5
Ukuta unaandikpwa maneno
Bada ya miaka minji, mfalume Belishaza wausira sharee vilongozie elufu mwenga na achinwa uchi phamwenga nao.
Belishaza ariphokala akaandza kulewa, walagiza miyo ya zahabu na ya feza ambavyo kala ikahalwa ni ise, Nebukadineza kula nyumba ya kuvoya Mlungu ko Jerusalemu, ili ye mfalume, vilongozie, achee na anachetue akale andavinwerera uchi. Phahi areha yo miyo ya zahabu na ya feza ambavyo yahalwa kula nyumba ya kuvoya Mlungu ko Jerusalemu. Naye mfalume na vilongozie, achee na anachetue ainwerera uchi. Anwa uchi kuno anatogola milungu yotengezwa na zahabu, feza, shaba, chuma, mihi na mawe.
Gafula fumba ra mwanadamu raoneka rinaandika ukutani kpwenye nyumba ya mfalume kulolana na phatu pha kuikira taa. Mfalume piya waona ro fumba wakati kala rinaandika. Phahi mfalume waangalala na usowe uchibadilika na mavwindige gachikakama kpwa wuoga. Mfalume wakota kululu areherwe apigi a mburuga, enye ikima a Kalidayo na atu enye ujuzi wa nyenyezi. Ariphorehwa, mfalume achiambira nyo enye ikima a Babeli, “Mutu yeyesi ndiyeweza kusoma maandishi gaga na kuniambira manaye, andavwikpwa vwazi ra rangi ya zambarau na mkpwufu wa zahabu mwakpwe singoni chisha andakala mutu wa hahu kpwa cheo kahi ya ufalume.” Phahi enye ikima osi a mfalume akpwedza, ela taayaweza kusoma go maandishi wala kumuambira manaye. Ndipho mfalume Belishaza waogopha zaidi hadi usowe uchizidi kubadilika. Na vilongozie achiinjirwa ni wasiwasi.
10 Nine wa mfalume ariphosikira sauti za mfalume na vilongozie, wainjira chumba chikulu cha sharee achiamba, “Ee mfalume ishi ta kare na kare! Usiangalale wala usoo usigaluke. 11 Kahi za ufalumeo muna mutu ariye na roho ya milungu. Wakati wa sowe, ndani ya mutu iye mwaonekana mwanga, kuelewa na ikima. Sowe Nebukadineza wamuika mutu iye akale mkpwulu wa aganga, apigi a mburuga, enye ikima a Kalidayo na atu ario na ujuzi wa nyenyezi, 12 kpwa kukala nkuhenda mamboge vinono sana, ana marifwa na ujuzi wa kutafasiri ndoso, kuvugula mafumbo na kutatuwa matatizo. Mutu iye ni Danieli, ambaye mfalume wamuiha Beliteshaza. Sambi naaihwe naye andakuambira manaye.”
13 Phahi Danieli warehwa mbere za mfalume. Ye mfalume achimuamba, “We ndiwe Danieli, mmwenga wa atu ariotsamizwa kpwa lazima na kurehwa ni baba kula Juda? 14 Nikasikira kukala una roho ya milungu, na kukala una mwanga, kuelewa na ikima. 15 Phahi nyo enye ikima na aganga akarehwa mbere zangu asome higa maandishi aniambire manaye, ela akashindwa. 16 Mimi nkasikira kukala unaweza kulavya mana na kuika wazi siri ya ndoso. Phahi ichikala unaweza kusoma na kuniambira manaye, undavwikpwa vwazi ra rangi ya zambarau na mkpwufu wa zahabu mwako singoni, nawe undakala wa hahu kpwa cheo kpwenye ufalume uhu.”
17 Ndipho Danieli achimjibu ye mfalume achiamba, “Unaweza kusala nazo mwenye zo zawadi, au umuphe mutu wanjina, ela mino ndakusomera go maandishi na nikuambire manaye. 18 Ee mfalume, Mlungu mkpwulu wamupha sowe Nebukadineza ufalume, ukulu, nguma na utukufu. 19 Kpwa sababu ya ukulu ariomupha, atu a chila taifa na chila kabila akakama na kuogopha. Waolaga yeyesi ariyemendza kumuolaga na kuricha moyo mutu ariyemendza kumricha moyo. Wakpweza cheo mutu yelonda kumukpweza cheo na kutsereza cheo yeyesi ariyelonda. 20 Ela ariphoandza kudziunula na kukala na roho ngumu, wauswa pho chihini, chihiche cha utawala na ngumaye ichiuswa. 21 Wazolwa achiphirikpwa kure na anadamu, achiliye ichihendwa dza ya nyama na achiishi phamwenga na maforo. Warya nyasi dza ngʼombe na mwiriwe uchilwama na manena hadi ariphomanya kukala Mlungu Ariye Dzulu Zaidi anatawala falume za anadamu naye nkumupha ufalume yeyesi amlondaye. 22 Ela uwe mwanawe Belishaza kuyagbwa maguluni dzagbwe wamanya mambo gaga gosi. 23 Ela ukadziunula chinyume na Mwenyezi Mlungu wa mlunguni nawe ukareherwa miyo ya nyumba ya kuvoya Mlungu, chisha uwe, vilongozio, acheo na anachetuo mkainwerera uchi. Mukatogola milungu ya feza na zahabu, ya shaba, chuma na mawe, milungu isiyoona, kusikira wala kumanya. Ela ye Mlungu ambaye kuphuma kpwenu na njira zenu zi mwakpwe mkpwononi, tamukamuishimu. 24 Ndiyo mana Mlungu akahuma mkpwono uandike maandishi gaga.
25 “Maandishi genye ni: MENE, MENE, TEKELI, NA PERESI. 26 Mana ya maandishi ni hino: MENE, Mlungu akaolanga siku za utawalao na kuzikomesa. 27 TEKELI, ukapimwa mizanini na ukaonekana ni mphepheya. 28 PERESI, utawalao ukaganywa nao ukahewa Amedi na Apashia.”
29 Phahi Belishaza achilagiza Danieli avwikpwe vwazi ra rangi ya zambarau na mkpwufu wa zahabu mwakpwe singoni, chisha achitangazwa kukala iye ni mutu wa hahu kpwa cheo kpwenye utawala.
30 Usiku uho Belishaza, mfalume wa Kalidayo achiolagbwa. 31 Naye Dario, Mmedi achihala nyo ufalume, naye kala ana miaka mirongo sita na miiri.