27
Phatu pha kulavira sadaka
hiko mwango Ebali
Phahi, Musa phamwenga na atumia a Iziraeli aambira atu hivi, “Gbwirani amuri zosi ninazokuphani rero. 27:2 Joshuwa 8:30–32Siku iyo mndiphovuka muho Joridani na kuinjira tsi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, anakuphani, mundaika mawe makulu na kugapiga palasta. Dzuluye mundaandika maneno gosi ga shariya hino, mndiphoinjira kpwenye tsi hira tsi yenye rutuba, ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akare enu, wakulagani. Ndiphokala mkavuka muho Joridani, mundaika mawe higo dzulu ya mwango Ebali na mgapige palasta kama ninavyokuamuruni hivi rero. 27:5 Kutsama 20:25Mundamdzengera Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, phatu pha kulavira sadaka kuhumira mawe ambago tagayatsongbwa na chifwaya cha chuma. Mdzengereni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, phatu pha kulavira sadaka kuhumira mawe ambago tagayatsongbwa. Dzulu ya phatu hipho pha kulavira sadaka mundamlavira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, sadaka za kuochwa. Lavyani sadaka za amani, mzirye phapho hipho na muhererwe mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. Chisha muandike maneno gosi ga shariya hino kpwenye mawe higo na maandishi gasomekago kpwa urahisi.”
Chisha, Musa phamwenga na Alawi ambao ni alavyadzi-sadaka achiambira atu osi a Iziraeli, “Nyamalani mniphundze mwi atu a Iziraeli. Rero hino mwimwi mukakala atu a Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. 10 Kpwa hivyo phundzani sauti ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na mlunge amurize na malagizoge ambago ninakuamuruni hivi rero.”
Lana ya kusasikira
11 Siku iyo Musa achialagiza atu achiamba, 12  27:12 Kumbukumbu 11:29; Joshuwa 8:33–35“Ndiphovuka muho Joridani, mbari hizi zindaima dzulu ya mwango Gerizimu wakati baraka zinatangazirwa nyo atu, Simioni, Lawi, Juda, Isakari, Yusufu na Benjamini. 13 Na mbari hizi zindaima dzulu ya mwango Ebali wakati lana zinatangazirwa nyo atu, Rubini, Gadi, Asheri, Zabuloni, Dani na Nafutali. 14 Nao Alawi andatangazira atu osi a Iziraeli kpwa sauti kulu aambe.
15  27:15 Kutsama 20:4; 34:17; Alawi 19:4; 26:1; Kumbukumbu 4:15–18; 5:8“ ‘Naalaniwe mutu yeyesi ndiyetengeza chizuka cha kutsonga au cha chuma cha kuyayusha na achiabudu. Chizuka ni chitu cha kutsukiza mbere ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, mana ni chitu ambacho chatengezwa na mikono ya mwanadamu.’ Na atu osi andajibu aambe, ‘Amina!’
16  27:16 Kutsama 20:12; Kumbukumbu 5:16“ ‘Naalaniwe mutu yeyesi ndiyebera ise au nine.’ Na atu osi andajibu aambe, ‘Amina!’
17  27:17 Kumbukumbu 19:14“ ‘Naalaniwe mutu yeyesi ndiyesengeza mphaka wa jiraniwe.’ Na atu osi andajibu aambe, ‘Amina!’
18  27:18 Alawi 19:14“ ‘Naalaniwe mutu yeyesi ndiyemuhenda chipofu aangamike njira.’ Na atu osi andajibu aambe, ‘Amina!’
19  27:19 Kutsama 22:21; 23:9; Alawi 19:33–34; Kumbukumbu 24:17–18“ ‘Naalaniwe mutu yeyesi ndiyelafya mjeni, mwanachiya au gungu hakiye.’ Na atu osi andajibu aambe, ‘Amina!’
20  27:20 Alawi 18:8; 20:11; Kumbukumbu 22:30“ ‘Naalaniwe mlume ndiyelala mkpwaza ise, mana akamvundzira ise ishima.’ Na atu osi andajibu aambe, ‘Amina!’
21  27:21 Kutsama 22:19; Alawi 18:23; 20:15“ ‘Naalaniwe mutu yeyesi ndiyelala nyama yeyesi.’ Na atu osi andajibu aambe, ‘Amina!’
22  27:22 Alawi 18:9; 20:17“ ‘Naalaniwe mutu yeyesi ndiyelala mwanáo mchetu akale ni mwanáo mwana baba au mwana mayo.’ Na atu osi andajibu aambe, ‘Amina!’
23  27:23 Alawi 18:17; 20:14“ ‘Naalaniwe mutu yeyesi ndiyelala mtsedzawe.’ Na atu osi andajibu aambe, ‘Amina!’
24 “ ‘Naalaniwe mutu yeyesi ndiyeolaga jiraniwe chisiri.’ Na atu osi andaamba, ‘Amina!’
25 “ ‘Naalaniwe mutu yeyesi ndiyephokera hongo ili aolage mutu asiyekala na kosa.’ Na atu osi andaamba, ‘Amina!’
26  27:26 Agalatia 3:10“ ‘Naalaniwe mutu yeyesi ambaye kandakubali maneno higa ga shariya na kugalunga.’ Na atu osi andaamba, ‘Amina!’ ”

27:2 27:2 Joshuwa 8:30–32

27:5 27:5 Kutsama 20:25

27:12 27:12 Kumbukumbu 11:29; Joshuwa 8:33–35

27:15 27:15 Kutsama 20:4; 34:17; Alawi 19:4; 26:1; Kumbukumbu 4:15–18; 5:8

27:16 27:16 Kutsama 20:12; Kumbukumbu 5:16

27:17 27:17 Kumbukumbu 19:14

27:18 27:18 Alawi 19:14

27:19 27:19 Kutsama 22:21; 23:9; Alawi 19:33–34; Kumbukumbu 24:17–18

27:20 27:20 Alawi 18:8; 20:11; Kumbukumbu 22:30

27:21 27:21 Kutsama 22:19; Alawi 18:23; 20:15

27:22 27:22 Alawi 18:9; 20:17

27:23 27:23 Alawi 18:17; 20:14

27:26 27:26 Agalatia 3:10