19
Mlawi na mwanachetuwe
Siku zizo, wakati Iziraeli kala bado taidzangbwetawalwa ni afalume, kpwakala na Mlawi mmwenga yesagala dza mjeni seemu za ndani-ndani ya tsi ya myango ya Efuraimu. Mutu hiyu waphiya Bethilehemu hiko Juda achendadziharira mwanachetu. Ela yuya mwanachetuwe kayakala muaminifu. Ye mchetu wamricha mlume achiuka kuphiya kpwa ise ko Bethilehemu ya Juda. Naye achikala hiko miezi mine. Ye mlumewe achikata shauri kumlunga mchewe wa chinyumba akamchengechenge ili auye. Waphiya phamwenga na mtumishiwe na punda airi. Ariphofika yuya mchetu wamkaribisha, achimphirika nyumbani kpwa ise ambaye ariphomuona wahamirwa sana. Phahi yuya Mlawi, washauriwa ni mtsedzawe akale kuko kpwa muda wa siku tahu, nao achihenda hivyo, achirya, kunwa na kulala kuko. Ligundzu chiti siku ya ne, warauka kudzifunganya na charo cha kuuya, yuya ise wa mchewe wa chinyumba wamuamba mtsedzawe, “Msiuke hadi mphahe chakurya ili mphahe nguvu, ndipho muuke.” Phahi hara atu airi asagala achirya na kunwa phamwenga. Chisha ise wa yuya mchetu achiamba, “Nakuvoya usale usiku mmwenga ili udzifurahishe.” Yuya mutu ariphodzifunganya kuuka, mtsedzawe wamchenga-chenga hadi achisala usiku wanjina. Siku ya tsano, warauka ili auke, ise wa yuya mchetu achimuamba, “Navoya ugodze urye uphahe mkpwotse nawe undauka dzuwa richitegula.” Phahi hara atu airi asagala achirya na kunwa phamwenga. Yuya mutu, mwanachetuwe na mtumishiwe wakati anadzifunganya kuuka, mtsedzawe, ise wa yuya mchetu achimuamba, “Lola, vivi kukatswa. Salani usiku uhu na mudziburudishe. Muhondo ligundzu mundadzifunganya mphiye kpwenu.”
10 Ela yuya mutu warema kubaki usiku uho, achiandza charo achiphiya hadi achifika phatu phololana na Jebusi yani Jerusalemu, iye phamwenga na pundae ariohandikpwa nguwo za kusagarira phamwenga na mwanachetuwe. 11 Ariphofika phephi na Jebusi, dzuwa kala ri phephi na kutswa, phahi yuya mtumishi achimuamba bwanawe, “Ni baha huinjire mudzi hinyu wa Ajebusi hulale hadi muhondo.” 12 Yuya bwanawe achimuamba, “Tahuweza kuinjira mudzi wa chijeni ambamo atue si Aiziraeli. Hundaphiya hadi Gibeya.” 13 Chisha achiamba, “Nahujezeni kufika Gibeya ama Rama hukalale hiko.” 14 Phahi aenderera na charo chao na dzuwa richiatswerera phephi na Gibeya, mudzi wa mbari ya Benjamini. 15 Ariphofika Gibeya aaphuka hipho alale usiku uho. Nao aoya seemu ya mudzi iriyo wazi ndani ya nyo mudzi mana taphayakala na mutu yeyesi yeakaribisha mwakpwe nyumbani ili akalale.
16 Dziloni riro phakpwedza mtumia mmwenga wa kula tsi ya myango ya Efuraimu ambaye kala anasagala Gibeya dza mjeni. (Atu a mudzi uhu ni a mbari ya Benjamini), mutu hiyu kala ala kpwakpwe mundani. 17 Ariphotsupha matso waona yuya mcharo asegere seemu ya wazi ya mudzi, achiauza, “Ulaphi na unaphiya kuphi?” 18 Yuya Mlawi achimjibu achimuamba, “Hula Bethilehemu ya Juda, na hu njirani hunaphiya seemu ya ndani-ndani ya tsi ya myango ya Efuraimu ambako hunasagala. Kala nikaphiya Bethilehemu ya Juda na vivi naphiya nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu, ela taphana chiyenikaribisha kpwakpwe kaya. 19 Ela swino atumishio huna nyasi na chakurya cha punda ehu. Piya huna mikahe na uchi wa zabibu, vivyo vina hutosha mimi, na yuyu mhendio wa kazi wa chichetu na yuno barobaro ariye phamwenga na swiswi atumishio. Huna chila chitu.” 20 Yuya mtumia achiamba, “Nakukaribishani kpwangu kaya, nindakuhenderani gosi munagolonda, ela tu msilale hipha uwanjani.” 21 Phahi waalongoza hadi kpwakpwe kaya achendaapha chakurya hara punda, chisha nyo ajeni achisinga magulu, achirya na achinwa.
22  19:22 Mwandzo 19:5–8Wakati anadziburudisha, phakpwedza alume akora pho mryangoni achiubanda-banda kuno anagomba, “Mtuluze ye mutu achiyeinjira mwako nyumbani ili humuhende mchetu.” 23 Ela yuya mtumia mwenye nyumba watuluka achigomba nao achiamba, “Haini enehu! Msihende dzambo hiro iyi, mana mutu yuyu ni mjeni wangu msimuhendere uzuzu dza uho. 24 Godzerani nikutuluzireni mwanangu mchetu ambaye achere mwanamwali, na ye mwanachetu wa ye mutu, nakuphani muagbwavukire na muahende vira mlondavyo, ela msimuhendere dzambo ra waibu mutu hiyu.” 25 Ela hara atu taayamphundza yuya mutu. Yuya Mlawi achituluza ye mwanachetuwe kondze. Atu a nyo mudzi achimuhendera mai usiku kucha hadi kuriphokala dani-dani ndipho achimricha. 26 Yuya mchetu waunuka achilonda kuinjira nyumbani kpwa bwanawe, ela ariphofika mryangoni wagbwa na achisala phapho hadi kuriphocha.
27 Ligundzu mlumewe walamuka achivugula miryango na achituluka kondze ili auke. Ariphotuluka, wamuona yuya mwanachetuwe akagbwa na mikonoye ipho chizingitini. 28 Yuya Mlawi achimuamba yuya mchetu, “Unuka huphiye vyehu kaya.” Ela yuya mchetu kayajibu, hipho yuya Mlawi wamuunula achimpandiza dzulu ya punda achiphiya naye kpwao. 29  19:29 1 Samueli 11:7Ariphofika kaya, yuya Mlawi wahala rumu achikata mwiri wa yuya mwanachetuwe mo vilungoni, vipande kumi na viiri. Chila chipande achichiphirika kpwa kabila mwenga ra Aiziraeli. 30 Chila mmwenga achiamba hendo dza riri taridzangbwehendwa wala kuonewa hangu Aiziraeli atuluke Misiri hadi rero. Hendo riri nahurililikane, hushauriane na hulole ra kuhenda.

19:22 19:22 Mwandzo 19:5–8

19:29 19:29 1 Samueli 11:7