6
Isaya anaihwa ni Mlungu akale nabii
6:1 2 Afalume 15:7; 2 Nyakati 26:23Mwaka ariofwerera mfalume Uziya námuona Mwenyezi Mlungu. Námuona akasagarira chihiche cha utawala chirichounulwa naye kala a dzulu sana. Pindo ra vwazire kala rikagota nyumba yosi ya kuvoya Mlungu. Dzuluye kala phakaima maserafi, chila mwenga kala rina mapha sita. Mairi ga kubwiningiza uso, mairi ga kubwiningiza magulu na mairi ga kuurukira. 6:3 Maono 4:8Phahi higo maserafi gagombekezana gachiamba,
“Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu,
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi ni mtakatifu.
Dunia yosi ikaodzala
utukufuwe.”
6:4 Maono 15:8Sauti zao zahenda misingi ya vizingiti isumbe na nyumba ya kuvoya Mlungu ichiodzala mosi. Ndipho nchiamba, maye mino! Aa sikaangamika mino! Mana mimi mromo wangu ni mchafu na nisegere kahi za atu a miromo michafu na vino matso gangu gakamuona Mfalume, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi. Alafu serafi mmwengawapho wanisengerera kuno akagbwira kala ra moho rokala akarihala na chidziko cha kunyahira moho hipho phatu pha kulavira sadaka. Hiye waniguta kanwa na rira kala, na achiniamba, “Lola, hiri rikaguta mromoo, uyio ukauswa na dambiyo ikaswamehewa.” Bada ya higo násikira sauti ya Mwenyezi Mlungu, inauza, “Nimuhume ani, ni ani ndiyephiya kpwa ajili yehu?” Ndipho nchiamba, “Himi hipha, nihuma.” 6:9 Mathayo 13:14–15; Mariko 4:12; Luka 8:10; Johana 12:40; Mahendo 28:26–27Naye achiniamba, “Phiya ukaambire atu hano,
‘Mundaphundza kpwa makini, ela tamundaelewa;
mundalola ela tamundamanya gahendekago.’
10 Henda mioyo ya atu hano ikale mifu,
masikiro gao gakale masito,
funga matso gao, sedze akaona na matso gao,
akasikira na masikiro gao
akaelewa na mioyo yao,
akagaluka akaphozwa.”
11 Ndipho nchiuza, “Ee Mwenyezi Mlungu, hadi rini?”
Naye achinijibu achiamba,
“Hadi midzi ndiphokala magandzo,
na ikale wekee bila atu,
nyumba zitsamwe
na minda irichwe bila kurimwa.
12 Hadi Mwenyezi Mlungu ndiphotsamiza atu aphiye kure sana.
Na tsi yosi irichwe bila atu.
13 Dzagbwe seemu mwenga ya kumi indakala ikasala mumo,
indaochwa tsona.
Ela dza chisichi cha mvure au muhi uihwao mwaloni
chitsephulavyo bada ya kukatwa
ndivyo ndivyokala yo mbeyu takatifu kpwenye yo tsi.”

6:1 6:1 2 Afalume 15:7; 2 Nyakati 26:23

6:3 6:3 Maono 4:8

6:4 6:4 Maono 15:8

6:9 6:9 Mathayo 13:14–15; Mariko 4:12; Luka 8:10; Johana 12:40; Mahendo 28:26–27