22
Mlungu anamjeza Burahimu
22:1 Aeburania 11:17–19Bada ya gaga, Mlungu wamjeza Burahimu, achimuamba, “Burahimu!” Naye Burahimu achiihika achiamba, “Hee, himi!” 22:2 2 Nyakati 3:1Mlungu achimuambira, “Muhale mwanao, mwanao wa macheye Isaka, ummendzaye na uphiye naye hadi tsi ya Moriya. Ukamulavye dza sadaka ya kuochwa dzulu ya mwango mmwenga wa myango ndiokuonyesa.”
Siku ya phiriye Burahimu warauka chiti, achikata kuni za kutosha kuochera sadaka ya kuochwa, achizipakiya dzulu ya pundawe, achihala mwanawe Isaka na atumishie airi. Achiandza charo cha kuphiya kura ambako Mlungu kala akamuambira. Siku ya hahu ya charoche, Burahimu waona pho phatu kpwa kure. Achiambira hara atumishie, “Mwimwi hugodzereni phapha na hiyu punda; mimi na hiyu mvulana hunaphiya kura hukaabudu Mlungu, chisha hundakuuyirani.”
Burahimu wahala zira kuni za kuochera sadaka na achimhika mwanawe Isaka, na iye mwenye achitsukula makala ga moho na rumu. Ariphokala anaphiya, Isaka wamuiha ise, “Baba?”
Burahimu achiihika, “Hee mwanangu?”
Isaka achiamba, “Swiswi huna moho na kuni, ela ri kuphi ro ngʼondzi ra sadaka ya kuochwa?”
Burahimu achimuamba, “Mwanangu, Mlungu mwenye andadziphahira ro ngʼondzi ra sadaka ya kuochwa.” Nao achienderera na charo chao.
22:9 Jakobo 2:21Ariphofika phatu ambapho Mlungu kala akamuambira, Burahimu wadzenga phatu pha kulavira sadaka na achipanga zira kuni dzuluye. Achimfunga mwanawe Isaka na achimlaza pho dzulu ya kuni. 10 Chisha achihala rumure ili amtsindze mwanawe. 11 Ela malaika wa Mwenyezi Mlungu achimuiha Burahimu kula mlunguni, achimuamba, “Burahimu! Burahimu!” Naye achiihika achiamba, “Hee, himi!” 12 Achiambwa, “Usimgute iye mvulana wala usimuhende rorosi, mana vivi nkamanya kukala unamuogopha Mlungu, kpwa kukala kukarema kumlavya mwanao, mwana wa macheye.”
13 Burahimu watsupha matso na achiona turume rikagbwirwa pembe ni mihi chitsakani. Achendarihala na achirilavya sadaka ya kuochwa badala ya mwanawe. 14 Phahi, Burahimu phatu phapho waphaiha, “Mwenyezi Mlungu andalavya.” Na hadi sambi atu nkuamba, “Dzulu ya mwango wa Mwenyezi Mlungu, Mlungu andalavya.”
15 Malaika wa Mwenyezi Mlungu wamuiha Burahimu tsona kula mlunguni 16  22:16 Aeburania 6:13–14achimuamba, “Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, ‘Naapa kpwa dzina rangu mwenye, kpwa kukala ukahenda hivyo na kukaniremeza mwanao wa macheye, 17  22:17 Aeburania 11:12hakika nindakujaliya na nindahenda vivyazivyo vikale vinji sana dza viratu nyenyezi za mlunguni na dza viratu mtsanga wa pwani. Uvyazio undamiliki midzi ya maadui gao. 18  22:18 Mahendo 3:25Mataifa gosi duniani gandaphaha baraka kpwa sababu ya uvyazio. Higa gosi gandakala kpwa kukala ukanitii.’ ”
19 Phahi Burahimu wauyira atumishie nao achiuka phamwenga kuuya Beeri-Sheba, ambako Burahimu kala achisagala.
Vivyazi vya Nahori
20 Bada ya muda Burahimu waambirwa kukala, “Milika wavyarira mwenenu Nahori ana alume. 21 Wa kpwandza ni Usi, mdidewe ni Buzi, Kemueli ambaye ni mkare wa Aaramu, 22 Kesedi, Hazo, Pilidashi, Jidilafu na Bethueli.” 23 Bethueli wavyala Rebeka. Aha ndio ana anane ambao Milika wamvyarira Nahori, nduguye Burahimu. 24 Mwanachetu wa Nahori aihwaye Reuma piya wavyala ana. Aho ni Teba, Gahamu, Tahashi na Maaka.

22:1 22:1 Aeburania 11:17–19

22:2 22:2 2 Nyakati 3:1

22:9 22:9 Jakobo 2:21

22:16 22:16 Aeburania 6:13–14

22:17 22:17 Aeburania 11:12

22:18 22:18 Mahendo 3:25