48
Mbari zinaganyirwa tsi
“Higa ndigo madzina ga zo mbari: Kuandzira mphaka wa vurini, kanda-kanda ya njira ya Hethiloni hadi phatu pha kumenyera Hamathi kpwenderera hadi Hasari-Enani (muphakani mwa seemu ya Damasikasi na seemu ya Hamathi). Hinyu ndio mphaka wa mtalo wa Dani kula mlairo wa dzuwa hadi mtswerero wa dzuwa. Mtalo wa mbari ya Asheri, undaphakana na mtalo wa Dani kula uphande wa mlairo wa dzuwa hadi mtswerero wa dzuwa. Mtalo wa tsi ya Nafutali undakala uphande wa mwakani mwa tsi ya Asheri, ambayo indaenderera kula mlairo wa dzuwa hadi mtswerero wa dzuwa. Mtalo wa Manase undaandzira mphaka wa Nafutali, kula uphande wa mlairo wa dzuwa hadi uphande wa mtswerero wa dzuwa. Na mtalo wa Efuraimu undakala kula mphaka na Manase kpwa uphande wa mlairo wa dzuwa hadi uphande wa mtswerero wa dzuwa. Kuphakana na mtalo wa Efuraimu kula uphande wa mlairo wa dzuwa hadi mtswerero wa dzuwa undakala mtalo wa Rubini. Kuphakana na mtalo wa Rubini, kula uphande wa mlairo wa dzuwa hadi mtswerero wa dzuwa undakala mtalo wa Juda.
“Kuphakana na mtalo wa Juda kula uphande wa mlairo wa dzuwa hadi mtswerero wa dzuwa, indakala seemu ambayo mundaitenga. Seemu iyo indakala na upana wa mita elufu kumi na mbiri na magana matsano, na urewe undakala sawa-sawa na mtalo mmwenga wa yo mitalo yoganyirwa mbari kula uphande wa mlairo wa dzuwa hadi uphande wa mtswerero wa dzuwa. Yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu indakala kahi-kahize. Yo seemu ndiyomtengera Mwenyezi Mlungu urewe undakala mita elufu kumi na mbiri na magana matsano na upana wa mita elufu kumi. 10 Ihi indakala seemu takatifu kpwa ajili ya alavyadzi-sadaka, nayo indakala na ure wa mita elufu kumi na mbiri na magana matsano uphande wa vurini, upana wa mita elufu tsano uphande wa mtswerero wa dzuwa, upana wa mita elufu tsano uphande wa mlairo wa dzuwa na ure wa mita elufu kumi na mbiri na magana matsano uphande wa mwakani, kahi-kahize phandakala phatu phatakatifu pha Mwenyezi Mlungu. 11 Seemu ihi indakala ya alavyadzi-sadaka ariotengbwa, atu a chivyazi cha Sadoki. Aho anihumikira kpwa uaminifu na taayaphiya kure nami dza Alawi anjina arivyohenda wakati Aiziraeli ariphohenda dambi. 12 Phahi seemu iyo indakala yao dza mtalo wao malumu kula seemu takatifu ya yo tsi, indakala seemu takatifu zaidi iphakanayo na seemu ya Alawi. 13 Na kuelekezana na seemu ya alavyadzi-sadaka, Alawi andahewa seemu iriyo na ure wa mita elufu kumi na mbiri na magana matsano na upana wa mita elufu tsano. Jumula ya ure wosi undakala mita elufu kumi na mbiri na magana matsano na upanawe wa mita elufu kumi. 14 Taandaguza seemu yoyosi au kuikakaniza. Ihi ndiyo seemu nono zaidi kahi ya yo tsi ni isihewe atu anjina, mana ni seemu takatifu ya Mwenyezi Mlungu.
