46
Jakobo na atue anaphiya Misiri
Phahi, Jakobo wahala malize zosi na achiuka achiphiya Misiri. Ariphofika Beeri-Sheba wamlavira sadaka Mlungu wa ise Isaka. Mlungu wagomba na Jakobo usiku ruwiyani, wamuiha, “Jakobo! Jakobo!” Naye achiihika, “Hee!” Achimuamba, “Mimi ndimi Mlungu, Mlungu wa sowe. Usiogophe kuphiya Misiri, mana hiko nindahenda uvyazio ukale taifa kulu. Piya mimi nindaphiya Misiri phamwenga na uwe na hakika nindaviuyiza vivyazivyo hiku Kanani. Wakati wa chifocho, Yusufu andakala kanda-kanda ya chitandacho.”
Chisha Jakobo wauka Beeri-Sheba. Anae amuhala iye, adzukulue na akaza anae, achiapandiza magarini, magari golaviwa ni mfalume gamtsukule. 46:6 Mahendo 7:15Phahi Jakobo na uvyaziwe wosi aphiya Misiri na mifugo yao na mali zao zosi arizozitsuma tsi ya Kanani. Jakobo waphiya Misiri na anae alume na achetu na adzukulue alume na achetu, yani uvyaziwe wosi.
Higa ni madzina ga anangbwa a Iziraeli yani uvyazi wa Jakobo ariophiya nao Misiri:
Rubini mwana mvyere wa Jakobo. Ana alume a Rubini kala ni Hanoki, Palu, Hezironi na Karimi.
10 Ana alume a Simioni kala ni Jemueli, Jamini, Ohadi, Jakini, Sohari, na Shauli (yemvyala na mchewe wa Chikanani).
11 Ana alume a Lawi kala ni Gerishoni, Kohathi na Merari.
12 Juda na anae alume yani ano Eri, Onani, Shela, Peresi na Zera. (Ela Eri na Onani afwa Kanani.) Ana alume a Peresi kala ni Hezironi na Hamuli.
13 Isakari na anae alume, yani Tola, Puwa, Jashubu* 46:13 Jashubu Ama Yobu. na Shimuroni.
14 Zabuloni na anae alume, ano Seredi, Eloni na Jaleeli.
15 Hinyu kala ni uvyazi wa Jakobo ariouvyala na mchewe Lea hiko Padani-Aramu, mbali na mwana wao mchetu yeihwa Dina. Jumula yao kala ni mirongo mihahu na ahahu.
16 Gadi na anae alume, yani Sefoni, Hagi, Shuni, Esiboni, Eri, Arodi na Areli.
17 Asheri na anae alume yani Imuna, Ishiva, Ishivi, Beriya. Ndugu yao mchetu kala ni Sera. Ana alume a Beriya kala ni Heberi na Malikieli.
18 Hinya atu kumi na sita ni ana a Jakobo na Zilipa, mtumwa ambaye Labani kala akamupha mwanawe Lea.
19 Ana a Jakobo ario wavyala na mchewe Raheli kala ni Yusufu na Benjamini.
20  46:20 Mwandzo 41:50–52Hiko Misiri Yusufu kala akavyala na Asenathi ana airi alume, yani Manase na Efuraimu. Asenathi kala ni mwana wa Potifera, mkpwulu wa dini kula mudzi wa Oni.
21 Ana alume a Benjamini kala ni Bela, Bekeri, Ashibeli, Gera, Naamani, Ehi, Roshi, Mupimu, Hupimu na Aridi.
22 Hinya atu kumi na a ne kala ni uvyazi wa Jakobo ariouvyala na Raheli.
23 Dani na mwanawe mlume Hushimu.
24 Nafutali na anae alume ano Jahiseeli, Guni, Jeseri na Shilemu.
25 Hinya atu sabaa kala ni uvyazi wa Jakobo ariouvyala na Biliha, mtumwa ambaye Labani kala akamupha mwanawe Raheli.
26 Isabu ya uvyazi wa Jakobo uriophiya Misiri, bila ya kuolanga akaza anae, kala ni atu mirongo sita na sita. 27  46:27 Mahendo 7:14Phamwenga na ana airi a Yusufu ariovyalwa Misiri, atu a chivyazi cha Jakobo ariophiya Misiri kala ni mirongo sabaa.
Jakobo na uvyaziwe anatsoloka Misiri
28 Jakobo wamtanguliza Juda kpwa Yusufu ili akamuonyese njira ya kuphiya Gosheni. Jakobo na anae ariphofika Gosheni, 29 Yusufu wapanda garire ra kuvwehwa ni farasi achiphiya Gosheni kpwendamchinjira ise, Iziraeli. Yusufu ariphomuona ise wadzitsupha chifuwani mwa ise na achirira kpwa muda mure. 30 Iziraeli achimuambira Yusufu, “Hata nkafwa dza sambi, ni razi, mana nkakuona na nkamanya kukala uchere moyo.” 31 Ndipho Yusufu achimuambira ise na nduguze, “Naphiya nkamuambire mfalume, ‘Baba na enehu okala asagala tsi ya Kanani, akedza. 32 Aho ni afugi, anafuga mangʼondzi, ngʼombe na mbuzi, na akedza na mifugo yao na mali zao zosi.’ 33 Mfalume achikuihani ili akuuzeni, ‘Muhenda kazi yani?’ 34 Muambeni, ‘Bwana, swino hu afugi a mangʼondzi hangu jadi, dza arivyokala akare ehu,’ ili mfalume akukubalini kusagala Gosheni mana afugi a mangʼondzi ni tsukizo kpwa Amisiri.”

46:6 46:6 Mahendo 7:15

*46:13 46:13 Jashubu Ama Yobu.

46:20 46:20 Mwandzo 41:50–52

46:27 46:27 Mahendo 7:14