12
Ayubu anajibu asenae
Phahi Ayubu wajibu achiamba,
“Kpwa kpweli mwimwi ndimwi atu enye,
mchifwa mwimwi, ikima nayo indasira.
Ela mimi nami naelewa, dza muelewavyo mwimwi,
tamkanizidi marifwa.
Ni ani asiyemanya mambo higa?
Mimi kala nchimvoya Mlungu ananijibu
ela nkakala chitseko cha atu,
ananitseka dzagbwe ni wa haki bila ya lawama.
Iye ariye na maisha ga raha nkubera aho ario na tabu
kpwao tabu nkuphahwa ni hara aherezao.
Makalo ga anyangʼanyi gana amani,
na nyo amchokozao Mlungu a salama,
aho atsukulao mlungu wao mwao mikononi.
 
Ela uzani nyama, nao andakufundzani,
na nyama a mapha andakuambirani.
Gombani na dunia, nayo indakufundzani,
na ngʼonda a baharini, andakusemurirani.
Ni ani asiyemanya, kahi ya aha osi,
kukala ni uwezo wa Mwenyezi Mlungu ndio uriohenda gaga?
10 Uzima wa chila chiumbe u mwakpwe mkpwononi,
na mphuye wa anadamu osi.
11 Dze, sikiro taripima maneno,
dza lilimi ritatavyo chakurya?
12 Enye ikima ni atumia,
na enye kuelewa ni hara ario na miaka minji.
 
13 Mwenye ikima na uwezo ni Mlungu,
iye ana ushauri na ujuzi.
14 Anaphobananga, taphana awezaye kudzenga luphya,
amfungirapho mutu, taphana awezaye kumvugurira.
15 Anaphogbwira mvula, tsi nkuuma,
achiirichira, tsi nkuodzala madzi.
16 Iye ana nguvu na ikima,
nyo achengao na achengbwao osi ni akpwe.
17 Iye nkusababisha ashauri akose ikima,
na kuhenda aamuli akale azuzu.
18 Iye nkuavula afalume mavwazi ga utawala,
na akaafunga mikumbuu mwao vibiruni dza atumwa.
19 Anaavula alavyadzi-sadaka mavwazi gao matakatifu,
na kuafuta mamlaka enye uwezo.
20 Iye nkuafunga kanwa ashauri akuluphirwao,
na kuusa ufahamu wa atumia.
21 Iye nkutiya waibu vilongozi,
na kufuta silaha enye mkpwotse.
22 Iye nkuika wazi mambo garigo jizani,
na kuhenda garigo kpwenye chilungulungu cha jiza gakale mwangani.
23 Iye nkuhenda mataifa gakaenjerezeka chisha akagaangamiza,
nkuhenda mataifa ganjina gapanuke chisha akagatsamula.
24 Nkuausira vilongozi a atu marifwa,
na kuahenda azemeheke ko weruni kusiko njira.
25 Nkuahenda adedeleke dza alevi,
nao nkuphaphasa mo jizani musimokala na mwanga.