5
Jesu anaphoza chiswere
Badaye Jesu wauya Jerusalemu kusherekeya Sikukuu muhimu ya Chiyahudi. Hiko Jerusalemu, phephi na ryango roihwa Ryango ra Mangʼondzi, kala phana birika ra madzi ambaro Chieburania kala richiihwa Betizatha. Hiro birika razungulukpwa ni mabanda matsano. Himo mabandani kala muna kundi kulu ra akongo ambao kala akadziambalaza. Kala phana vipofu, viswere, na ariopholoza vilungo.* 5:3b Maandiko ganjina ga Chiyunani tagana seemu ya mwisho ya msitari wa 3 wala msitari wa 4. Akongo kala achigodza madzi gatebulwe. [ Kpwa mana chila bada ya muda fulani malaika wa Mlungu kala achitserera mura madzini na akagatebula. Mkpwongo wa kpwandza yetserera mura madzini bada ya madzi kutebulwa kala achiphola.] Phahi kala phana mutu mmwenga yekala mkpwongo miaka mirongo mihahu na minane. Jesu ariphomuona akadziambalaza hipho na kumanya kukala ukongowe ni wa masiku, wamuuza, “Unalonda kuphola?” Yuya mkpwongo achiamba, “Bwana, sina mutu wa kuniterya kunitiya himu birikani, madzi gachitebulwa. Mana nchitaka kuinjira, mutu wanjina ananitanguliya.” Phahi Jesu wamuamba, “Unuka! Hala tandikoro uphiye vyako.” Phapho hipho yuya mkpwongo waphola. Achiunuka, achihala tandikore, na achiandza kunyendeka.
Mambo higa gahendwa Siku ya Kuoya, 10  5:10 Nehemia 13:19; Jeremia 17:21kpwa hivyo vilongozi a Chiyahudi amuamba yuya mutu achiyephozwa, “Chishariya rero ni Siku ya Kuoya na tairuhusiwa kutsukula mzigo.” 11 Ela ye achiamba, “Iye mutu achiyeniphoza akaniamba nihale tandiko rangu niphiye vyangu.” 12 Nao achimuuza, “Ye chiyekuamba uhale tandikoro uphiye vyako ni ani?” 13 Ela yuya mutu yekala akaphozwa, kamanyire achiyemphoza. Mana Jesu kala akayaya mo kahi-kahi za atu, kpwa vira kala phana atu anji sana. 14 Badaye Jesu wamuona yuya mutu ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu achimuamba, “Unaona, sambi u mzima, phahi usihende dambi tsona, usedze ukaphaha mashaka makulu zaidi.” 15 Yuya mutu waphiya vyakpwe achendaambira vilongozi a Chiyahudi kukala Jesu ndiye yemphoza.
Jesu anagomba kuhusu uwezowe
16 Phahi, kpwa vira Jesu kala achihenda mambo higa Siku ya Kuoya, vilongozi a Chiyahudi amgbwayisa. 17 Jesu achiaambira, “Baba anahenda kazi wakati wosi, na ndiyo mana nami ni lazima nihende kazi.” 18 Ariphogomba hivyo, kayavundza shariya ya Siku ya Kuoya bahi, ela piya wadzihenda sawa na Mlungu kpwa kuamba Mlungu ni ise. Hicho ndicho chokala chizigbwa cha vilongozi a Chiyahudi azidi kutaka kumuolaga.
19 Jesu achienderera kugomba, achiamba, “Nakuambirani kpweli, mimi Mwana siweza kuhenda rorosi mi mwenye kare. Mambo ambago nkumuona Baba anahenda, ndigo nihendago bahi. Mana higo gahendwago ni Baba, nami Mwana ndigo nihendago. 20 Kpwa vira Baba ananimendza mi Mwanawe, nkunionyesa chila chitu ambacho ye mwenye nkuhenda. Na andanionyesa mambo makulu zaidi kuhenda kuriko higa mchigogaona, namwi mundaangalazwa sana. 21 Viratu Baba afufulavyo atu ariofwa na kuapha uzima, ndivyo nrivyo hata mimi Mwana, nkuapha uzima atu nrioatsambula. 22 Baba mwenye kaamula mutu yeyesi, ela uwezowe wosi wa kuamula wanirichira mi Mwanawe, 23 ili atu osi aniishimu, dza viratu amuishimuvyo Baba. Mutu yeyesi asiyemuishimu Mwana, piya kamuishimu Baba ambaye wanihuma.
