21
Mwenyezi Mlungu
andaamula Babeli
Huno ni ujumbe kuhusu jangbwa ririro kanda-kanda ya bahari:
Dza viratu chikulukulu chipigavyo kula mwakani,
ndivyo mvamizi ndivyokpwedza kula tsi iogofyayo.
Nkaonyeswa ruwiya ya kuogofya:
Wa kusalata anasalata, wa kubananga anabananga.
Ambuka uwe tsi ya Elamu, zangira uwe Umedi!
Ndasisa kuula kosi arikosababisha.
Kpwa kukala nyo mwiri wangu unaluma sana,
nina utsungu dza wa mchetu alondaye kudzivugula,
ninasikira utsungu kpwa go nsikirago,
sina ra kuhenda kpwa go nionago.
Moyo wangu unaphiya mairo,
ninakakama kpwa wuoga,
chidzuwa cha dziloni chokala nachilonda,
vivi chinaniogofyera.
Wakati ariphokala anatayarisha meza na kuandika majamvi,
wakati anarya na kunwa;
sauti yasikirika gafula ichiamba,
“Unukani, mwi maofisaa,
pakani ngao mafuha!”
Mana Mwenyezi Mlungu waniambira hivi,
“Phiya ukaike mrindzi
na umuambe atangaze go aonago.
Naye ndiphoona kundi ra magari ga kuvwehwa ni farasi na aphiriki a farasi anaphiya airi-airi
na kundi ra punda na aphiriki a ngamia,
ni aphundze vinono, tsona aphundze sana.”
Ndipho ye mrindzi achikota kululu achiamba,
“Ee Mwenyezi Mlungu, mimi nkuima dzulu ya uringo wa urindzi
kurinda wakati wosi usiku na mutsi.
21:9 Maono 14:8; 18:2Lola, kuredza kundi ra atu,
kundi ra anajeshi akuhumira farasi, aredza airi-airi.”
Naye achilavya habari achiamba, “Utawala wa Babeli ukagbwa,
na vizukavye vyosi vya milunguye vikavundzwa-vundzwa na kubwagbwa photsi.”
10 Mwi atu angu, muriobumbundwa phatu pha kuwagira mtsere,
ninakuambirani mambo nrigosikira kula kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi,
Mlungu wa Iziraeli.
Unabii chinyume cha Edomu
11 Ruwiya kuhusu Duma.
 
Kuna mutu ananiririra ko Seiri, anaamba,
“We mrindzi, ni usiku wa saa ngaphi?
We mrindzi bado masaa mangaphi kuche?”
12 Ye mrindzi achijibu achiamba,
“Kuredza mutsi, na usiku nao uredza.
Mchilonda kumanya, ndzoni muuze tsona.”
Unabii chinyume cha Warabuni
13 Ruwiya kuhusu Warabuni.
 
Mwi acharo a kula Dedani,
mwimwi msagalao tsaka ra Warabuni.
14 Mwi atu a Tema,
arehereni madzi atu ario na chiru,
phiyani mkaachinjire na chakurya nyo achimbirao.
15 Mana anachimbira upanga,
anachimbira upanga uchiotuluzwa chowani,
anachimbira uha uchiophindwa,
anachimbira viha vikali.
16 Mana Mwenyezi Mlungu waniambira hivi, “Kahi ya mwaka mmwenga, dza viratu muhendi wa kazi achiyehewa kandarasi, nguma ya Kedari indasira. 17 Na masujaa akuhumira maha ariosala ko Kedari andakala achache,” Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, akagomba.

21:9 21:9 Maono 14:8; 18:2