15 “Seemu ndiyosala ya upana wa mita elufu mbiri na magana matsano na ure wa mita elufu kumi na mbiri na magana matsano indakala ni ya mahumizi ga kawaida ga mudzi, ga nyumba na phatu pha kurisa na kahi-kahiye kundakala ni mudzi. 16 Na hivi ndivyo ndivyokala vipimovye: Uphande wa vurini indakala mita elufu mbiri na magana mairi na mirongo mitsano, uphande wa mwakani mita elufu mbiri magana matsano na mirongo mitsano, uphande wa mlairo wa dzuwa mita elufu mbiri na magana matsano na mirongo mitsano na uphande wa mtswerero wa dzuwa piya mita elufu mbiri magana mairi na mirongo mitsano. 17 Nao mudzi undakala na seemu ya kurisa ambayo kpwa uphande wa vurini indakala mita gana mwenga na mirongo miiri na tsano na uphande wa mwakani mita gana mwenga na mirongo miiri na tsano, uphande wa mlairo wa dzuwa mita gana mwenga mirongo miiri na tsano na uphande wa mtswerero wa dzuwa mita magana mairi na mirongo miiri na tsano. 18 Ure usereo undalunga-lunga mphaka wa seemu takatifu nao undakala mita elufu tsano uphande wa mlairo wa dzuwa na mita elufu tsano uphande wa mtswerero wa dzuwa. Na mavunoge gandakala chakurya cha atu ahendao kazi mumo mudzini. 19 Na nyo ahendao kazi mo mudzini kula mbari zosi za Iziraeli, andarima yo tsi. 20 Seemu yosi mundiyoitenga indakala na ure na upana wa mita elufu kumi na mbiri na magana matsano, yani seemu takatifu phamwenga na mali ya mudzi.
21 “Phatu phaserepho uphande hinyu na uphande hinyu pha yo seemu takatifu na yo seemu ya mudzi phandakala pha ye mkpwulu wa Iziraeli. Chila seemu indakala na upana wa mita elufu kumi na mbiri na magana matsano na kuphiya hadi mphaka wa uphande wa mlairo wa dzuwa na mphaka wa uphande wa mtswerero wa dzuwa wa Iziraeli. Nayo seemu takatifu na nyumba ya kuvoya Mlungu indakala kahi-kahi. 22 Seemu ya Alawi na seemu ya mudzi zindakala kahi-kahi ya seemu ya ye mkpwulu. Yo seemu ya mkpwulu indakala kahi-kahi ya mtalo wa Juda na mtalo wa Benjamini.
23 “Kuhusu mbari ziserezo: Uphande wa mwakani wa yo seemu malumu indakala mtalo wa Benjamini, kula mlairo wa dzuwa hadi mtswerero wa dzuwa. 24 Tsona kugbwirana na mtalo wa Benjamini kula uphande wa mlairo wa dzuwa hadi uphande wa mtswerero wa dzuwa, undakala mtalo wa Simioni. 25 Kugbwirana na mtalo wa Simioni kula uphande wa mlairo wa dzuwa hadi mtswerero wa dzuwa, undakala mtalo wa Isakari. 26 Kugbwirana na mtalo wa Isakari kula mlairo wa dzuwa hadi mtswerero wa dzuwa, undakala mtalo wa Zabuloni. 27 Kugbwirana na mtalo wa Zabuloni kula mlairo wa dzuwa hadi mtswerero wa dzuwa, undakala mtalo wa Gadi. 28 Na mphaka wa Gadi kpwa uphande wa mwakani undakala kula Tamari hadi madzi ga Meriba-Kadeshi, kula hipho mphaka undaenderera kulunga-lunga chidzuho cha Misiri hadi Bahari Kulu. 29 Iyo ndiyo tsi ndiyoganyira mbari za Iziraeli kukala urisi wao na iyo ndiyo mitalo yao,” Mwenyezi Mlungu anaamba.
30  48:30 Maono 21:12–13“Hizi ndizo seemu za kutulukira mo mudzini: Kuandzira uphande wa vurini ambao ni mita elufu mbiri magana mairi na mirongo mitsano, 31 maryango ga midzi gandahewa madzina ga mbari za Iziraeli. Maryango ga uphande wa vurini gandakala ryango ra Rubini, ra Juda na ra Lawi. 32 Uphande wa mlairo wa dzuwa, ambao ni ukale mita elufu mbiri na magana mairi na mirongo mitsano, phandakala na maryango mahahu: ryango ra Yusufu, ra Benjamini na ra Dani. 33 Uphande wa mwakani ambao ni ukale mita elufu mbiri na magana mairi na mirongo mitsano, undakala na maryango mahahu: ryango ra Simioni, ra Isakari na ra Zabuloni. 34 Uphande wa mtswerero wa dzuwa ambao ni mita elufu mbiri na magana mairi na mirongo mitsano, undakala na maryango mahahu: ryango ra Gadi, ra Asheri na ra Nafutali. 35 Ure wosi kuzunguluka undakala ni mita elufu tisiya. Na nyo mudzi kula wakati uho undaihwa: Mwenyezi Mlungu a phapho.”

48:30 48:30 Maono 21:12–13