32
Jakobo anadzitayarisha
kukutana na Esau
Badaye Jakobo naye wauka. Mo njirani wakutana na malaika a Mlungu. Ariphoaona hara malaika waamba, “Hiri ni jeshi ra Mlungu.” Phahi phatu hipho achiphaiha Mahanaimu.* 32:2 Mahanaimu kpwa Chieburania manaye ni kambi mbiri za majeshi.
Jakobo wahuma ajumbe chimbere kuphiya kpwa Esau hiko Seiri, kahi za tsi ya Edomu. Waalagiza achiaamba, “Muambireni bwana wangu Esau hivi: Mtumishio Jakobo anaamba, ‘Násagala na aphu Labani miaka iyo yosi hadi rero. Vivi nina ngʼombe, punda, mbuzi na mangʼondzi na atumwa alume na achetu. Nikakuhumira ujumbe uhu bwana wangu, ili ukubali kunikaribisha.’ ”
Hara ahumwa ariphouya kpwa Jakobo, amuamba, “Hwafika kpwa mwenenu Esau na vivi a njirani aredza mkutane; aredza na alume magana mane.”
Jakobo waogopha sana na achikala na wasiwasi. Achiganya atue, mbuzi, ngʼombe, mangʼondzi na ngamia makundi mairi-mairi. Waaza achiamba, “Esau achedzapigana na kundi mwenga, rira ndirosala rinaweza kuchimbira.”
Chisha Jakobo wavoya Mlungu achiamba, “Ee Mlungu wa tsawe Burahimu na baba Isaka. Mwenyezi Mlungu yeniamba, ‘Uya kpwenu kpwa mbarizo nami nindakuhendera manono.’ 10 Sifwaha kuonyeswa mendzwa isiyosika, wala uaminifu ambao ukanionyesa mimi mtumishio. Awali nriphovuka huno muho Joridani navuka na fwimbo tu, ela vivi hu makundi mairi. 11 Nakuvoya unitivye na uyi wa mwenehu Esau, mana naogopha asedze akahupiga na kuhuangamiza hosi, hata anache na nine zao. 12  32:12 Mwandzo 22:17Uwe mwenye waniahidi uchiniamba, ‘Nindakujaliya na nindakupha uvyazi munji dza mtsanga wa pwani ambao mutu kaweza kuuolanga.’ ”
13 Usikuwe Jakobo wakala phapho hipho na achitenga mifugoye yanjina ikale zawadi ya nduguye Esau. 14 Watenga vitu hivi: Magoma ga mbuzi magana mairi, ndenje mirongo miiri, mangʼondzi machetu magana mairi, turume mirongo miiri, 15 ngamia aamwisao mirongo mihahu na ana ao, ngʼombe chetu mirongo mine, ndzau kumi, punda achetu mirongo miiri na punda alume kumi. 16 Waika chila mfugo kundire na chila kundi waririchira mtumishiwe arimanyirire. Achiaambira, “Tanguliyani, na chila kundi narikale hatuwa na kundi ranjina.” 17 Wamlagiza yuya ariye mbere, achimuamba, “Wakati uchikutana na mwenehu Esau, na achikuuza, ‘Tajirio ni ani? Unaphiyaphi? Huno mfugo ni wa ani?’ 18 Uwe undamjibu umuambe, ‘Huno mfugo ni mali ya mtumishio Jakobo na ni zawadiyo uwe bwana wangu Esau; na ye mwenye aredza ko nyuma.’ ” 19 Piya wamlagiza vivyo mtumishi wa kundi ra phiri, ra hahu na osi ariokala nyuma ya go makundi achiaamba, “Muambireni Esau vivyo hivyo mchikutana naye. 20 Tsona, msiyale kumuambira Esau, ‘Mtumishio Jakobo aredza ko nyuma.’ ” Jakobo waona andamhuriza na zira zawadi na achikutana naye mendzerepho andamswamehe. 21 Kpwa hivyo, Jakobo watanguliza zira zawadi ela ye mwenye walala pho kambini usiku uho.
Jakobo anabwagana na Mlungu
22 Usiku uho, Jakobo walamuka na achihala achee osi airi, hara atumishie a chichetu airi na anae kumi na mwenga, achiavusa riko ra Jaboki. 23 Bada ya kuavusa, wavusa malize zosi. 24  32:24 Hosea 12:3–4Ela iye mwenye, wasala macheye phapho, watsembukirwa ni mutu, achibwagana naye hadi pepho za kucha. 25 Yuya mutu ariphoona kaweza kumshinda Jakobo, wampiga chibiruni achihemuka nyonga wakati achere minyana naye. 26 Chisha yuya mutu achiamba, “Nirichira niphiye mana kunacha.” Ela Jakobo achimuamba, “Sikurichira hadi unibariki.” 27 Yuya mutu achimuuza, “Ndiwe ani?” Jakobo achimuamba, “Ndimi Jakobo.” 28  32:28 Mwandzo 35:10Yuya mutu achiamba, “Vivi kundaihwa tsona Jakobo, undaihwa Iziraeli, 32:28 Iziraeli kpwa Chieburania manaye ni abwaganaye na Mlungu. mana ukabwagana na Mlungu na anadamu na ukashinda.” 29  32:29 Aamuli 13:17–18Jakobo achimuamba, “Tafadhali, niambira dzinaro.” Ela yuya mutu achiamba, “Kpwa utu wani unalonda umanye dzina rangu?” Chisha achimʼbariki Jakobo.
30 Jakobo waphaiha phatu hipho Penieli 32:30 Penieli kpwa Chieburania manage ni uso wa Mlungu. mana waamba, “Nkaonana na Mlungu uso kpwa uso na nchere moyo.”
31 Jakobo wauka Penieli wakati dzuwa rinatuluka naye kala anagutsira kpwa sababu ya yo nyongaye iriyohemulwa. 32 Ndiyo mana Aiziraeli hadi rero taarya nyama ya chibiruni mwandzo wa nyonga, kpwa sababu hipho ndipho ambapho Jakobo wapigbwa.

*32:2 32:2 Mahanaimu kpwa Chieburania manaye ni kambi mbiri za majeshi.

32:12 32:12 Mwandzo 22:17

32:24 32:24 Hosea 12:3–4

32:28 32:28 Mwandzo 35:10

32:28 32:28 Iziraeli kpwa Chieburania manaye ni abwaganaye na Mlungu.

32:29 32:29 Aamuli 13:17–18

32:30 32:30 Penieli kpwa Chieburania manage ni uso wa Mlungu.