3
Phatu pha kulavira sadaka
phanadzengbwa luphya
Mwezi wa sabaa wa Chiyahudi* 3:1 Mwezi wa sabaa wa Chiyahudi ni sawa na kahi-kahi ya mwezi wa tisiya hadi kahi-kahi ya mwezi wa kumi wa kalenda ya kawaida. uriphofika, Aiziraeli kala akamala kusagala na kuhurira mwao midzini. Phahi atu achikusanyika phamwenga hiko Jerusalemu. 3:2 Kutsama 27:1Ndipho Jeshuwa mwana wa Jozadaki achiunuka phamwenga na alavyadzi-sadaka ayae, Zerubabeli mwana wa Shealitieli na nduguze achidzenga luphya phatu pha kulavira sadaka Mlungu wa Iziraeli, ili amlavire sadaka za kuochwa dza irivyoandikpwa katika shariya ya Musa, mutu wa Mlungu. 3:3 Isabu 28:1–8Dzagbwe hara mateka ariouya kala anaogopha atu ariokala anasagala tsi hiyo, adzenga phatu pha kulavira sadaka pho phatuphe pha mwandzo. Nao achimlavira Mwenyezi Mlungu sadaka za kuochwa chila siku, ligundzu na dziloni. 3:4 Isabu 29:12–38Nyo atu asherekeya Sikukuu ya Vibanda dza irivyolagizwa, achikala analavya sadaka za kuochwa sawa-sawa na isabu iriyolondwa chila siku ya sharee. 3:5 Isabu 28:11—29:39Bada ya vivyo, achienderera kulavya sadaka za kuochwa za chila siku, za kulumbwa kpwa mwezi, na za sikukuu zosi ambazo Mwenyezi Mlungu kala akaziika, na piya amlavira Mwenyezi Mlungu sadaka za hiyari. Kula siku ya kpwandza ya mwezi wa sabaa aandza kumlavira Mwenyezi Mlungu sadaka za kuochwa. Ela misingi ya yo nyumba ya kuvoya Mlungu kala taidzangbweikpwa.
Nyumba ya kuvoya Mlungu
inaandza kudzengbwa luphya
Phahi aaripha pesa mafundi a mawe na mafundi a mbao ili adzenge yo nyumba ya kuvoya Mlungu. Chisha achiapha atu a Sidoni na atu a Tiro chakurya, vinwadzi na mafuha ili areherwe magogo ga mierezi kula Lebanoni hadi Jopa kpwa njira ya bahari kama arivyoruhusiwa ni Koreshi, mfalume wa Pashia.
Iriphofika mwezi wa phiri wa mwaka wa phiri hangu auye Jerusalemu kpwenye nyumba ya Mlungu wao, Zerubabeli mwana wa Shealitieli na Jeshuwa mwana wa Jozadaki phamwenga na ndugu zao anjina, alavyadzi-sadaka, Alawi na osi ariokala akauya Jerusalemu aandza yo kazi ya kudzenga. Atsambula Alawi a miaka mirongo miiri na zaidi ili aimirire yo kazi ya kudzenga luphya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Jeshuwa na anae na nduguze, Kadimieli kula chivyazi cha Juda na anae, Alawi a chivyazi cha Henadadi na ana aho agbwirana achiimirira kazi ya kudzenga yo nyumba ya kuvoya Mlungu.
10  3:10 1 Nyakati 25:1Adzengi ariphomala kuika msingi wa nyumba ya kuvoya Mwenyezi Mlungu, alavyadzi-sadaka akpwedza na tarumbeta zao kuno akavwala mavwazi gao, na Alawi, yani ana a Asafu aima na matoazi ili kumtogola Mwenyezi Mlungu sawa-sawa na vira Daudi, mfalume wa Iziraeli arivyolagiza. 11  3:11 1 Nyakati 16:34; 2 Nyakati 5:13; 7:3; Zaburi 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jeremia 33:11Achiimba kutogola na kushukuru Mwenyezi Mlungu kpwa kuamba,
“Mwenyezi Mlungu ni mnono,
mana mendzwaye kpwa Iziraeli taisika ta kare na kare.”
Nao atu osi achikota kululu kumtogola Mwenyezi Mlungu chausa ni kuikpwa msingi wa nyumba ya kuvoya Mlungu. 12 Ela anji a alavyadzi-sadaka atumia, Alawi na vilongozi a mbari arioona yo nyumba ya mwandzo arira kpwa utsungu ariphoona hinyo msingi wa yo nyumba unaikpwa, dzagbwe anjina anji apiga kululu za kuhererwa. 13 Apiga kululu sana hadi sauti zichisikirika kure, taphana mutu yeweza kutafwautisha sauti za kuhererwa na za chiriro.

*3:1 3:1 Mwezi wa sabaa wa Chiyahudi ni sawa na kahi-kahi ya mwezi wa tisiya hadi kahi-kahi ya mwezi wa kumi wa kalenda ya kawaida.

3:2 3:2 Kutsama 27:1

3:3 3:3 Isabu 28:1–8

3:4 3:4 Isabu 29:12–38

3:5 3:5 Isabu 28:11—29:39

3:10 3:10 1 Nyakati 25:1

3:11 3:11 1 Nyakati 16:34; 2 Nyakati 5:13; 7:3; Zaburi 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jeremia 33:11