110:1Mana Daudi mwenye kayahalwa kuphiya mlunguni, ela waamba:
‘Mwenyezi Mlungu wamuamba Bwana wangu: 2:34–35 Bwana wangu: Manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala atue. Soma chitabu cha Zaburi 110:1.
“Sagala uphande wangu wa kulume,
35 hadi nihende maaduigo akale chihicho cha kuikira magulu.” ’ ”
36 Chimarigizo Petero waamba, “Phahi Aiziraeli osi ni amanye kukala, Jesu yuyatu ambaye mwamkota misumari msalabani, Mlungu wamuhenda Mtawala na Muokoli.” 2:36 Muokoli: Yani Masihi, manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.
37 Phahi hara atu okala anamphundza Petero phosikira vira, ajuta, achimuuza Petero na hara mitume anjina, “Enehu, vino sambi swino huhendedze?” 38 Petero achiaambira, “Chila mmwenga naatubu dambize na abatizwe kpwa dzina ra Jesu Masihi, ili aswamehewe. Namwi mundaphaha zawadi ya Roho Mtakatifu. 39 Ahadi hino ni fwaida yenu, vivyazi vyenu na atu osi ario kure, ni ya mutu yeyesi ambaye Mwenyezi Mlungu wehu andamualika.”
40 Petero waaeleza kpwa chirefu na achiachengachenga sana, waambira, “Dzimanyirireni na adabu ndizoaphaha atu hinya ayi!” 41 Phahi, atu osi ariokubali maneno ga Petero abatizwa, na siku iyo kundi ra afuasi a Jesu raenjerezeka atu kama elufu tahu.
Umwenga na maisha ga afuasi a Jesu
42 Afuasi hinya adzilavya wakati wosi kudzifundza kpwa mitume, kuishi kama ndugu, kurya mikahe§ 2:42 Kurya mikahe: Afuasi kala achirya mikahe phamwenga kpwa kumbukumbu ra chifo cha Jesu. (Soma Chitabu cha Luka 22:14–23.) phamwenga na kuvoya Mlungu phamwenga.
43 Chila mmwenga waangalazwa ni vilinje vinji vyohendwa ni mitume. 44  2:44 Mahendo 4:32–35Atu osi ariomkuluphira Jesu akala phatu phamwenga na achihumira vitu vyao vyosi phamwenga. 45 Aguza vitu arivyokala navyo, na pesa arizophaha achiganyira ayawao okala analonda msada. 46 Na kala achikutana ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu chila siku. Piya kala achirya phamwenga hiko kpwao madzumbani, kala achirya na raha na roho mwenga, 47 kuno anamtogola Mlungu. Atu anji ahamirwa sana, na chila siku Mlungu warienjereza kundi rao na hara ambao kala achiokoka.

2:1 2:1 Alawi 23:15–21; Kumbukumbu 16:9–11

*2:1 2:1 Pentekosti ni sikukuu ya Ayahudi ya kusherekeya mavuno ga nganu siku mirongo mitsano bada ya Pasaka.

2:17 2:17 Joeli 2:28–32

2:23 2:23 Mathayo 27:35; Mariko 15:24; Luka 23:33; Johana 19:18

2:24 2:24 Mathayo 28:5,6; Mariko 16:6; Luka 24:5

2:25 2:25 Zaburi 16:8–11

2:30 2:30 Zaburi 132:11; 2 Samueli 7:12,13

2:34 2:34 Zaburi 110:1

2:34 2:34–35 Bwana wangu: Manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala atue. Soma chitabu cha Zaburi 110:1.

2:36 2:36 Muokoli: Yani Masihi, manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

§2:42 2:42 Kurya mikahe: Afuasi kala achirya mikahe phamwenga kpwa kumbukumbu ra chifo cha Jesu. (Soma Chitabu cha Luka 22:14–23.)

2:44 2:44 Mahendo 4:32–35