9
Ayubu anamjibu Bilidadi
9:1 Ayubu 4:17Ndipho Ayubu achijibu achiamba,
“Kpweli ninamanya kukala ni vivyo,
ela mutu anawezadze kukala mwenye haki mbere za Mlungu?
Ichikala mutu analonda kulumbana naye,
kahi ya maswali elufu ndigouzwa
kandaweza kujibu hata swali mwenga.
Iye ana ikima na ni mwenye nguvu
ni ani ariyepigana naye na achishinda?
Iye ausaye myango bila ya yo yenye kumanya,
anaphoibomola kpwa tsukizize.
Iye asumbisaye dunia na kuyuusa kula phatuphe
na kuhenda nguzoze zikakame.
Nkuamuru dzuwa risituluke, naro rikahenda vivyo,
ahendaye nyenyezi kusalavya mwanga.
Iye macheye nkuhandika ko mlunguni,
na kuvyoga maimbi ga bahari.
9:9 Ayubu 38:31; Amosi 5:8Iye ariyeumba nyenyezi ziihwazo Dubu na Orioni,* 9:9 Dubu na Orioni ni nyenyezi chizodzikusanya avi ni chirimira.
Chirimira na nyenyezi za mwakani zikaleko.
10 Iye ahendaye mambo makulu ambago mwanadamu kaweza kugaelewa
na ga kuangalaza gasigoolangika.
11 Iye nkutsapa phephi nami, ela mino simuona,
chisha nkuphiya vyakpwe bila ya mimi kumanya.
12 Avwatulapho, ni ani awezaye kumzuwiyaa?
Ni ani awezaye kumuamba, ‘Unahendani?’
 
13 Mlungu kandazuwiya tsukizize.
Amteryao Rahabu 9:13 Rahabu ni dzinyama dzikulu ra baharini rinaroimirira nguvu za fujo na uyi. akamsujudiya Mlungu.
14 Mino ndamjibudze,
ndaphahaphi maneno ga kulumbana naye?
15 Dzagbwe sina lawama, siweza kumjibu,
ni nimvoye iye anilamulaye anionere mbazi.
16 Hata nchimuiha naye achinijibu,
nisingeamini kukala che anaphundza sauti yangu.
17 Mana ananipiga na phuto
na kunienjereza vironda vyangu bila ya chausa.
18 Kaniricha angaa nisohe,
ela ananihenda nkale na utsungu chila phatu.
19 Ichikala ni kushindana nguvu, mino simuweza bii!
Na ichikala ni mambo ga uamuli, ni ani awezaye kumreha kotini?
20 Dzagbwe sina lawama, kanwa yangu ingeniamula,
dzagbwe sina makosa, iye angeonyesa kukala ni mkosa.
21 Dzagbwe sina lawama, maisha nagaona tagana mana,
nabera maisha gangu.
22 Gago gosi ni mamwenga, kpwa hivyo naamba,
‘Iye nkuolaga osi, asio makosa na ayi.’
23 Mashaka garehapho chifo gafula,
iye nkubera kukata tamaa kpwa asio lawama.
24 Dunia inatiywa mikononi mwa atu ayi,
iye nkufunga vigungu aamulie.
Ichikala si iye akale ni ani?
 
25 Maisha gangu ga mairo kuriko azolaye,
ganachimbira bila kuona manono.
26 Ga mairo dza dau chirotengezwa na magugu,
dza kozi rivwamukiravyo nyama.
27 Ichikala ndaamba, ‘Nindaricha kulalama nilalamikako,
nindausa sonono na nkale mwenye raha,’
28 bado ningeogopha go mashaka ganiphahago,
mana namanya kundaniolanga kukala sina lawama.
29 Ichikala ndahukumiwa kukala ni mkosa,
kpwa utu wani nidziyuge?
30 Hata nikaoga na rongʼondo,
na kusinga mikono yangu na sabuni,
31 chisha undanitiya dibwani,
na nguwo zangu zenye zindanitsukirirwa.
32 Mana iye si mwanadamu dza mimi, hata niweze kumjibu,
hata huphiye kotini phamwenga.
33 Taphana muamuli kahi yehu,
awezaye kuhutsanganya swiswi airi.
34 Mlungu naaniusire yo fwimboye,
ili kuogofyakpwe kusinihende nkakala muoga.
35 Phapho ndipho ndiphogomba bila kumuogopha,
mana vyo nionewavyo ni atu, sivyo nirivyo.

9:1 9:1 Ayubu 4:17

9:9 9:9 Ayubu 38:31; Amosi 5:8

*9:9 9:9 Dubu na Orioni ni nyenyezi chizodzikusanya avi ni chirimira.

9:13 9:13 Rahabu ni dzinyama dzikulu ra baharini rinaroimirira nguvu za fujo na uyi.