2
Hunaokolwa ni mbazi za Mlungu
2:1 Akolosai 2:13Hipho kare kala mkafwa chiroho kpwa sababu ya dambi zenu na kumpinga Mlungu. Wakati hinyo, mwalunga mambo mai ga dunia na kumuogopha Shetani. Naye ndiye atawalaye pepho na atu asiomuogopha Mlungu. Swiswi hosi piya hwaishi dza vivyo aho. Hwalunga tamaa zehu za dambi na nia za chibinadamu. Naswi kala hunagodzwa ni adabu kali ya Mlungu dza aho.
Ela Mlungu ana mbazi nyinji. Na kpwa sababu ya kuhumendza sana, wahupha uzima dza viratu Jesu arivyofufulwa. Wahenda hivyo wakati kala hukafwa chiroho kpwa makosa gehu. Phahi, wahuhenda hukale moyo tsona phamwenga na Masihi. Phahi hwaokolwa ni mbazi na mendzwa ya Mlungu. Kpwa kuunganishwa na Jesu Muokoli, hwafufulwa na kuikpwa phamwenga naye hiko dzulu mlunguni. Mlungu wahenda mambo higo gosi ili utajiriwe wa ajabu na mbazize zisizo chipimo zionekane hata kare na kare. Naye wahuonera mbazi kpwa sababu ya gara hurigohenderwa ni Jesu Muokoli. Mwaokolwa ni mbazi na mendzwa ya Mlungu tu mriphomkuluphira Jesu. Na hinyo wokofu si kazi yenu, ela ni zawadi ya bure kula kpwa Mlungu. Mana tamyahewa tuzo kpwa kazi nono, kpwa hivyo sedze mkahenda ngulu. 10 Mlungu wahuumba hivi hurivyo sambi. Achihuunganisha na Masihi Jesu, ili huhende mahendo manono ambago wahupangira chimbere hugahende.
Atu osi amukuluphirao Jesu
ni amwenga
11 Phahi mwimwi ambao tamyavyalwa Ayahudi, dzimanyeni murivyo. Mnamanya kala Ayahudi ana ngulu kpwa sababu ya kutiywa tsatsani kuonyesa kala ni atu muhimu a Mlungu. Nao anakuberani mwimwi msiokala Ayahudi kpwa sababu tamuna dalili yoyosi kuonyesa kala mu atu a Mlungu. Ela hiko kutiywa tsatsani ni kazi ihendwayo ni anadamu bahi. * 2:11 Kutiywa tsatsani kala ni dalili ya chimwiri kuonyesa ahadi ya Mlungu na atue. (Soma chitabu cha Mwandzo sura ya 17.) 12 Wakati na hinyo kala tammanya Jesu Masihi ni ani. Mwakala kama ajeni mana kala tamuna fungu ra manono ga atu a Mlungu, yani Aiziraeli. Aho ajaliwa ni Mlungu kulengana na ahadize, ela mwimwi kala tamumo. Tsona kala munaishi duniani bila ya kuluphiro wala kummanya Mlungu. 13 Mwakala kure na Mlungu, ela sambi kpwa sababu ya kuunganishwa na Masihi Jesu ariyefwa msalabani, mwarehwa phephi.
14 Phahi, Jesu mwenye wahurehera amani kpwa kuaunganisha Ayahudi na asiokala Ayahudi. Wahuhenda chitu chimwenga kpwa kuusa uadui uriohuhenda huzirane. 15  2:15 Akolosai 2:14Shariya za Chiyahudi zina malagizo manji, ela Jesu ariphofwa, waziusa. Chihivyo, wahuunganisha naye ili Ayahudi na asio kala Ayahudi akale kundi mwenga. Wahurehera amani 16  2:16 Akolosai 1:20na kuusa uadui ariphofwa msalabani. Chisha achihuuyizira uhusiano mnono na Mlungu. 17  2:17 Isaya 57:19Wakpwedzatangaza ujumbe wa kureha amani kpwenu mwimwi ambao kala mukure na Mlungu na hinyo ambao kala a phephi naye. 18 Mana gara hurigohenderwa ni Jesu, ganahenda Ayahudi na atu asiokala Ayahudi aweze kufika kpwa Baba kpwa msada wa iye Roho mmwenga.
19 Phahi, mwimwi atu msio kala Ayahudi simwi ajeni tsona. Ela mu ana a Mlungu na enyezi phamwenga na atu a Mlungu. 20 Hu dza mawe gadzengerwago dzengo dziphya ni mitume na manabii. Na hiro dzengo rinadzengbwa dzulu ya dziwe kulu ra msingi, ambaro ni Masihi Jesu mwenye. 21 Tsona ndiye azuwiyaye dzengo zima na kurihenda rikamilike. Anarihenda rikale phatu phatakatifu photengbwa kuvoya Mlungu. 22 Phahi, kpwa sababu ya kuunganishwa na Bwana Jesu, mwi atu msio kala Ayahudi, mu seemu ya dzengo ra chiroho risagalaro Mlungu.

2:1 2:1 Akolosai 2:13

*2:11 2:11 Kutiywa tsatsani kala ni dalili ya chimwiri kuonyesa ahadi ya Mlungu na atue. (Soma chitabu cha Mwandzo sura ya 17.)

2:15 2:15 Akolosai 2:14

2:16 2:16 Akolosai 1:20

2:17 2:17 Isaya 57:19