24 “Nakuambirani kpweli, mutu asikiraye maneno gangu na kumuamini ye ariyenihuma, ana uzima wa kare na kare. Kandaamulwa, ela wavuka kufwewako achiinjira uzimani. 25 Nakuambirani kpweli kuredza wakati, na wakati wenye ni uhu, ambapho ariofwa chiroho andasikira sauti ya Mwana wa Mlungu, na hinyo ndiosikira, andaishi. 26 Vyo ambavyo Baba ndiye chandzo cha uzima, phahi wamjaliya Mwanawe naye akale chandzo cha uzima. 27 Tsona wamupha uwezo wa kuamula kpwa sababu iye ni Mutu Yela Mlunguni. 28 Msitezeke na higa mana wakati uredza ambapho osi ario mbirani andasikira sautiye, 29  5:29 Danieli 12:2nao andatuluka. Hara ariohenda manono andafufulwa na aishi hata kare na kare. Ela ariohenda mai andafufulwa, chisha aamulwe na kutiywa adabu. 30 Siweza kuhenda chochosi mimi mwenye machiyangu. Naamula niambiwapho ni Mlungu. Kpwa hivyo uamuli wangu ni wa haki kpwa sababu sihenda nilondavyo, ela nahenda alondavyo iye ariyenihuma.”
31 Jesu waenderera kugomba achiamba, “Ichikala nindadzishuhudiya mi mwenye tu, phahi ushaidi wangu taundakala na mana. 32 Ela kuna wanjina ambaye ananishuhudiya, na namanya higo agombago kunihusu ni kpweli. 33  5:33 Johana 1:19–27; 3:27–30Mwimwi mwalavya ahumwa kpwa Johana, naye piya achiashuhudiya ukpweli kunihusu. 34 Kugomba hivi sio kala nina haja na mwanadamu akale shaidi, ela nakuambirani ili muamini na muokolwe. 35 Johana kala ni dza taa ingʼalayo, namwi mwahererwa kpwa muda, kpwa sababu ya hinyo mwangawe. 36 Ela ushaidi nirio nao ni mkpwulu kuriko wa Johana. Chila nihendacho, náhewa ni Baba nchikamilishe. Higa nihendago ganagomba badala ya mimi na ganaonyesa kukala Baba ndiye ariyenihuma. 37  5:37 Mathayo 3:17; Mariko 1:11; Luka 3:22Naye Baba ariyenihuma washuhudiya mwenye kunihusu. Tamdzangbwesikira sautiye wala kumuona uso kpwa uso, 38 wala tamlunga manenoge, kpwa sababu tamnikuluphira mimi ariyenihuma. 39 Mnadzifundza sana Maandiko kpwa sababu munaona ndigo ndigokuphani uzima wa kare na kare. Ela Maandiko genye gananishuhudiya mimi! 40 Ela mbona munarema kpwedza kpwangu kuphaha uzima wa kare na kare?”
41 Phahi Jesu wazidi kugomba na hara atu, achiamba, “Mino silonda nguma kula kpwa anadamu. 42 Ela nakumanyani murivyo, na namanya kukala tamummendza Mlungu mioyo kutsuka. 43 Nákpwedza kumuwakilisha Baba, ela mwimwi mchinikahala. Ela mutu wanjina achidzihuma mwenye, mundamkaribisha. 44 Mnamendza kutogolwa ni ayawenu, ela tamlonda kuphaha nguma kula kpwa Mlungu mwenye. Vyo kpweli mundaweza kunikuluphira mino? 45 Msione kukala nindaima mbere za Baba nikushitakini. Ye Musa yemkuluphira akuteryeni, ndiye ndekushitakini. 46 Kalapho mwamuamini Musa, hata mimi piya mngeniamini, kpwa sababu Musa waandika kunihusu. 47 Ela ichikala tamuamini Maandiko ga Musa, gano nigombago mundagaaminidze?”

*5:3 5:3b Maandiko ganjina ga Chiyunani tagana seemu ya mwisho ya msitari wa 3 wala msitari wa 4.

5:10 5:10 Nehemia 13:19; Jeremia 17:21

5:29 5:29 Danieli 12:2

5:33 5:33 Johana 1:19–27; 3:27–30

5:37 5:37 Mathayo 3:17; Mariko 1:11; Luka 3:22