6
Nyumba ya kuvoya Mlungu
inaenderera kudzengbwa
Ndipho Mfalume Dario achilavya amuri, atu achiendza katika vitabu vya kumbukumbu virivyokala kpwenye nyumba ya hazina za chifalume iriyokala hiko Babeli. Kuchiphahikana chitabu chimwenga hiko Ekibatana, mudzi wenye ngome urio jimbo ra Umedi na mo ndani muchikala mukaandikpwa hivi:
 
“Kahi za mwaka wa kpwandza wa utawalawe, Koreshi walavya amuri kukala nyumba ya kuvoya Mlungu idzengbwe luphya hiko Jerusalemu dzulu ya misingiye ya pho kare, phapho hipho ambapho atu kala nkumlavira Mlungu sadaka. Chimo nachikale mita mirongo miiri na sabaa na upanawe naukale mita mirongo miiri na sabaa. Hizo kuta nazidzengbwe hivi: mistari mihahu ya mawe makulu na dzuluye phakale na mustari mmwenga wa mihi, na garama zosi naziimirirwe ni hazina za mfalume. Alafu yo miyo ya zahabu na ya feza, iriyohalwa ni Nebukadineza kula Jerusalemu kpwenye nyumba ya kuvoya Mlungu achiireha Babeli, naiuyizwe ndani ya yo nyumba ya kuvoya Mlungu ko Jerusalemu, na chila mmwenga uikpwe phatuphe.”
 
Ndipho mfalume Dario achihuma ujumbe huno:
Phahi uwe Tatenai liwali wa jimbo ra ngʼambo ya muho Yufurati na Shethari-Bozenai na vilongozi ayawenu ario jimbo riro, dzitengeni na hipho phadzengbwapho yo nyumba ya kuvoya Mlungu. Iricheni kazi ya nyumba ya kuvoya Mlungu ienderere, musiizuwiye tsetsetse. Mricheni ye liwali wa Ayahudi na atumia a Chiyahudi aidzenge luphya yo nyumba ya kuvoya Mlungu phapho iriphokala mwandzo. Tsona nalavya amuri dzulu ya vyo ndivyoahendera nyo atumia a Chiyahudi kuhusu dzengo hiro ra nyumba ya Mlungu.
Garama zosi za maripho zilavyeni kula kpwenye hazina za mfalume, yani kodi za jimbo ra ngʼambo ya muho Yufurati bila kuchelewa, ili kazi isiime. Mundaapha nyo alavyadzi-sadaka a Jerusalemu chila chitu achilondacho kpwa ajili ya kumlavira Mlungu wa mlunguni sadaka za kuochwa, yani ndzau, maturume na ana ngʼondzi. Piya apheni mtsere, chiluma, uchi wa zabibu na mafuha chila siku bila ya kukosa, 10 ili alavye sadaka za kumuhamira Mlungu wa mlunguni tsona anivoyere uzima mimi mfalume na anangu a chilume. 11 Chisha nalavya amuri kukala ye ndiyegaluza neno hiri, boriti ya nyumbaye naituluzwe, adungbwe nayo chisha ichitwe photsi iye alewelewe phapho. Na kpwa kosa hiri nyumbaye naihendwe dzala. 12 Ye Mlungu ariyetsambula Jerusalemu ikale phatuphe phakuabudiwa, naampendule mfalume yeyesi au mutu yeyesi ndiyegaluza amuri ihi ama kubomola ihi nyumba ya kuvoya Mlungu iriyo Jerusalemu.
Mimi Dario nikagomba, amuri ihi nailungbweto.
Nyumba ya kuvoya Mlungu
inatengbwa kpwa ajili ya Mlungu
13 Kpwa sababu ya yo amuri iriyolaviwa ni mfalume Dario, Tatenai liwali wa Jimbo ra ngʼambo ya muho Yufurati, Shethari-Bozenai na vilongozi ayawao achihenda vinono go ambago mfalume Dario wagalagiza. 14  6:14 Hagai 1:1; Zakariya 1:1Phahi atumia a Chiyahudi achienderera kudzenga na achiongokerwa. Hinyo atu atiywa moyo ni maneno ga unabii ga nabii Hagai na nabii Zakariya wa nyumba ya Ido. Achimarigiza kudzenga yo nyumba ya kuvoya Mlungu kulengana na lagizo ra Mlungu wa Iziraeli na kutsupira amuri za Koreshi, Dario na Aritashasita, afalume a Pashia. 15 Nyumba ihi yasira siku ya hahu ya mwezi wa Adari, katika mwaka wa sita wa utawala wa mfalume Dario.
16 Ndipho Aiziraeli, alavyadzi-sadaka, Alawi na atu osi ariokala akahalwa mateka na achiuya, ahenda sharee kulu ya kuitenga yo nyumba kpwa ajili ya Mlungu. 17 Wakati wa kuitenga yo nyumba kpwa ajili ya Mlungu, atu alavya sadaka za ndzau gana mwenga, maturume magana mairi na ana ngʼondzi magana mane. Chisha achilavya ndenje kumi na mbiri zikale sadaka ya kuusa dambi kpwa Aiziraeli osi kulengana na mbari kumi na mbiri za Aiziraeli. 18 Achiika alavyadzi-sadaka kpwenye seemu zao na Alawi katika mazuma gao ili amuhumikire Mlungu ko Jerusalemu, kama vyoandikpwa kpwenye chitabu cha Musa.
Sikukuu ya Pasaka
19  6:19 Kutsama 12:1–20Iriphofika siku ya kumi na ne ya mwezi wa kpwandza, nyo atu ariokala akahalwa mateka na achiuya, asherekeya sikukuu ya Pasaka. 20 Nyo alavyadzi-sadaka na Alawi adzitakasa na osi achikala swafi. Kpwa vivyo Alawi achitsindza mwana ngʼondzi wa Pasaka kpwa ajili ya osi ariokala akahalwa mateka na achiuya, kpwa ajili ya ndugu zao alavyadzi-sadaka na kpwa ajili ya nyo enye. 21 Ye mwana ngʼondzi wa Pasaka wariwa ni Aiziraeli ariokala akahalwa mateka na kuuya phamwenga na atu osi arioricha kulunga mila mbii-mbii za atu a mataifa ganjina, ili amuabudu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli. 22 Badaye asherekeya sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira kpwa muda wa siku sabaa. Ahererwa kpwa sababu Mwenyezi Mlungu kala akagaluza moyo wa mfalume wa Ashuru na kumuhenda aaterye yo kazi ya kudzenga nyumba ya kuvoya Mlungu, Mlungu wa Iziraeli.

6:14 6:14 Hagai 1:1; Zakariya 1:1

6:19 6:19 Kutsama 12:1–20