2
Ndoso ya mfalume Nebukadineza
Mwaka wa phiri wa utawalawe, Nebukadineza waloha ndoso yomuhenda ayugike mwakpwe moyoni hadi achikosa usingizi. Ndipho ye mfalume achilagiza aganga, apigi a mburuga, atsai na enye ikima a Kalidayo edze amuambire yo ndoso ariyoiloha. Nao akpwedzaima mbere. Ndipho mfalume achiaambira, “Mimi nkaloha ndoso nayo ikahenda moyo wangu uyugike. Nami nalonda nimanye manaye.” Nao achimjibu ye mfalume kpwa luga ya Chiaramu achimuamba, “Ee mfalume, ishi hata kare na kare! Huambire swiswi atumishio yo ndoso, naswi hukuambire manaye.” Mfalume achiaambira, “Nikaamua hivi; ni muniambire yo ndoso yenye na mniambire manaye. Musiphohenda hivyo, vilungo vyenu vindakatwa-katwa na nyumba zenu zibomolwe. Ela muchinisemurira yo ndoso na kuniambira manaye, nindakuphani zawadi na ishima kulu. Phahi nisemurirani yo ndoso na muniambire manaye.” Nao achijibu kano ya phiri achiamba, “Ee mfalume, huambire yo ndoso swiswi atumishio naswi hundakuambira manaye.” Mfalume achiajibu achiamba, “Namanya kamare kukala mnalonda kuangamiza wakati kpwa kukala mnamanya vyo nchivyogomba tavindagaluka. Ichikala tamundaniambira yo ndoso, adabu yenu ni mwenga. Mkapanga njama munichenge na kuniambira maneno mai mchikuluphira kukala ndagaluza maazo. Kpwa hivyo niambirani yo ndoso nami ndamanya kukala munaweza kuniambira manaye.” 10 Nyo enye ikima a Kalidayo achimuamba mfalume, “Phapha duniani taphana mutu awezaye kukutimizira ulondago. Taphana mfalume ariyeuza aganga au apigi a mburuga au enye ikima a Kalidayo utu dza uhu, hata akale ni mkpwulu na mwenye nguvu chiasi gani. 11 Utu uulondao uwe mfalume ni mgumu, taphana mutu awezaye kukufwenurira isiphokala yo milungu, nayo taisagala na atu.”
12 Gaga gamtsukiza sana mfalume, achilagiza enye ikima osi a Babeli aolagbwe. 13 Phahi ro lagizo ra kuolaga nyo enye ikima richitangazwa. Na achihuma atu akamuendze Danieli na asenae ili aaolage. 14 Danieli kpwa makini na busara waphiya kpwa Arioko mkpwulu wa arindzi a mfalume ambaye kala akatuluka kpwendaolaga enye ikima a Babeli. 15 Achimuuza Arioko, “Mbona ro lagizo ra mfalume ni kali namuna hiyo?” Arioko achimsemurira Danieli garigohendeka. 16 Phahi Danieli wainjira kpwa mfalume achendamvoya amuphe wakati ili aweze kumuambira mana ya yo ndoso.
17 Ndipho Danieli achiphiya kpwakpwe nyumbani achendaambira asenae, yani Hanania, Mishaeli na Azaria, 18 achiaambira avoye Mlungu wa mlunguni aaonere mbazi kuhusu siri ya yo ndoso ili asiolagbwe phamwenga na enye ikima anjina a Babeli. 19 Ndipho Danieli achifwenurirwa mana ya yo ndoso usiku kpwenye maono. Naye achimshukuru Mlungu wa mlunguni 20 achiamba,
“Naritogolwe dzina ra Mlungu hata kare na kare,
mana ikima na uwezo ni wakpwe.
21 Iye agaluzaye wakati na minga,
ndiye ausaye na kutawaza afalume,
ndiye aphaye ikima atu a ikima
na ndiye aaphaye marifwa aho ario na marifwa.
22 Iye nkufwenula mambo ga ndani garigofwitsika,
iye anamanya garigo jizani,
chisha ko kpwakpwe ndiko kukalako mwanga.
23 Nakushukuru na kukutogola uwe Mlungu wa akare angu,
mana ukanipha ikima na mkpwotse,
nawe ukanionyesa hurichokuvoya,
mana ukahumanyisa gara mfalume alondago.”
24 Kpwa hivyo Danieli waphiya kpwa Arioko, ariyekala akatsambulwa ni mfalume aolage enye ikima a Babeli achimuamba, “Usiaolage nyo enye ikima. Niphirika kpwa mfalume nami ndamuambira mana ya yo ndosoye.”
