5
Aiziraeli anaambirwa atubu
Mwi atu a Iziraeli, phundzani huno wira wa sonono nilondao kuimba kukuhusuni.
Mwanamwali Iziraeli akagbwa,
na kandaunuka tsona.
Akarichwa macheye kpwenye tsiiye,
taphana mutu wa kumuunula.
 
Kpwa kukala Mwenyezi Mlungu anaambira Aiziraeli,
“Mudzi utuluzao asikari elufu mwenga,
undasarirwa ni asikari gana mwenga,
na mudzi wanjina utuluzao asikari gana mwenga,
undasarirwa ni asikari kumi.”
 
Kpwa mana Mwenyezi Mlungu anaambira atu a Iziraeli,
“Niendzani namwi mundakala moyo.
Musiphiye mchaniendza Betheli,
na musiinjire Giligali
wala msivuke kuphiya Beeri-Sheba kpwendaabudu
mana atu a Giligali andatsamizwa kpwa lazima
na Betheli indaangamizwa.”
 
Muendzeni Mwenyezi Mlungu mkale moyo,
sedze akavamia tsi ya Iziraeli dza moho,
ndioocha Betheli
na takundakala na mutu wa kuuzimya.
Shaka hiro mwimwi munaolafya atu haki zao kpwa kusalunga shariya,
na kubera haki.
 
5:8 Ayubu 9:9; 38:31Muendzeni iye ariyetengeza Chirimira na Rambo
iye ahendaye chilungulungu cha jiza chikakala ligundzu,
na kuhenda mutsi kukala usiku
iye aihaye madzi ga bahari,
akagamwaga tsi kavu,
dzinare ni Mwenyezi Mlungu.
Iye aangamizaye enye mkpwotse gafula,
na kubomola ngome zao.
 
10 Mwimwi nkummena aamuli aaminifu mo kotini,* 5:10 Chieburania, malau kala nkusikizwa maryangoni.
na nkutsukirirwa mashaidi agombao kpweli.
11 Phahi kpwa sababu mkuonera achiya,
na kuatoza kodi za mtsere,
mwimwi mkadzenga nyumba za mawe ga kutsonga,
ela tamundazisagala,
mwaphanda minda minono ya mizabibu,
ela tamundanwa uchiwe.
12 Mana namanya vyo makosa genu garivyo manji,
na vyo dambi zenu zirivyo kulu,
mwimwi munaonera atu a haki na kuhala hongo,
na kuzuwiya agayi asiphahe haki zao mo kotini.
13 Kpwa hivyo enye busara andanyamala wakati dza uho,
kpwa kukala ni wakati mui.
 
14 Dzitahidini kuhenda garigo sawa, wala si mai
ili mphahe kukala moyo.
Chihivyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi andakala phamwenga namwi,
dza muchivyoamba.
15 Menani mai na mmendze manono
na muhakikishe haki inalungbwa mwenu makotini
mendzerepho Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi,
andaonera mbazi atu a Yusufu ariosala.
 
16 Kpwa sababu iyo, ye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, anaamba,
“Kundakala na chiriro chila muhala wa mudzi
na chila barabara aambe, ‘Maye! Maye!’
Andaiha akurima
phamwenga na arirao kpwa maripho, aririre ariofwa.
17 Mo minda yosi ya mizabibu mundakala na chiriro,
mana nindatsupira kahi-kahi yenu nkutiyeni adabu,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
Siku ya Mwenyezi Mlungu
18 Shauri yenu mwimwi muazao siku ambayo Mwenyezi Mlungu andaamula mataifa!
Kpwa utu wani munaaza siku ya Mwenyezi Mlungu?
Siku iyo indakala ya jiza si ya mwanga.
19 Ni dza mutu achimbiraye simba,
akakutana na dubu.
Ama mutu ainjiraye nyumbani akajejemeza mkpwonowe ukutani,
na akaondzwa ni nyoka.
20 Yo siku ya Mwenyezi Mlungu indakala ya jiza, si ya mwanga,
indakala ya chilungulungu cha jiza bila ya mwanga wowosi.
 
21  5:21–22 Isaya 1:11–14“Mimi Mwenyezi Mlungu namena na kubera zo sikukuu zenu,
na sifwahirwa ni mikutano yenu.
22 Dzagbwe mukunilavira sadaka zenu za kuocha na za mtsere,
mimi sindazikubali
na sadaka zenu za amani za nyama a kunona
sindazilola bii.
23 Niusirani kululu za mawira genu
sindaphundza sauti za ngephephe zenu.
24 Ela uamuli wa haki ujere dza madzi,
na haki dza muho usiouma.
 
25  5:25–27 Mahendo 7:42–43“Dze, mwanilavira sadaka za kuochwa na sadaka zanjina, yo miaka mirongo mine mriphokala ko jangbwani, mwi atu a nyumba ya Iziraeli? 26 Ela mkahala vizuka vyenu murivyodzitengezera enye, yani Sakuthi mfalume wenu, na Kiuni, mlungu wenu wa nyenyezi. 27 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu, ambaye dzinare ni Mlungu wa majeshi anaamba, ‘Ndakutsamizani kpwa lazima nkuphirikeni kpwatu kure, kutsupa Damasikasi.’ ”

5:8 5:8 Ayubu 9:9; 38:31

*5:10 5:10 Chieburania, malau kala nkusikizwa maryangoni.

5:21 5:21–22 Isaya 1:11–14

5:25 5:25–27 Mahendo 7:42–43