59
Atu anakubali na kutubu dambi zao
Lola, mkpwono wa Mwenyezi Mlungu si mfupi hata usiweze kutivya,
na sikirore si ziho hata risiweze kusikira.
Ela makosa genu gakakutengani mwimwi na Mlungu wenu,
na dambi zenu zikaufwitsa usowe musiuone,
ndiyo mana kakusikirani.
Mikono yenu ikatiywa najisi kpwa kuolaga,
na mala genu gakatiywa najisi ni makosa,
miromo yenu ikagomba handzo,
na malilimi genu gakagomba uyi.
Taphana ashitakiye kpwa haki,
na taphana adziheheraye kpwa kugomba kpweli.
Mnakuluphira maneno mahuphu na kugomba handzo,
na kupanga njama mbii za kuhenda uyi.
5-6 Mipango muhendayo ni mii dza mayayi ga bafwe.
Mwenga richivundzwa, bafwe nkutuluka.
Ela mipango yenu taindakufwaidini,
mipango dza iyo taina mana
dza nguwo ichiyotengezwa na muhambo wa dzwidzwidzwi.
59:7 Arumi 3:15–17Amaruru kuhenda mai,
na kuhenda wangbwi wa kuolaga atu asio na makosa.
Maazo gao ni ga uyi,
chila phatu ainjirapho, nkuphabananga na kuphahenda gandzo.
Taamanya kuishi kpwa amani,
na taphana uamuli wa haki, kahi yao.
Adzitengezera njira za kumyoka.
Chila atsupiraye njira zizo, kandaishi kpwa amani tsona.
Kpwa sababu iyo, uamuli wa haki u kure naswi na haki taihufikira,
hunagodzera mwanga, ela kosi kuna jiza,
hunagodzera kungʼale, ela hunanyendeka kpwenye chilungulungu cha jiza.
10 Hunaphaphasa kuta dza chipofu,
hunakpwala mutsi, avi ni usiku.
Kahi-kahi ya enye nguvu, swiswi hu dza nyufu.
11 Swiswi hosi hunanguruma dza dubu,
na hunaula dza njiya kpwa sonono, hunalonda haki ela taipho,
hunalorera wokofu, ela u kure naswi.
12 Mana makosa gehu ni manji mberezo,
chisha dambi zehu zinatuluza ushaidi kuuhusu,
kpwa kukala huna makosa,
na uyi wehu hunaumanya.
13 Hukakuasi na kukurema uwe Mwenyezi Mlungu,
hukakuricha uwe Mlungu wehu,
hukaonera atu na kukuasi uwe,
hukatunga maneno ga handzo mioyoni mwehu na kugagomba.
14 Uamuli wa haki ikaikpwa kanda
na haki i kure naswi,
kpweli ikarichwa kotini
uaminifu taupho.
15 Kpweli taipho
na iye arichaye uyi anakala muindzwa.
 
Mwenyezi Mlungu waona kala takuna uamuli wa haki,
vivyo taviyamuhamira.
16  59:16 Isaya 63:5Waangalala ariphoona taphana mutu wa kuhehera aonerwao,
phahi mkpwonowe wenye, ndio uriokurehera ushindi,
na hakiye ndiyo iriyokuterya.
17  59:17 Aefeso 6:14,17; 1 Athesalonike 5:8Achivwala haki dza chisibao cha chuma chifuwani,
na wokofu dza kofiya mwakpwe chitswani,
achidzivwisa chisasi dza nguwo,
na achidzifwinikira wivu dza vwazi.
18 Andariphiza maaduige kulengana na mahendo gao,
andaatsukirirwa nyo ampingao,
naye andariphiza maaduige
hadi garigo pembe za dunia.
19 Phahi atu andariogopha dzina ra Mwenyezi Mlungu,
na kuishimu ngumaye,
kula mlairo wa dzuwa hadi mtswerero wa dzuwa,
mana andakpwedza dza madzi ga mafuriko gachigovuvurirwa ni Mwenyezi Mlungu.
20  59:20 Arumi 11:26“Mkomboli andakpwedza Sayuni,
akombole atu a chivyazi cha Jakobo atubuo dambi zao,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
21 Mwenyezi Mlungu anaamba, “Chichi ndicho chilagane changu nao, Roho wangu ariye ndani yenu, kandakurichani kula vi sambi, hata kare na kare. Na maneno gangu nrigogatiya mwenu kanwani, tagandauka mwenu kanwani, kanwani mwa ana enu, wala kanwani mwa adzukulu enu kula vivi sambi, hata kare na kare.”

59:7 59:7 Arumi 3:15–17

59:16 59:16 Isaya 63:5

59:17 59:17 Aefeso 6:14,17; 1 Athesalonike 5:8

59:20 59:20 Arumi 11:26