Chitabu cha
JOSHUWA
Tanga mbere
Chitabu cha Joshuwa chiasemurira vira Aiziraeli arivyovamia Kanani tsini ya ulongozi wa Joshuwa, yehewa ulongozi bada ya Musa kufwa. Mambo muhimu garigo himu chitabuni ni: kuvuka muho Joridani, kuangamizwa kpwa mudzi wa Jeriko, viha vya mudzi wa Ai, kuikpwa uphya chilagane kahi ya Mwenyezi Mlungu na atue.
Chifungu chimwengachapho muhimu himu chitabuni ni, “Tsambulani ihi rero ndiye muhumikira. Ela mino na nyumba yangu hundahumikira Mwenyezi Mlungu.” (24:15)
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Aiziraeli anateka tsi ya Kanani 1:1—12:24
Kuganywa kpwa tsi ya Kanani 13:1—21:45
a. Tsi ya uphande wa mlairo wa dzuwa 13:1–33
b. Tsi ya uphande wa mtswerero wa dzuwa 14:1—19:51
c. Midzi ya kuchimbirira 20:1–9
d. Midzi ya Alawi 21:1–45
Mbari za mlairo wa dzuwa zinauya kpwatu kpwao 22:1–34
Maneno ga mwisho ga Joshuwa 23:1–16
Chilagane chinaikpwa luphya hiko Shekemu 24:1–33
1
Malagizo ga Mwenyezi Mlungu
kpwa Joshuwa
Bada ya chifo cha Musa mtumishi wa Mwenyezi Mlungu, Mwenyezi Mlungu wagomba na Joshuwa mwana wa Nuni yekala msaidizi wa Musa achimuamba, “Mtumishi wangu Musa akafwa. Vivi dzifunganye uvuke muho Joridani, uwe na atu osi hinya, mkainjire tsi ambayo naapha atu a Iziraeli. 1:3 Kumbukumbu 11:24–25Chila phatu ambapho nyayo zenu zindavyoga nkakuphani kama nrivyomlaga Musa Kula hiko jangbwani hadi Lebanoni kpwenderera hadi muho mkpwulu, muho Yufurati, tsi yosi ya Ahiti, hadi Bahari Kulu iriyo mtswerero wa dzuwa indakala yenu. 1:5 Kumbukumbu 31:6–8; Aeburania 13:5Takuna ndiyekuturya muda wosi wa maishago. Kama nrivyokala na Musa, vivyo hivyo ndakala nawe, nami sindakuricha ushindwe. 1:6 Kumbukumbu 31:6–7,23Dina chilume na ukale jasiri, mana uwe ndiwe ndiyelongoza hano atu kurisi tsi ihi ambayo naalaga akare aho kukala nindaapha. Dina chilume na ukale jasiri sana. Hakikisha unalunga na kuhenda kulengana na shariya ambayo mtumishi wangu Musa wakulagiza. Usiriche malagizo hata mwenga, ili kokosi ndikophiya, uongokerwe. Usiyale bii kugomba maneno ga chitabu hichi cha shariya, ela ni ugaririkane usiku na mutsi, ili ukale makini kuhenda gosi garigoandikpwa himo. Chihivyo undahenda njirazo ziongokerwe na kujaliwa. Kpwani siyakulagiza? Udine chilume na ukale jasiri, usiogophe, wala usivundzike moyo mana mimi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo ni phamwenga nawe phophosi uphiyapho.”
Malagizo ga Joshuwa kpwa Aiziraeli
10 Ndipho Joshuwa achilagiza vilongozi a hara atu achiambira, 11 “Zungulukani mo ndani ya kambi na mlagize atu a tayarishe vyakurya vyao, mana muda wa siku tahu mundavuka muho Joridani, mphiye mkamiliki tsi ambayo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu anakuphani muitawale.” 12  1:12 Isabu 32:28–32; Kumbukumbu 3:18–20; Joshuwa 22:1–6Kpwa mbari za Rubini, Gadi na nusu mbari ya Manase Joshuwa waambira, 13 “Tambukirani neno ambaro Musa mtumishi wa Mwenyezi Mlungu wakulagizani, kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu anakuphani phatu pha kuoya, naye andakuphani tsi ihi. 14 Achetu enu, ana enu na nyama enu andasala tsi hino ambayo Musa wakuphani ngʼambo ihi ya muho Joridani. Ela alume osi sujaa kahi yenu andavuka muho na kuatanguliya ndugu zao kuno akatsukula silaha za viha. 15 Mundaaterya ndugu zenu hadi Mwenyezi Mlungu ndiphoapha phatu pha kuoya dza arivyokuphani mwimwi. Hipho ndipho mundauya kpwedzamiliki tsi ihi ambayo Musa mtumishi wa Mwenyezi Mlungu wakuphani, tsi iriyo uphande uhu wa mlairo wa dzuwa wa muho Joridani.”
16 Nao achimjibu Joshuwa achimuamba, “Gosi uchigohulagiza hundagahenda, na kokosi ndikouhuma hundaphiya. 17 Viratu hurivyomtii Musa kpwa chila dzambo, vivyo hundakutii, Mwenyezi Mlungu, Mlunguo naakale phamwenga nawe, dza arivyokala phamwenga na Musa! 18 Yeyesi ndiyerema malagizogo au kurema kulunga manenogo, andaolagbwa. Bora uwe udine chilume na ukale jasiri.”

1:3 1:3 Kumbukumbu 11:24–25

1:5 1:5 Kumbukumbu 31:6–8; Aeburania 13:5

1:6 1:6 Kumbukumbu 31:6–7,23

1:12 1:12 Isabu 32:28–32; Kumbukumbu 3:18–20; Joshuwa 22:1–6