25 Arioko achihenda wangbwi wa kumphirika Danieli kpwa mfalume achendamuamba, “Nikaphaha mutu kahi ya atu ariotsamizwa kpwa lazima kula Juda ambaye anaweza kukuambira mana ya yo ndosoyo.” 26 Ye mfalume achimuamba Danieli ambaye dzina ranjina kala ni Beliteshaza, “Dze, unaweza ukanisemurira yo ndoso nriyoloha na ukaniambira manaye?” 27 Danieli wamjibu ye mfalume achimuamba, “Taphana mutu wa ikima, mpigi wa mburuga, mganga wala mwenye ujuzi wa nyenyezi awezaye kukuambira uwe mfalume ndoso iyo na manaye. 28 Ela kuna Mlungu ko mlunguni ambaye nkuika wazi siri, naye akammanyisa mfalume Nebukadineza mambo ndigohendeka siku zedzazo. Vivi ndakuambira ndosoyo na ruwiyayo iriyokpwedzera mwako chitswani uriphokala urere mwako chitandani. 29 Wakati uriphokala urere mwako chitandani, waloha kuhusu mambo ndigohendeka badaye. Naye Mlungu aikaye wazi siri ya ndoso wakuonyesa gara ndigohendeka. 30 Siyaikirwa wazi siri ya ndoso ihi kpwa kukala nina ikima kushinda atu osi, ela ni kpwa sababuyo uwe mfalume ili umanye mana ga yo ndosoyo na maazogo.
31 “Uwe mfalume, waloha chizuka chikulu. Chizuka hicho chenye nguvu na cha kungʼala-ngʼala sana, kala chiimire mberezo nacho kala chinatisha. 32 Chitswa cha chizuka chichi kala ni cha zahabu swafi, chifuwache na mikonoye kala ni ya feza, ndaniye na nyongaze kala ni za shaba. 33 Maguluge kala ni ga chuma, seemu ya nyayoze kala ni chuma na seemu kala ni ulongo uchioochwa. 34 Wakati uriphokala unalola, phakatwa dziwe kulu, naro tarikatirwe ni mwanadamu, naro richibanda zo nyayo za chuma na ulongo, nazo zichivundzika vipande-vipande. 35 Chisha cho chuma, nyo ulongo, shaba, feza na zahabu, vyosi vyavundzika vipande-vipande chivyamwenga, na vichikala dza wiswa wa phatu pha kuwagira wakati wa kazikazi. Phuto richedza richiuphepherusa nao tauyaonekana tsona. Ela ro dziwe kulu ro banda cho chizuka, ragaluka mwango mkpwulu na richiodzaza dunia yosi.
36 “Iyo ndiyo yo ndosoyo, nami ndakuambira manaye: 37 Ee mfalume, uwe u mfalume wa afalume uriyehewa ufalume, uwezo, nguvu na nguma ni Mlungu wa mlunguni. 38 Chisha achikuhenda utawale anadamu osi, nyama osi a tsakani na nyama osi a mapha. Uwe u cho chitswa cha zahabu. 39 Bada ya ufalumeo, kundazuka ufalume wanjina urio na uwezo mchache kuriko uhu wako, chisha kundazuka ufalume wa hahu ambao ni dza shaba ndio tawala dunia yosi. 40 Bada ya falume zizo kundazuka ufalume wa ne ndiokala na nguvu dza chuma, kpwa mana chuma nkuvundza-vundza na kusaga-saga vitu vyosi, ndipho nyo ufalume uho undavundza-vundza na kusaga-saga falume zirizotanguliya. 41 Na vyo uchivyoona, nyayoze na malage ni ga chuma na seemu ni ga ulongo, manaye ni nkukala ufalume uho undaganyika. Ela ufalume uho undakala na nguvu za chuma chiasi fulani, dza uchivyoona chuma chikatsanganywa na ulongo. 42 Seemu zanjina za ufalume zindakala na nguvu dza chuma, ela zanjina tazindakala phamwenga dza viratu ambavyo chuma tachiweza kutsanganyika na ulongo. 43 Cho chuma chichotsanganywa na ulongo ni falume ndizojeza kuungana na falume zanjina kpwa kulózana atu aho ili atiye nguvu falume zao. Ela tavindakala, mana chuma tachiweza kutsanganywa na ulongo. 44 Na wakati uho wa afalume aho Mlungu wa mlunguni andaandzisha ufalume ambao taundavundzwa, wala taundarichirwa atu anjina. Ufalume uho undavundza-vundza falume zizi zosi nao undakala ta kare na kare. 45 Dza uchivyoona dziwe rakatwa kula mwangoni, na tarikatirwe ni mkpwono wa mwanadamu naro ravundza-vundza cho chuma, shaba, ulongo, feza na yo zahabu. Mlungu mkpwulu akakuonyesa uwe mfalume gara ndigohendeka siku zedzazo. Ndoso iyo ni ya kpweli na manaye ni ya kukuluphirika.”
46 Ndipho mfalume Nebukadineza achidzibwaga chimabumabu achimupha ishima Danieli na achilagiza atu amlavire Danieli sadaka na uvumba. 47 Mfalume achimuamba Danieli, “Kpweli Mlungu wenu ni Mlungu mkpwulu kushinda milungu yosi na Bwana wa afalume, na anaweza kuika wazi siri, mana ukaweza kuika wazi siri ya ndoso ihi.” 48 Ndipho ye mfalume achimupha Danieli cheo cha dzulu na zawadi kulu-kulu, achimuhenda akale liwali wa jimbo rosi ra Babeli na mkpwulu wa enye ikima osi. 49 Danieli wamvoya mfalume aahende Shediraka, Meshaki na Abedinego kukala aimirizi a mambo gosi ga jimbo ra Babeli, ela Danieli achisala dzumbani mwa mfalume.