7
Chisha Mwenyezi Mlungu achimuamba Musa, “Sikiza, uwe ndakuhenda ukale dza Mlungu kpwa Farao na mwenenu Aruni andakala nabiio. Undakala uchimuambira nduguyo Aruni gosi ndigokulagiza, naye andamuambira Farao kukala aarichire ana a Iziraeli auke kpwenye tsiiye. 7:3 Mahendo 7:36Ela nindamtiya Farao moyo mufu, na hata dzagbwe nindazidisha vilinje vyangu na vituko ko tsi ya Misiri, ela Farao kandakuphundza. Chisha nindagolosa mkpwono wangu chinyume cha Misiri na nituluze atu angu Aiziraeli madiba-madiba kula tsi ya Misiri, na niatiye adabu Amisiri kpwa uwezo wangu mkpwulu wa kuangalaza. Nao Amisiri andamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu hipho ndiphoaonyesa uwezo wangu na kuatuluza Aiziraeli kula kahi yao.” Musa na Aruni ahenda vyo arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu. Wakati uho ariphogomba na Farao, Musa wakala ana miaka mirongo minane na Aruni wakala ana miaka mirongo minane na mihahu.
Ndata ya Aruni inagaluka nyoka
Phahi Mwenyezi Mlungu wagomba na Musa na Aruni achiamba, “Farao achendamuamba muhende vilinje ili ahakikishe, muambe Aruni abwage ndataye mbere za farao, nayo indagaluka nyoka.” 10 Phahi Musa na Aruni aphiya kpwa Farao na achendahenda dza arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu. Aruni wabwaga ndataye mbere za Farao na atumishie, nayo ichigaluka nyoka. 11 Farao ariphoona vivyo, waiha atu enye ikima, atsai na aganga a Misiri, nao achedzahenda dza vivyo kpwa kuhumira uganga wao. 12 Chila mmwenga wabwaga ndataye na ichigaluka nyoka. Ela yo ndata ya Aruni ichimiza zo ndata zao. 13 Hata vivyo, moyo wa Farao wazidi kukala mufu, kayaphundza dza Mwenyezi Mlungu arivyokala akaatanguliya kuambira.
Shaka ra Kpwandza:
Madzi ganagaluka Mlatso
14 Chisha, Mwenyezi Mlungu wamuamba Musa, “Farao ana moyo mufu, kamendze kuarichira atu angu auke. 15 Phahi, phiya ukakutane na Farao ligundzu achikala anaphiya muhoni, phiya ukamgodzere kanda-kanda ya muho wa Naili kuno ukagbwiririra yo ndata iriyogaluka nyoka. 16 Nawe undamuamba, ‘Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Aeburania wanihuma nedze nikuambire kukala waarichire atue auke, ili akamuabudu ko jangbwani, ela uwe kudzangbwesikira hadi rero. 17  7:17 Maono 16:4Phahi Mwenyezi Mlungu anaamba kukala kpwa sababu iyo, undamanya kukala iye ndiye Mwenyezi Mlungu. Lola, nindapiga madzi ga muho wa Naili na hino ndata nchiyogbwiririra, nago madzi gandagaluka mlatso. 18 Nyo ngʼonda ario mumo muhoni andafwa na higo madzi gandanuka lovu hata Amisiri ashindwe kuganwa.’ ”
19 Mwenyezi Mlungu wamuamba Musa, “Muambire Aruni ahale ndataye aolohe madzi ga Misiri, yani madzi ga myuho, vidzuho, maziya na mitsara yao yosi ili gagaluke milatso. Tsi ndzima indakala na milatso, hata madzi garigo ndani ya miyo ya mbao na ya mawe.” 20 Musa na Aruni ahenda vyo arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu. Aruni wahala ndataye mbere za Farao na atumishie, na achipiga madzi ga muho wa Naili, na madzi gosi gachigaluka milatso. 21 Ngʼonda a muho wa Naili afwa, na madzi gachikala gananuka lovu hata Amisiri achikala taaweza kuganwa. Madzi gachigaluka milatso chila phatu kuko tsi ya Misiri. 22 Ela nyo atsai a Misiri nao achihenda dza vyo vya Musa na Aruni kpwa kuhumira utsai wao. Phahi moyo wa Farao wazidi kukala mufu, naye kayakubali ga Musa na Aruni, dza vivyo arivyogomba Mwenyezi Mlungu.
23 Farao wauya kpwakpwe kaya, dzumba ra chifalume, wala kayagatiya manani higo garigohendeka. 24 Amisiri atsimba kanda-kanda ya muho wa Naili ili aphahe madzi ga kunwa, mana madzi ga muho wa Naili kala taganweka.
25 Zatsapa siku sabaa bada siku Mwenyezi Mlungu ariphogaluza madzi ga Naili kukala mlatso.

7:3 7:3 Mahendo 7:36

7:17 7:17 Maono 16:4