2
Mwenyezi Mlungu anademurira atue
Malaika wa Mwenyezi Mlungu wauka Giligali achiphiya Bokimu, achiambira Aiziraeli, “Nákutuluzani kula tsi ya Misiri na nchikurehani tsi ambayo naapira akare enu kukala ndaapha. Naamba, ‘Sindavundza chilagane choika namwi. 2:2 Kutsama 34:12–13; Kumbukumbu 7:2–5Namwi musiike chilagane na enyezi a tsi hino ela mundavundza mwatu mwao mwa kulavira sadaka.’ Ela mwino tamlungire malagizo gangu. Kpwa utu wani tamlunga malagizo gangu? Kpwa hivyo naamba: Sindaazola tsona enyezi a tsi hino nao andakutatizani na milungu yao indakala mihego kpwenu.” Malaika wa Mwenyezi Mlungu ariphomala kugomba maneno higa kpwa Aiziraeli osi, nyo atu arira kpwa sauti ya dzulu. Phatu hipho aphaiha Bokimu,* 2:5 Bokimu manage ni atu arirao. nao Aiziraeli achimlavira sadaka Mwenyezi Mlungu.
Chifo cha Joshuwa
Bada ya Joshuwa kulagana na Aiziraeli, chila mbari yaphiya kpwenye seemu yokala akaganyirwa ili akaimiliki. Aiziraeli amuhumikira Mwenyezi Mlungu muda wosi wa uhai wa Joshuwa na bada ya chifoche, muda wosi arioishi hara atumia arioona mahendo gosi makulu ambago Mwenyezi Mlungu waahendera Aiziraeli. Joshuwa mwana wa Nuni, mtumishi wa Mwenyezi Mlungu wafwa phokala ana umuri wa miaka gana mwenga na kumi. 2:9 Joshuwa 19:49–50Nao achimzika phatu phokala akahewa ikale yakpwe hiko Timunathi-Heresi, katika seemu ya tsi ya myango ya Efuraimu vurini mwa mwango wa Gaashi. 10 Atu osi a chivyazi cha wakati wa Joshuwa asira kufwa, na kuchikala na chivyazi chanjina ambacho tachimanyire Mwenyezi Mlungu wala mahendo arigohendera atu a Iziraeli.
Aiziraeli anaricha kuabudu
Mwenyezi Mlungu
11 Phahi Aiziraeli ahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu na kuabudu vizuka vya Baali. 12 Aiziraeli aricha kumuabudu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akare aho ambaye waalavya kula Misiri, achiabudu milungu yanjina, milungu iriyoabudiwa ni atu ariosagala phamwenga nao, higa gachimtsukiza sana Mwenyezi Mlungu. 13 Aricha Mwenyezi Mlungu achihumikira vizuka vya Baali na vya Ashitorethi. 14 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu achiatsukirirwa Aiziraeli, naye achiricha anyangʼanyi akaiye mali zao. Waarichira maadui gao gokala gakaazunguluka gaazidi nguvu nao taayaweza kuaturya. 15 Aiziraeli ariphotuluka kpwendapigana, uwezo wa Mwenyezi Mlungu kala u chinyume chao naye achiahenda ashindwe, kama arivyokala akaapira. Nao achisononeka sana.
16 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu waapha aamuli ambao aativya Aiziraeli kula mikononi mwa atu arioaiyira mali zao. 17 Ela Aiziraeli taayaaphundza hinyo aamuli aho mana akala dza malaya kpwa kukosa uaminifu, aho alunga milungu yanjina na kuiabudu. Aricha upesi nyayo zolungbwa ni akare aho ariotii shariya za Mwenyezi Mlungu, ela nyo taahendere hivyo. 18 Phahi Mwenyezi Mlungu kala achiapha muamuli anakala phamwenga naye na kuativya Aiziraeli kula mikononi mwa maadui gao wakati wosi wa maisha ga ye muamuli. Mwenyezi Mlungu waaonera mbazi ariphosikira chiriro chao kpwa sababu ya kugaya na kuonerwa arikohenderwa Aiziraeli. 19 Ela muamuli kala achifwa tu, Aiziraeli anauyira mambo gao ga kare na kuishi maisha mai kuriko akare ao. Ahumikira na kusujudiya milungu yanjina wala taayaricha mahendo gao ga uasi. 20 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu achikala na tsukizi na atu a Iziraeli naye achiamba, “Kpwa sababu taifa hiri rikavundza chilagane nrichoika na akare ao, achirema kulunga na kuniphundza, 21 vivi sindagazola tsona mataifa ganjina ambago Joshuwa wagasaza wakati ariphofwa. 22 Nindagahumira mataifa higo kujeza Aiziraeli ichikala andagbwira njira za Mwenyezi Mlungu dza akare ao.” 23 Phahi Mwenyezi Mlungu wagaricha mataifa higo wala kayagazola mara mwenga, wala kayamupha Joshuwa uwezo wa kushinda mataifa higo.

2:2 2:2 Kutsama 34:12–13; Kumbukumbu 7:2–5

*2:5 2:5 Bokimu manage ni atu arirao.

2:9 2:9 Joshuwa 19:49–50